မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းမိူင်းဢၼ်မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် COVID-19 သုင်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ

ယူႇတီႈၸုမ်း Our World in Data သေ တႅမ်ႈဢွၵ်ႇဝႆႉၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၽၢႆႇပၢႆးသၢႆႈဝႃႈ မိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ဢၼ်မီး ၵူၼ်းလူႉတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တိူဝ်းၶိုၼ်ႈယူႇသွင်ပုၼ်ႈသေ ၼႂ်းၼၼ်ႉတႃႇ 10 မိူင်း ဢၼ်မီးလွင်ႈ ၵူၼ်းလႆႈလူႉတၢႆဝႆးၽႂ်းလိူဝ်ပိူၼ်ႈထႅင်ႈၼၼ်ႉ တႃႇ 7 မိူင်းၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်မီး ၼႂ်း ဢေးသျႃး-ပႄႈသိၾိၵ်ႇ (Asia-Pacific)  ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်း 7 မိူင်းၼၼ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ မိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း လႄႈ မိူင်းၾီႇၵျီႇ  ၶိုၼ်ႈပဵၼ်မိူင်းဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်း 5 မိူင်း ဢၼ်မီးလွင်ႈလူႉတၢႆ သုင်လိူဝ်ပိူၼ်ႈထႅင်ႈယူႇဝႃႈၼႆ။ ယူႇတီႈ ၸုမ်းၶႂၢႆႇၶႃပႄလႅင် (IFRC) ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းတွၼ်ႈ ဢေးသျႃးၼႆႉ ယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်း Delta ဢၼ်တိတ်းၸပ်းလႆႈဝႆးၽႂ်းၼၼ်ႉ လႅၵ်ႈလၢႆႈၸိူဝ်ႉၽၼ်းသေ ၽႄႈလၢမ်းၵေႃႈလွင်ႈၼိုင်ႈ ယွၼ်ႉလွင်ႈလႆႈႁပ်ႉယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢမ်ႇၽဵင်ႇၵၼ်ၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈသေ မိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈပဵၼ်မိူင်းဢၼ် လႆႈမီးလွင်ႈလူႉတၢႆ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈသုတ်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်း IFRC ယင်းဢိင်ၶေႃႈမုၼ်းတီႈ ၸၼ်ႉၸွမ် John Hopkins သေ လၢတ်ႈပႃးဝႃႈ ပူၼ်ႉမႃးၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ဝူင်ႈ ၼႂ်းဢေးသျႃးၼႆႉ ၵူၼ်းလူႉတၢႆ ယွၼ်ႉ COVID-19 မီးယူႇ 38,522 ၵေႃႉ လႄႈ တူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းလူႉတၢႆၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈ ၼမ်တိူဝ်းလိူဝ် ၵူၼ်းလူႉတၢႆတီႈ ဢမေႇရိၵပွတ်းႁွင်ႇ ပဵၼ်သွင်ပုၼ်ႈ ယူႇဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 August 2021 (လိူၼ်ၵဝ်ႈမႂ်ႇ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ Alexander Matheou ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် IFRC ၼႂ်းတွၼ်ႈ ဢေးသျႃး ယင်းလႆႈတုၵ်းယွၼ်းလၢတ်ႈထိုင်မိူင်းဢၼ်မၢၵ်ႈမီးလီပဵၼ် ၼႂ်းဢေးသျႃးၼႆႉဝႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈဢဝ် ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ဢၼ်လိူဝ်ယူႇၼႂ်းမိုဝ်းၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် မိူင်းဢၼ်ၵွတ်းၽၢၼ်ၼၼ်ႉၽွင်ႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေၵုမ်းထိင်းလႆႈ လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း လႄႈ လူတ်းယွမ်းပႅတ်ႈ လွင်ႈၵၢၼ်မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆၼမ် ၼႆႉဝႃႈၼႆ။

မိူင်းဢင်းၵိတ်ႉ၊ ၶႅၼ်ႇၼေႇတႃႇ လႄႈ သပဵၼ်ႇၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၽႂ်မၼ်းလႆႈသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈယဝ်ႉ မွၵ်ႈႁူဝ်ပၢၵ်ႇႁူၵ်းသိပ်း (60%) သေ မိူင်းၼႂ်းဢေးသျႃးၼႆႉတႄႉ ယင်းတိုၵ်ႉ တူၵ်းလိုၼ်းဝႆႉႁႅင်းယူႇဝႃႈၼႆ။

မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းမလေးသျႃးၼႆႉ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်လႆႈသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ မီးယူႇ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇသၢမ်သိပ်းသီႇ (34%)၊ မိူင်းၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်လႆႈသမ်းယႃႈႁႄႉၵင်ႈ မီးယူႇ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇသိပ်းဢဵတ်း (11%) လႄႈ မိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်းၵေႃႈ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်လႆႈသမ်းယႃႈႁႄႉၵင်ႈၼၼ်ႉ ယင်းဢမ်ႇမီးထိုင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇသွင် (2%) ၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

Alexander Matheou ယင်းလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ တႃႇႁႂ်ႈလုမ်ႈၾႃႉလူင်ၼႆႉ ပေႃးတေၶၢမ်ႈပူၼ်ႉလႆႈ တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼၼ်ႉၵေႃႈ မိူင်းလႂ်မိူင်းၼၼ်ႉ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၽႂ်မၼ်း တႃႇႁူဝ်ပၢၵ်ႇၸဵတ်းသိပ်း ထိုင် ပႅတ်ႇသိပ်း ၼႆႉ တိုၼ်း လူဝ်ႇလႆႈ သမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း