မိူဝ်ႈၼႆႉၾူၼ်တူၵ်းၼမ်ႉထူမ်ႈ လိၼ်ၵူၼ်ႇပင်းတီႈမိူင်းၵုတ်ႈ၊ မီးၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ (4) ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 16 September 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလပ်း ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း လၢႆလၢႆၸူဝ်ႈမူင်းထပ်းၵၼ်တီႈမိူင်းၵုတ်ႈလႄႈ လိၼ်ၵူၼ်ႇပင်း တဵင်သႂ်ႇႁိူၼ်းယေးသေ မီးၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ (4) ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ဝဵင်းမိူင်းၵုတ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ − ယွၼ်ႉဝႃႈၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း လိၼ်ၵူၼ်ႇပင်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႃႈႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉၵူဝ်းလၢၼ်ႇပွတ်းတူၵ်း (3) ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း တီႈပွၵ်ႉသူၺ်ႇတႅင်ႇ (1) ၵေႃႉ ႁူမ်ႈ (4) ၵေႃႉ လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။

ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းလႄႈ ၸုမ်းပရႁိတ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၸွႆႈထႅမ် ၶုတ်းဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆၸိူဝ်းၶဝ်သူင်ႇၵႂႃႇဝႆႉပၼ်တီႈ ႁူင်းယႃယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ် တၢင်ႇၶလိပ်ႉငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်ဝႆႉၼၼ်ႉ − ယွၼ်ႉဝႃႈ ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း ၼမ်ႉၼွင်းထူမ်ႈၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းဝႆႉလႄႈ  ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် လႆႈၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်း လၢႆလၢႆၸူဝ်ႈမူင်း တႃႇၶဝ်ႈၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ထုၵ်ႇလိၼ်ၵူၼ်ႇပင်းတဵင်သႂ်ႇၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။

တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ (01:00) မူင်းပုၼ်ႉမႃး ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇႁႃႇလူင် တီႈမိူင်းၵုတ်ႈသေ တူၵ်းဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး တေႃႇပေႃးထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼႂ်းၶူးၼႂ်းဝဵင်းၸွမ်းပွၵ်ႉၸွမ်းယွမ်ႇၵေႃႈ ၼမ်ႉထူမ်ႈတဵမ်ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းဝႆႉယူႇ မိူၼ်ၵၼ်။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း