မိူဝ်ႈၼႆႉ ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းထႅင်ႈ တီႈႁိမ်းဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵူဝ်ပၢင်တိုၵ်းလၢမ်းၶဝ်ႈၼႂ်းဝဵင်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 300−400  ထူဝ်းသိုၵ်း ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၸူး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လၢႆလၢႆဝၼ်းထပ်းၵၼ်သေ မီး ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ဢမ်ႇမီး တၢင်းၽိတ်းသင် လႆႈပဵၼ်ၼမ်ႉႁူၼမ်ႉတႃ လႄႈ ပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း 2,000 ပၢႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 08 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 07:50 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမေႃႇၽီလူး ဢိူင်ႇလွႆၸွင်ႈ  လႄႈ  တီႈႁိမ်း ဝၢၼ်ႈပူးၶႃး ဢိူင်ႇၼႃးၶေႃ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး သေ လွင်ႈတူၵ်းသုမ်းတၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်း သိုၵ်းသွင်ၽၢႆႇ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်းသင် ၊ မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11:00 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႅင်းမီႈ လမ်းၼိုင်ႈ လုၵ်ႉတီႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မုင်ႈၵႂႃႇတင်း ဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ − ဢွင်ႈတီႈဢၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ RCSS/SSA ယိုဝ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈပူးၶႃး ၼၼ်ႉ ယၢၼ်ၵႆဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး မွၵ်ႈ 1 လၵ်းပၢႆၼႆႉၵူၺ်းဢေႃႈ ၊ သင်ပၢင်တိုၵ်း တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ယူႇ ၶိူဝ်းၶိူဝ်းယႂ်းယႂ်းတႄႉ ၵူဝ်ပၢင်တိုၵ်းၸၢင်ႈလၢမ်းၶဝ်ႈၼႂ်းဝဵင်းၵူၺ်းယဝ်ႉၶႃႈ − ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းထႅင်ႈ တီႈႁိမ်းဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵူဝ်ပၢင်တိုၵ်းလၢမ်းၶဝ်ႈၼႂ်းဝဵင်း

ၸဝ်ႈသိုၵ်း ဢုမ်ႈၶိူဝ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS/SSA ၵေႃႈတွပ်ႇလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ − ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ် လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA သေ မႃးယိုဝ်းၸုမ်းႁဝ်းဢွၼ်တၢင်း ၊ သင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇထူဝ်းသိုၵ်း ၶဝ်ႈၼႂ်းထိူၼ်ႇ တိၵ်းတိၵ်းၵေႃႈ ၵႃႈလႆႈၶႄတူဝ်သေ တေႃႇသူႈၶိုၼ်းယဝ်ႉ  ၊ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၸႂ်ဢမ်ႇလီၸွမ်းတႄႉယဝ်ႉ လႆႈႁၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ပၢႆႈၽေးၸိူင်ႉၼႆ − ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 07 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 05:12 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမၢၵ်ႇႁိၼ် ဢိူင်ႇၶၢင်ႈၶၢႆး ၊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10:00 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၵႅပ်ႉၼိုင်ႈ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈပျွင်ႇၶွင်း ဢိူင်ႇပျွင်ႇၶွင်း ၊ မိူဝ်ႈယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 13:30 မူင်း ထိုင် 16:00 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ (တပ်ႉပႆလိၼ်) ၶိုၼ်ႈယိုဝ်း တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼႃး ဢိၵ်ႇတင်း တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၸူင် (2ဢွင်ႈတီႈ) ဢိူင်ႇၼွင်သိမ်ႇ သေ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၶဝ်ႈထိုင်လႆႈ ဢွင်ႈတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ယဝ်ႉလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႅင်းမီႈ 2 လမ်း ၵႂႃႇပိုတ်းယိုဝ်းၸွႆႈ ၼႂ်းဢွင်ႈတီႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် မႅင်ႈမီႈ 2 လမ်း ၵႂႃႇယိုဝ်းၸွႆႈၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ၶိူင်ႈမိၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈၸႂ်ယိုဝ်းၵွင်ႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်း ဢၼ်ၸမ်ဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းယူႇသဝ်း သေ ဢွင်ႈတီႈဢၼ်မီး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ယူႇသဝ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ ဢမ်ႇႁၼ်ပိုတ်းယိုဝ်း တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈသင် ၊ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် လႃႈလီႈယိုဝ်း ၸွမ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၼွင်သိမ်ႇ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈလၢႆလၢႆဝၢၼ်ႈ  ယူႇယဝ်ႉ။

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး / တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း ၸၼ်ႉၸႄႈမိူင်း လႄႈ ၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဝႆႉသေ ဢၼ်လႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်ၵိုတ်းတိုၵ်း ၸိုင်ႈမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ လႄႈ တေဢမ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်သင်သေ မုၵ်ႉၸုမ်း RCSS/SSA ၸင်ႇလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း မႃးယူႇယဝ်ႉ။

တွၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း

ၸွမ်းၼင်ႇလႅင်ႇၶၢဝ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ သူင်ႇမႃးဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၵႂႃႇပိုင်ႈဢိင်ယူႇႁူမ်ႈဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈတွင်ႇထိၵ်ႈ မီးယူႇ 646 ၵေႃႉ ၊ ဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈၶၢင်ႈၶၢႆး 60 ၵေႃႉ ၊ ဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈၵုၼ်ႁႅၼ် 360 ၵေႃႉ ၊ ဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈပုင်ႇဝူဝ်း 340 ၊ ဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈၵွင်းလၢင်း မွၵ်ႈ 100 ၵေႃႉ ၊ ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမေႃႇၽီလူး ပၢႆႈၵႂႃႇမီးတီႈ ဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉႁၢင်ႈၶိူင်ႈ 121 ၵေႃႉ ၊ ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉႁၢင်ႈၶိူင်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ပၢႆႈၵႂႃႇမီးဝႆႉတီႈဝတ်ႉၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 04 October 2020  ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၵႂႃႇမီးတီႈ ဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈဢုမ်ႁိတ်း မွၵ်ႈ 800 လႄႈ  မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၵူႈတီႈၼႆယဝ်ႉ။

ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတၢင်ႇတီႈသီလႅၼ် လႆႈၸူႉတုမ်ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇ ပွင်ပဵၼ်လႆႈၽႂ်မၼ်းသေ ဢဝ်ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းလႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း