မိူဝ်ႈၼႆႉ မေႃယႃ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ RCSS ၵူတ်ႇထတ်းပၼ်ပၢႆးယူႇလီ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း

မေႃယႃ ႁူင်းယႃလွႆတႆးလႅင်း ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS လႆႈလူင်းၵူတ်ႇထတ်း ပၼ်တၢင်းပဵၼ် လႄႈ တူၺ်းထိုင် လုမ်းလႃးပၼ် ပၢႆးယူႇလီ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်း တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း။

မိူဝ်ႈၼႆႉ မေႃယႃ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ RCSS  ၵူတ်ႇထတ်းပၼ်ပၢႆးယူႇလီ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 23 April 2020 (လိူၼ်ႁူၵ်းမႂ်ႇ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) မေႃယႃ ႁူင်းယႃလွႆတႆးလႅင်း ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ၵူတ်ႇထတ်းလုမ်းလႃး တူၺ်းထိုင်ပၼ်ပၢႆးယူႇလီ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ၶၢဝ်းယၢဝ်း တႃႇ 22 ၵေႃႉ မိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်းပဵၼ် ယဵဝ်ႈဝၢၼ် ၊ လိူတ်ႈသုင် ၊ ႁူင်းၶဝ်ႈၸဵပ်း ၊ ပဵၼ်ၶူမ်း ၊ ႁူဝ်ၸီး ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ မေႃယႃ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ RCSS  ၵူတ်ႇထတ်းပၼ်ပၢႆးယူႇလီ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း

ဝၢႆးသေ ၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းပၢႆးယူႇလီယဝ်ႉၼၼ်ႉ မေႃယႃၶဝ် လႆႈသမ်းပၼ်ယႃႈယႃ လႄႈ လႆႈပၼ်ပႃး ယႃႈယႃၵိၼ်/တႃး တႃႇထႅင်ႈ လၢႆလၢႆဝၼ်း ယူႇဝႃႈၼႆ ၊ တီႈၼႂ်းႁူင်းယႃ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်းၵေႃႈ မီးပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်မီးတၢင်းပဵၼ် ဢႆ/ပဵၼ်ဝတ်း ၊ ၶေႃးၸဵပ်း ၊ ၼၢဝ် ၊ မီးႁွႆးၸဵပ်း ၊ ၶီႈႁၢၵ်ႈသွင်ႁူၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵႂႃႇယူတ်းယႃတူဝ် မိူၼ်ၵၼ်ယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ မေႃယႃ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ RCSS ၵူတ်ႇထတ်းပၼ်ပၢႆးယူႇလီ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 22 April 2020 (လိူၼ်ႁူၵ်းမႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) မေႃယႃ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ RCSS ၵူတ်ႇထတ်းပၼ် ပၢႆးယူႇလီ လႄႈ ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ COVID-19 တီႈသင်ႇၶၸဝ်ႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ တႃႇ 336 ၵေႃႉ  ၊ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်း 83 ၵေႃႉ ၊ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း 162 ၵေႃႉ ၊ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းငေႃႉ 102 ၵေႃႉ ၊ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး 183 ၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ။

တင်ႈတႄႇဝၼ်းထီႉ 28 March 2020 ထိုင် ဝၼ်းထီႉ 22 April 2020 ၼႆႉ မေႃယႃ ၽၢႆႇယူႇလီ RCSS လႆႈၵူတ်ႇထတ်းပၼ်ပၢႆးယူႇလီ သင်ႇၶၸဝ်ႈ လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတႆး တႃႇ 51,809 ၵေႃႉ ၊ ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉသမ်ႉ မီး 443 ပွၵ်ႈသေ မီးၵူၼ်းၶိုၼ်ႈထွမ်ႇငိၼ်း 51,315 ၵေႃႉ ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း