မိူဝ်ႈၼႆႉ ယေးငိုၼ်းပူၵ်ႉၵူဝ်ႇသုၼ်ႇတူဝ် ၵမ်ႈပႃႈၼမ်ပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉယဝ်ႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 15 February 2021 (လိူမ်သၢမ်မႂ်ႇ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယေးငိုၼ်းပူၵ်ႉၵူဝ်ႇသုၼ်ႇတူဝ် ဢၼ်မီးၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ၵမ်ႈပႃႈၼမ်ပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉမူတ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ BBC ဢွၵ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈယေးငိုၼ်းပူၵ်ႉၵူဝ်ႇသုၼ်ႇတူဝ် ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ယေးငိုၼ်းပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉယဝ်ႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ပေႃးတေထုၵ်ႇငိုၼ်းလႆႈၼၼ်ႉ ၸၢၵ်ႈ ATM တႄႉ ယင်းတိုၵ်ႉပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၼ်ယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉသေ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းယေးငိုၼ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးၼႂ်း လွင်ႈတူင်ႉၼိုင် CDM ဢမ်ႇယွမ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈသိမ်းဢႃႇၼႃႇလႄႈ ၵၢၼ်ယေးငိုၼ်း ဢမ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈတဵမ်ထူၼ်ႈသေ မိူၼ်ၼင်ႇလႆႈၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉယဝ်ႉမိူၼ်ၵၼ်။

မိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈ လႆႈႁၼ်ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်ၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၸူႉတုမ်ၵၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၽၢႆႇၼႃႈ ယေးငိုၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႄႈ တီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်တင်းၵႃးၵၢပ်ႇလဵၵ်း၊ ႁႅင်းသိုၵ်းတင်းၼမ်သေ လွမ်ႉႁွပ်ႈဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈဝႆႉယူႇ၊ တၢင်းၽၢႆႇၵူၼ်းမိူင်းၼႄၵၢင်ၸႂ်ၶဝ်ၵေႃႈ ႁွင်ႉပၢဝ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် ယိပ်းပၢႆႉသူၼ်းတုမ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶဝ် ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးၸွမ်း လွင်ႈတူင်ႉၼိုင် CDM တႃႇသၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယႃႇႁႂ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ပႃႈတႂ်ႈ ၶွင်ႇသီႇၽွင်းငမ်းပွင်ၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼၼ်ႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈ တၢင်းၼိုင်ႈၼႆၵေႃႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆးတႄႉ ယေးငိုၼ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶွင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ယင်းတိုၵ်ႉပိုတ်ႇၽုၺ်ႇဝႆႉယူႇ၊ ပုၼ်ႈတႃႇ ယေးငိုၼ်း ပူၵ်ႉၵူဝ်ႇသုၼ်ႇတူဝ်ၵေႃႈ ၵမ်ႈပႃႈၼမ်တႄႉ ပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉယဝ်ႉ ၵိုတ်းထႅင်ႈလၢႆတီႈၵူၺ်းယဝ်ႉ ဢၼ်တိုၵ်ႉပိုတ်ႇၽုၺ်ႇဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း