မိူဝ်ႈၼႆႉၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၵၢင်ႁၢဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေၵႂႃႇရၢတ်ႉသျႃး

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမိူင်းရၢတ်ႉသျႃး The Moscow Times ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် မွင်ႇမွင်ႇၵျေႃႇ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၵၢင်ႁၢဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေၵႂႃႇမိူင်းရၢတ်ႉသျႃး မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 20 May 2021 (လိူၼ်ႁူၵ်းမႂ်ႇ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆယဝ်ႉ။

ၶၢဝ်းတၢင်း ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၵၢင်ႁၢဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ပဵၼ်ပုၼ်ႈတႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ၼႄႁိူဝ်းမိၼ်မႅင်းမီႈ  တီႈဝဵင်းလူင်မွတ်ႇသၵူဝ်ႇ မိူင်းရၢတ်ႉသျႃး ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ Heli Russia တႄႇၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းထီႉ 20−22 May 2021 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်ၼႄႁိူဝ်းမိၼ်မႅင်းမီႈ တီႈဝဵင်းလူင်မွတ်ႇသၵူဝ်ႇၼၼ်ႉ ရၢတ်ႉသျႃး ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်မႅင်းမီႈ ၶိုတ်းၵၢပ်ႈ Ka-52 လႄႈ ႁိူဝ်းမိၼ် Mi 28NE ဢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၵမ်းလိုၼ်းသုတ်း ဢဝ်ဢွၵ်ႇၼႄပႃးဝႆႉ ဝႃႈၼႆ၊ ႁိူဝ်းမိၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ႁိူဝ်းမိၼ်မႅင်းမီႈ ဢၼ်ၸႂ်ႉၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၵမ်းသိုဝ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈလုမ်းၽွင်းတၢင် (ၽၢႆႇသိုၵ်း) မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်မီးတီႈမိူင်းရၢတ်ႉသျႃး ယိုၼ်ယၼ် လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ The Moscow Times ဝႆႉဝႃႈ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၵၢင်ႁၢဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းတူဝ်တႅၼ်း တေၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ပွႆးၼႆႉ ႁႂ်ႈလႆႈယူႇ၊ ၶၢဝ်းတၢင်း ၸွမ်သိုၵ်းလူင် မွင်ႇမွင်ႇၵျေႃႇ ဢၼ်တေၵႂႃႇရၢတ်ႉသျႃး ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ၶပ်ႉမၢႆဢၼ်လူဝ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈ ၽွင်းယူႇမိူင်းရၢတ်ႉသျႃးၼၼ်ႉ ပေႃးတဵမ်ဝႆႉမူတ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

 မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပဵၼ်မိူင်းၼိုင်ႈ ၼႂ်းၵႃႈ 50 မိူင်းပၢႆ ဢၼ်တေၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ပၢင်ပွႆးၼႄႁိူဝ်းမိၼ်မႅင်းမီႈ ရၢတ်ႉသျႃးၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 19 May 2021 (လိူၼ်ႁူၵ်းမႂ်ႇ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Irrawaddy ၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်း ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၶၢဝ်းတၢင်းရၢတ်ႉသျႃး တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈပွၵ်ႈၼႆႉ “ဢူးတေႇၸ” ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလူင် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႈ တေၵႂႃႇၸွမ်း ၸွမ်သိုၵ်းလူင် မွင်ႇမွင်ႇၵျေႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇရၢတ်ႉသျႃး The Moscow Times ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ လွင်ႈၼႆႉ ပႆႇၸၢင်ႈယိုၼ်ယၼ်လႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၵၢင်ႁၢဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် မွင်ႇမွင်ႇၵျေႃႇ ပဵၼ်ပႃးၽူႈၶဝ်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ထုၵ်ႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ ႁူမ်ႈတုမ်ယူးရူပ်ႇ (EU) ပိၵ်ႉဢိုတ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ယွၼ်ႉပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇလႆႈပဵၼ်ၵူၼ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၽွင်းၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း NGO 200 ပၢႆ တူဝ်ႈတင်းလုမ်ႈၾႃႉ တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈႁႄႉႁၢမ်ႈ လွင်ႈၵႃႉၶၢႆၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇပၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇသႂ်ႇၸႂ်သင် သေ တေၵႂႃႇၶိုၼ်ႈပၢင်ပွႆးၼႄႁိူဝ်းမိၼ်မႅင်းမီႈ ဢၼ်ၶိုတ်းၵၢပ်ႈ တီႈမိူင်းရၢတ်ႉသျႃးယူႇယဝ်ႉ။

မိူင်းရၢတ်ႉသျႃးၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းထီႉ 2 ဢၼ်ၶၢႆၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇပၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ မိူင်းထီႉ 1 တႄႉ ပဵၼ်မိူင်းၶႄႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈလိူၼ် March 2021 ၼၼ်ႉၵေႃႈ Alexander Fomin ၵႅမ်ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ မိူင်းရၢတ်ႉသျႃး ဢွၼ်ႁူဝ်ၸုမ်းတူဝ်တႅၼ်းထႅင်ႈလၢႆလၢႆၵေႃႉသေ မႃးၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၼ်ႁႅင်း ပွႆးဝၼ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးၼၼ်ႉဢမ်ႇႁိုင်သင် ၼႂ်းလိူၼ် April 2021 ရၢတ်ႉသျႃးၶၢႆပၼ် ၶိူင်ႈရေႇတႃႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ် 14.7 လၢၼ်ႉတေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၶိူင်ႈတႃႇၵႅတ်ႇၶႄၽေးၶဵၼ် သဵၼ်ႈတၢင်းၵၢင်ႁၢဝ်ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း