မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶဝ်ႈၼႂ်းသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ မိူင်းဢၼ်မီးၽေးယႂ်ႇလိူဝ်ပိူၼ်ႈ လွင်ႈၶႃႈႁႅမ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၶိူဝ်းၵူၼ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 12 July 2021 (လိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ)ၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႆႈဢွၵ်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈလၢႆးငၢၼ်း ၵဵဝ်ႇလွင်ႈႁႄႉႁၢမ်ႈၵၢၼ်ၶႃႈႁႅမ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၶိူဝ်းၵူၼ်း လႄႈ လွင်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉ  ၸိူဝ်းၼၼ်ႉယူႇဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ႁၼ်လၢတ်ႈပႃးထႅင်ႈ လွင်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ထုၵ်ႇၵၢဝ်ႇၼႄးဝႆႉဝႃႈ ၶႄႇ မီးလွင်ႈၶီႇၼဵၵ်းတဵၵ်းတဵင် လႄႈ ပေႉၵိၼ် ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၵူၼ်းၶိူဝ်းမုတ်ႇသလိမ်ႇ ဢုၺ်ႇၵူ (Uyghurs) ဢၼ်မီး ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇပွတ်းတွၼ်ႈၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်း ပိုၼ်ႉတီႈ သိၼ်ၵျၢင်း (Xinjian) ၼၼ်ႉသေ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇတီႈ မိူင်းဢေႇရီႇထရီးယႃး (Eritrea) ၊ ဢီႇတီႇယူဝ်းပီးယႃး (Ethiopia) ၊ သူႇတၼ်ႇၸၢၼ်း (South Sudan) ႁူမ်ႈပႃး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (Myanmar)   ၼႆႉၵေႃႈ မီးလွင်ႈ ၶႃႈႁႅမ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၶိူဝ်းၵူၼ်း ပဵၼ်ၶိူဝ်းပဵၼ်ၶိူဝ်းယူႇလႄႈ တေသိုပ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈလွင်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီးထႅင်ႈယူႇဝႃႈၼႆ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း ယင်းလၢတ်ႈဝႃႈ ၽိုၼ်လိၵ်ႈလၢႆးငၢၼ်း ဢၼ်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လၢတ်ႈလွင်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ႁဵတ်းသၢင်ႈတေႃႇၵူၼ်းၶိူဝ်းဢုၺ်ႇၵူ ပဵၼ်ၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၶိူဝ်းၵူၼ်း လႄႈ လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈတေႃႇ ၶိူဝ်းၵူၼ်းရူဝ်ႇႁိၼ်ႇၵျႃႇၼႆႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၶႃႈႁႅမ်တၢႆပႅတ်ႈ ၶိူဝ်းၵူၼ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇသေ ယၢမ်ႈဢွၵ်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈ လၢႆးငၢၼ်းမႃးယဝ်ႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈၵဝ်ႇ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ Donald Trump  ၼၼ်ႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၵူၺ်းၼႃႇ ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈလၢႆးငၢၼ်းပွၵ်ႈၼႆႉၼႆႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႆႈၶဝ်ႈမီးဝႆႉၼႂ်းသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ မိူင်းဢၼ် မီးၽေးၶဵၼ်ယႂ်ႇလိူဝ်ပိူၼ်ႈသုတ်း လွင်ႈၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၶိူဝ်းၵူၼ်းၼၼ်ႉသေ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ယင်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လၢတ်ႈပႃးဝႃႈ တေႁူမ်ႈမိုဝ်းၸွမ်း မိူင်းဢူၺ်းလီသေ တေပၼ်ႁႅင်းဢီးႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်းပႅတ်ႈ လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 ၼၼ်ႉ တိုၵ်းတေႃးၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ပေႉၵိၼ်ၵူၼ်းမိူင်းယူႇသေ တေႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်းပႃး လွင်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉတေႃႇၵူၼ်းၶိူဝ်းရူဝ်ႇႁိၼ်ႇၵျႃႇၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

Credit : Photo owner
Credit : Photo owner

ၽၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈၵေႃႈ Farhan Haq ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းလူင်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ လႆႈလၢတ်ႈ လွင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တီႈပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ တိုၼ်းဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉလႆႈ လွင်ႈဢၼ် ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇတီႈယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်းၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်းပႃး လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းမၢၵ်ႈၵွင်ႈ ဢၼ်တႄႉ လႄႈ ၸႂ်ႉပႃးဢဵၼ်ႁႅင်းတင်းၼမ် တိုၵ်းတေႃးတေႃႇၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း