မိူဝ်ႈၼႆႉ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း (NLD) ႁူပ်ႉထူပ်းတင်း ပႃႇတီႇတႆးသွင်ပႃႇတီႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 15 January 2021 (လိူၼ်ၵမ်မႂ်ႇ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼႆႉ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း (NLD) ႁူပ်ႉထူပ်းတင်း ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ (SNDP) လႄႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉၼၼ်ႉ ၽူႈတၢင်တူဝ် ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း (NLD) လႄႈ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ (SNDP) ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ တီႈလုမ်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီးၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၼၼ်ႉသေ ၸၢႆးၼွင်ႉ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ (1) (မိူင်းပၼ်ႇ) ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ − လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇလွင်ႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ် ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်သေ ၵေႃႇတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈၸွမ်းၵၼ်၊ လွင်ႈမုၼ်းလႅင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ၊ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ၊ ပၢႆးယူႇလီ၊ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၸႃႉၵႂႃႇ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းလူဝ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႄႈ  လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း (NLD) လႄႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တီႈ လုမ်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းၵႂႃႇမိူၼ်ၵၼ်။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း (NLD) ႁူပ်ႉထူပ်းတင်း ပႃႇတီႇတႆးသွင်ပႃႇတီႇ
Photo – Shan News

ဝၢႆးႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ယဝ်ႉ ၸၢႆးၵျေႃႇၺုၼ်ႉ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း (1) ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ − ႁဝ်းၶႃႈ တေႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇတင်းတၢင်ႇၸုမ်းယူႇ၊ တေႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ တေဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးထႅင်ႈ၊ မိူဝ်ႈပီႊ 2015 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပၢႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း (NLD) ယၢမ်ႈယိုၼ်ႈမိုဝ်းမႃးၸူးႁဝ်းယူႇ၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၵုမ်ႇလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ပႃႇတီႇ ယူႇၵူၺ်းလႄႈ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈၸွႆႈထႅမ်ၵၼ်၊ ၵမ်းၼႆႉတႄႉ သင်ဝႃႈ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း မီးလွင်ႈတၢင်းတႃႇႁူမ်ႈမိုဝ်းမႃးၼႆၵေႃႈ တေပၼ်တၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇယူႇ၊ ႁဝ်းၶႃႈသွင်ၸုမ်းၼႆႉ ႁူမ်ႈမိုဝ်းႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းၸွမ်းၵၼ်မႃးၵေႃႈ ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင် (30) ပီႊယဝ်ႉ၊ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး (5) ပီႊၼႆႉတႄႉ လႆႈဝႃႈ လွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇႁဝ်း ႁၢင်ႇၵႆၵၼ်ၵႂႃႇဢိတ်းၼိုင်ႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်းႁဝ်းၶႃႈ သွင်ပႃႇတီႇတႄႉ တေဢမ်ႇပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) လႆႈတၢင်ႇထိုင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႂႃႇ လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉမူႇပိူင် ၼႂ်းၵၢၼ်ၵေႃႇတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၾႅတ်ႇတရႄႇ လႄႈ လွင်ႈၵေႃႇတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၾႅတ်ႇတရႄႇ ဢၼ်ၽၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် ၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ်၊ လွင်ႈမူၼ်ႉမႄး ထႅမ်ထွၼ် ပိူင်ပိုင်းၸိုင်ႈမိူင်း 2008၊ လွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း၊ လွင်ႈၵႅတ်ႇၶႄႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢွၼ်ႇ လႄႈ ၼႂ်းၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇမိူင်းတႆးလႄႈ ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼၼ်ႉ တေႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇၸိူင်ႉႁိုဝ် ၸႃႉၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း (NLD) ၸွင်ႇတေမီးလွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ၽေႃႇၼမ်ႉၽေႃႇတူဝ်ပၼ် ဢၼ်ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် တၢင်ႇထိုင်ၼၼ်ႉလႆႈမွၵ်ႈၵႃႈႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉသေ ၸၢႆးၵျေႃႇၺုၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ − ဢၼ်ၼႆႉတႄႉ ဢိင်ၼိူဝ် ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်ယိပ်းၵမ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းဢၼ်ၼႆႉ တေဢဝ် ပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ်လႆႈမွၵ်ႈၵႃႈႁိုဝ်၊ မိူဝ်ႈၽွင်းႁဵတ်းသၢင်ႈယူႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်တေလႆႈ တၢင်းႁူမ်ႈမိုဝ်းတီႈ ၵူၼ်းမိူင်းမွၵ်ႈၵႃႈႁိုဝ်၊ ၼႂ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇ ႁူႉၵၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းဢၼ်လဵဝ်ၵူၺ်း ႁဵတ်းၵၢၼ်ဢမ်ႇယဝ်ႉတူဝ်ႈလႆႈ၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈမီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ထႅင်ႈတင်းၼမ်၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ မီး CSO ဢၼ်လႆႈဢိူမ်ႈၸမ်ၸွမ်းၵူၼ်းမိူင်းယူႇတႃႇသေႇ၊ ပေႃးႁဵတ်း ပၼ်လႆႈ ဢွင်ႈတီႈ သုၼ်ၵၢင် တႃႇၸုမ်းၸိူဝ်းၼႆႉတင်းမူတ်း မႃးၽွမ်ႉႁူမ်ႈၶွၼ်ႈၵၼ်သေယဝ်ႉၵေႃႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇပေႃးၼႆၸိုင် ၵဝ်ၶႃႈယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ (5) ပီႊဢၼ်တေမႃး တၢင်းၼႃႈၼႆႉ ၵၢၼ်ငၢၼ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ တေမီးလွင်ႈၶိုပ်ႈၼႃႈၵႂႃႇယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း (NLD) ႁူပ်ႉထူပ်းတင်း ပႃႇတီႇတႆးသွင်ပႃႇတီႇ
Photo – Shan News

ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ၽၢႆႇပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) မီးၸၢႆးလဵၵ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ လႄႈ ၸၢႆးၵျေႃႇၺုၼ်ႉ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း (1) ႁူမ်ႈတင်း ၸၢႆးသၢမ်ၽူၼ်သႅင် ၽူႈၼမ်းၼႂ်း (2) ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) ၼႆယဝ်ႉ။

ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေပဵၼ်မႃး ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း (NLD) လႆႈၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းတင်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၸၼ်ႉသုင် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) ထိုင်တီႈလုမ်း (2) ပွၵ်ႈ၊ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 07 January 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း သူင်ႇတူဝ်တႅၼ်းၵႂႃႇႁူပ်ႉ ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး ႁူဝ်ပဝ်ႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် တီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ လႄႈ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 14 January 2021 တူဝ်တႅၼ်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းၸၢႆးၺုၼ်ႇလုၼ်ႇ (ၸၢႆးၼုတ်း) ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ (1)  ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ထႅင်ႈပွၵ်ႈၼိုင်ႈၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 ၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ လႆႈတီႈၼင်ႈ ၼႂ်းသၽႃး (42) တီႈၼင်ႈၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (2) ဝၼ်းၵူၺ်း ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း (NLD) ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တင်း ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးမိူၼ်ၼင်ႇ ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း (TNP) ၊ ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း (PNO) ၊ ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵယၢၼ်း (KNP) ၊ ပႃႇတီႇမုၼ်းလႅင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလႃးႁူႇ (NLDP) ၊ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ (SNDP) ၊ ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝ (WNP) လႄႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) ႁူမ်ႈတင်း ပူၵ်ႉၵူဝ်ႇသုၼ်ႇတူဝ် ဢၼ်ဢမ်ႇၶဝ်ႈပႃႇတီႇသေ ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တီႈၼင်ႈသၽႃး တႅၼ်းၽွင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶၢင် ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း