မိူဝ်ႈၼႆႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 လႄႈ ငဝ်းလၢႆးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 8 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပီႊ 2020 ဢၼ်မီးပႃႇတီႇတင်းၼမ် ၶဝ်ႈၶႄႉၶဵင်ႇ။

ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈတႄႉ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇပၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်တီႈ ႁူင်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ဢၼ်မီးၸွမ်းပွၵ်ႉ/ဢိူင်ႇ ယဝ်ႉၶႃႈ၊ ၵူၼ်းမိူင်း ဢႃႇယု 18 ၶိုၼ်ႈၼိူဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇပၼ် ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်တင်းၼမ်လႄႈ တေလႆႈဝႃႈ သူၼ်ၸႂ် ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 ၼႆႉယူႇ၊ ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်တႄႉၵေႃႈ တႄႇပၼ်လႆႈ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 06 : 00 မူင်း တေႃႇထိုင် ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 16 : 00 မူင်း ဝႃႈၼႆ။

ယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ တႃႇတေပၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈပဵၼ်ၽွင်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တိတ်းၸပ်းၽႄႈလၢမ်းလႄႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ၶေႃႈၼႄႉၼမ်းပၢႆးယူႇလီ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈရေႃးၵႃႇတၢင်းပဵၼ် COVID-19 မၵ်းမၼ်ႈပၼ်ၼၼ်ႉသေ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၵႂႃႇပၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် တီႈႁူင်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ဢၼ်မီးၸွမ်းပွၵ်ႉ/ဢိူင်ႇ ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈၶဝ်ႈထႅဝ် ယူႇႁၢင်ႇၵႆၵၼ်မွၵ်ႈ 6 ထတ်းသေ ပၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပီႊ 2020 ၼႆႉသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 6 November 2020 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ၵေႃႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၽွင်းလုၵ်ႉတီႈ လွင်ႈလႅၵ်ႈ လၢႆႈပဵၼ် တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇသေလႄႈ ၵေႃႇတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၾႅတ်ႇတရႄႇယူႇၼၼ်ႉ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇမီးဢမ်ႇပဵၼ်ၼႆလႄႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းထီႉ 8 November 2020 ၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်း ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ပေႃႈတေၸၢင်ႈပၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လႆႈ ထၢင်ႇႁၢင်ႈ လွတ်ႈလႅဝ်း ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ RCSS လႆႈၸွႆႈထႅမ်ၶိုင်ပွင်ပၼ်ဝႆႉယူႇ၊ မီးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈယႃႇ တႃႇႁႂ်ႈပဵၼ် ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ လူၺ်ႈလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း၊ လွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) တေၸွႆႈထႅမ် ၶိုင်ပွင်ႁဵတ်းသၢင်ၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ငဝ်းလၢႆးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သမ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 7 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 1,071 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆ သမ်ႉ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 20 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 လႄႈ ငဝ်းလၢႆးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ တႄႇဝၼ်းထီႉ 6 November 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 7 November 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း ၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ် ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈတူၺ်း 15,173 ၵေႃႉသေ ၸင်ႇထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ထႅင်ႈ 1,071 ၵေႃႉလႄႈ ၼႂ်းၵူၼ်းပဵၼ် ဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆထႅင်ႈ 20 ၵေႃႉၼၼ်ႉသမ်ႉ တႃႇ 17 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမီးတၢင်းပဵၼ်တၢင်ႇလွင်ႈပႃး ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 6 November 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 1,342 ၵေႃႉ၊ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ 1 ၵေႃႉ၊ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး 3 ၵေႃႉ၊ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ 6 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းတႆး 10 ၵေႃႉ။ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ 1,035 ၵေႃႉ၊ တိူင်းမၢၼ်းတလေး 89 ၵေႃႉ၊ တိူင်းပႃႇၵိူဝ် 79 ၵေႃႉ၊ တိူင်းဢေႇရႃႇဝတီႇ 64 ၵေႃႉ၊ တိူင်းၸႄႈၵႅင်း 16 ၵေႃႉ၊ မိူင်းမွၼ်း 11 ၵေႃႉ၊ မိူင်းရၶႅင်ႇ 10 ၵေႃႉ၊ မိူင်းယၢင်း 8 ၵေႃႉ၊ တိူင်းတၼိၼ်းတႃႇယီႇ 8 ၵေႃႉ၊ တိူင်းမၵူၺ်း 5 ၵေႃႉ၊ ၼေႇပျီႇတေႃႇ 3 ၵေႃႉ၊ မိူင်းယၢင်းလႅင် 3 ၵေႃႉ လႄႈ မိူင်းၶျၢင်း 1 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 7 November  2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈမီး 60,348 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆ မီး 1,396 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းသေ လႆႈလူင်းႁူင်းယႃသမ်ႉ မီး 44,666 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 တူဝ်ႈတင်းလုမ်ႈၾႃႉသမ်ႉ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 8 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 : 30 မူင်း ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမုၼ်း – www.worldometers.info/coronavirus/ ဢွၵ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇ (216) မိူင်း (216 countries and territories) သေ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 တူဝ်ႈတင်းလုမ်ႈၾႃႉ ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈ မီး (50,263,885) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ မီး (1,256,354) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃသေ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းသမ်ႉ မီး (35,549,906) ၵေႃႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း