မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်းသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ ၽူႈတေလႆႈသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း

ဝၢႆးသေလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႄႈ ၶွမ်ႇပၼီႇယႃႈယႃမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး Serum of Institute လႆႈႁဵတ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း တႃႇသိုဝ်ႉၶၢႆ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ယဝ်ႉၼၼ်ႉသေ ႁူင်းယႃလူင်ၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ ၽူႈတေလႆႈသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၼႆႉဢွၼ်တၢင်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႃႇတေၵုမ်းထိင်းလွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24 December 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႄႈ ၶွမ်ႇပၼီႇယႃႈယႃဢိၼ်းတီးယႃး Serum of Institute လႆႈႁဵတ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ MOU လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇတိတ်းတေႃႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႈ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၽွင်းတၢင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်မီးတီႈဝဵင်းလူင်ၼိဝ်းတေႇလီႇ မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ႁူမ်ႈပႃး ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇၶူၼ်ႉၶႂႃႉယႃႈယႃ ၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ် ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း လႄႈ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ် လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်သေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းတင်းၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၶွမ်ႇပၼီႇ Serum လူၺ်ႈတၢင်းဢွၼ်ႇလၢႆးသေ ၸင်ႇလႆႈတူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်မႃးဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈၽူႈၵိုဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇၵေႃႈ လႆႈယိုၼ်ယၼ် လၢတ်ႈၵႂႃႇတီႈ ၼႂ်းလၢႆးၵၢၼ်ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်ၵူႈဝူင်ႈၼၼ်ႉဝႃႈ ၼႂ်းဢမ်ႇႁိုင်သင်ၼႆႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မီးၽႅၼ်ၵၢၼ်တေသမ်းပၼ်ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ယူႇဝႃႈၼႆ။

Credit to photo owners
Credit to photo owners

ယၢမ်းလဵဝ် တႃႇႁပ်ႉသိုဝ်ႉဢဝ် ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တႃႇၵူၼ်းမိူင်း မွၵ်ႈ 15 လၢၼ်ႉၼၼ်ႉ ၽူႈတၢင်တူဝ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႆႈႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉတီႈမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃးယူႇ လႄႈ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၵၢၼ်ႁပ်ႉသိုဝ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၼႂ်းဝူင်ႈၼႃႈၼႆႉ တေလႆႈႁပ်ႉႁူႉႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းယူႇ လႄႈ သင်ဝႃႈ ၵူႈၽၢႆႇၽွမ်ႉတူဝ်ႈတၼ်းၵေႃႈ တေတႄႇသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

Credit to photo owners
Credit to photo owners

ၼႂ်းတွၼ်ႈၵၢၼ် သမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၽူႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ် ပၢႆးယူႇလီၶဝ် တေလႆႈပဵၼ်ၸုမ်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်းသေ ႁပ်ႉသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၼႆႉယူႇသေ ဝၢႆးလင်ၼၼ်ႉၵေႃႈ တႃႇၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၸၼ်ႉထၢၼ်ႈၵေႃႈ တေသမ်းပၼ်ၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်လူဝ်ႇၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၶၼ်ပၢၵ်ႇ ၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ တွၵ်ႇတိူဝ်ႇ တၢၼ်းၼၢႆႇၸူဝ်း ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ ယႃႈယႃ ဢၼ်ႁပ်ႉသိုဝ်ႉဝႆႉတီႈမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃးၼၼ်ႉ တေၽႅဝ်ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူဝ်ႈလႂ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလၢတ်ႈလႆႈပုတ်းၶၢတ်ႇသေတႃႉၵေႃႈ ယႃႈယႃဢၼ်ႁပ်ႉသိုဝ်ႉ တီႈမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃးၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၶွမ်ႇပၼီႇယႃႈယႃမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး Serum of Institute ႁူမ်ႈၸွမ်း ၸၼ်ႉၸွမ် ဢွၵ်ႇသ်ၾူတ်ႉသ် လႄႈ ၶွမ်ႇပၼီႇ AstraZeneca သေ ၶူၼ်ႉၶႂႃႉ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉယူႇဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၽူႈတၢင်တူဝ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၵႂႃႇႁွတ်ႈတီႈမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃးၼၼ်ႉ ပွၵ်ႈမႃးထိုင်ၶိုၼ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယဝ်ႉ ၸင်ႇတေၶိုၼ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပေႃးတေႁပ်ႉႁူႉ ၵႂႃႇဝႃႈ လႆႈႁပ်ႉသိုဝ်ႉယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 မဵဝ်းလႂ်ယူႇဝႃႈၼႆ။

တွၵ်ႇတိူဝ်ႇ မေႃႇမေႃႇဢူး ဢၼ်ႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်ယူႇတီႈႁူင်းယႃလူင်ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈၵေႃႈ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ VOA ဝႃႈ မိူဝ်ႈယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ႁွတ်ႈၽႅဝ်ထိုင်ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယဝ်ႉၼၼ်ႉ တႃႇႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆႉသေ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းတေသမ်းပၼ် ၽူႈဢၼ်ယူႇတၢင်းၼႃႈ ဢၼ်ပဵၼ် ၽူႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ် ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၼႆလႄႈ ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ ၽူႈႁၢပ်ႇ ထၢမ်းၵၢၼ် ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ်ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

တွၵ်ႇတိူဝ်ႇ မေႃႇမေႃႇဢူး သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄပႃးဝႃႈ ၶၵ်ႉတွၼ်ႈတေသမ်းပၼ် ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၶၵ်ႉထီႉသွင်ၼႆႉ တေသမ်းပၼ် ၽူႈဢၼ်မီးတၢင်းပဵၼ်ၸပ်း တူဝ်ၶၢဝ်းယၢဝ်း လႄႈ ၽူႈဢႃႇယုယႂ်ႇၶဝ်ၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ပႆႇမီးသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆၶေႃႈမုၼ်းႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းဝႃႈၼႆ။

ႁွင်ႈၵၢၼ်တိတ်းတေႃႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႈ ယင်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ ပေႃးထိုင်မႃးၼႂ်းပီႊ 2021 ၼႆႉၵေႃႈ တႃႇႁပ်ႉသိုဝ်ႉယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တီႈမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃးၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတေႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ G-to-G လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ပႃးယူႇဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း