မိူဝ်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၸူး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၽၢႆႇလဵဝ် တေႃႇထိုင်လိူၼ် August 2020 သဵင်ႈသေတႃႉ မိူဝ်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းပိုတ်းယိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် မီးတီႈၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးၵွင်းမူး ၸႄႈဝဵင်းပုင်ႇပႃႇၶႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။

မိူဝ်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၸူး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထိႉ 03 June 2020 လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶလယ 65 လႄႈ တပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် 1007 ႁူမ်ႈႁႅင်းသိုၵ်း 100 ပၢႆ ၵႂႃႇတီႈဝၢၼ်ႈၼႃးၽယွင်း ဢိူင်ႇၼႃးၵွင်းမူး ၸႄႈဝဵင်းပုင်ႇပႃႇၶႅမ်သေ ၶိုၼ်းသိုပ်ႇၵႂႃႇတီႈၵဵဝ်ႇၼမ်ႉၶမ်း လႄႈ ဢဝ်မၢၵ်ႇ 79 တင်း မၢၵ်ႇ 60 MM ပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ ဢွင်ႈတီႈဢၼ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လိုဝ်ႈႁိူဝ်ႉၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉၼၼ်ႉ ဢွၼ်တၢင်းသေ သွင်ၽၢႆႇလႆႈပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08:10 မူင်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ထိုင်ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10:10 မူင်းၼႆႉၵေႃႈ သွင်ၽၢႆႇတိုၵ်ႉပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တီႈၵဵဝ်ႇၼမ်ႉၶမ်း လႄႈ သဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇ ဢမ်ႇပႆႇယဵၼ်လူင်းသင် ၊ တင်းၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉဢဝ်ၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်းသေ ၽိူမ်ႉၸူးဢွင်ႈတီႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယူႇ ဝႃႈၼႆ ၊ မိူဝ်ႈလဵဝ်တိုၵ်ႉပဵၼ်ၽွင်းသုၵ်ႉသၢၵ်ႉ လႄႈ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁူႉၸွမ်း လွင်ႈတိူဝ်ႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ သိုၵ်းသွင်ၽၢႆႇသင် ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၸူး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA

ၼႂ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA တွၼ်ႈ 3 ၵၼ် 3 မၢႆ 8 (သုၼ်ႇလႆႈလွင်ႈၵႂႃႇမႃးလွတ်ႈလႅဝ်းၶွင်လုၵ်ႈတပ်ႉ) (ၶ) မီးဝႆႉဝႃႈ သင်ဝႃႈပႃးၵွင်ႈၵၢင်ႇသေ မီးလွင်ႈလူဝ်ႇလႆႇၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းၼႃႈလိၼ် ဢၼ်မုၵ်ႉၸုမ်း ၽၢႆႇၼိုင်ႈၵုမ်းထိင်းဝႆႉၼၼ်ႉ သွင်ၽၢႆႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်သေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇမႃးလႆႈ ၼႆယူႇ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈၼႂ်းၼႃႈလိၼ် ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၵုမ်းထိင်းဝႆႉၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၵပ်းသိုပ်ႇပွင်ႇလႅင်းတီႈ လုမ်းၵပ်းသၢၼ် RCSS လႄႈ ဢမ်ႇပွင်ႇလႅင်းပႃးတီႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉသင် မိူၼ်တင်ႈၸႂ်ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်းၵၼ်ၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၽၢႆႇလဵဝ် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (ဢမ်ႇပႃးမိူင်းရၶႅင်ႇ) တင်ႈတႄႇဝၼ်းထီႉ 10 May 2020 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 31 August 2020 သဵင်ႈသေတႃႉ တိုၵ်ႉမီးလွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းသိုၵ်းသေ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၸူး ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 12 April 2020 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶမယ 153 ဢၼ်ယၢမ်ႈၶတ်းၶႂၢင် ဢမ်ႇပၼ် မေႃယႃ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းပၼ် ပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းမိူင်း တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးမွၼ် (ၼႃးဝွၼ်) ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၸူး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႈႁိမ်းၸဝ်ႈမိူင်း ဝၢၼ်ႈၼႃးမွၼ် (ၼႃးဝွၼ်) ၼႆယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶလယ 65 ၼႆႉ ငဝ်ႈတပ်ႉပၵ်းတီႈ ၼႃးၵွင်းမူး−ပုင်ႇပႃႇၶႅမ် (ပဵၼ်ၵိင်ႇၽႄ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ်) ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း (ၸၵၶ)−14 တိူင်းသိုၵ်းသၢမ်ၸဵင်ႇ (တတၶ) ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း