မိူဝ်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လူင်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶမယ 525 ၸွပ်ႇသွၵ်ႈတဝ်ၸွမ်းယႃႉၵဝ်း ပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA  ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် သေ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း သၢႆးသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼႆးလိုင်း ဢိူင်ႇၼႃးတဵတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လူင် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 27 June 2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 07:30 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶမယ 525 ႁႅင်းသိုၵ်း ၸမ် 40 ၵေႃႉ လုၵ်ႉတီႈလွႆၵလႃး သေ ၸွပ်ႇသွၵ်ႈ ႁႃဢွင်ႈတီႈဢၼ် တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၸုတ်ႇၽဝ် ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၼႃႈတီႈ RCSS/SSA ၵုမ်းၵမ် လႄႈ လႆႈၵႂႃႇၽႃႇၺႃး သၢႆသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႈႁိမ်း ဝၢၼ်ႈၼႆးလိုင်း ယဝ်ႉ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08:20 မူင်းထိုင် 08:25 မူင်း သေ ၽၢႆႇတပ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈတူၵ်းသုမ်း ၵူၼ်းၵႂႃႇ 1 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 26 June 2019 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶမယ 525 ၸတ်းႁဵတ်း 2 ငႃးသိုၵ်း (ငႃးသိုၵ်း 1 ႁႅင်းၵူၼ်း ၸမ် 40 ၵေႃႉ  လႄႈ  ငႃးသိုၵ်း 2 ႁႅင်းၵူၼ်း 50 ပၢႆ) လႄႈ တပ်ႉၶလယ 292 ႁႅင်းသိုၵ်း ၸမ် 50 ၵေႃႉ ဢွၵ်ႇၸွပ်ႇသွၵ်ႈႁႃ ပၢင်ၸုတ်ႇၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် လႄႈ ထိုင်ဝၼ်းထီႉ 27 June 2019 တပ်ႉၶမယ 525 ငႃးသိုၵ်း 1 ၵႂႃႇၽႃႇၺႃး သၢႆသိုၵ်း  တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA သေ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ယူႇယဝ်ႉ ၊ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:00 မူင်း တပ်ႉၶမယ 525 ငႃးသိုၵ်း 2 တိုၵ်ႉမီးဝႆႉတီႈ လွႆပၢၼ်းသေး ၊ တပ်ႉၶလယ 292 ၵေႃႈ တိုၵ်ႉမီးဝႆႉတီႈ လွႆၵွင်းပႅၵ်ႇ ယူႇယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ၼႂ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ၼႂ်းတွၼ်ႈ 1 ၵၼ် 3 မၢႆ 8 ၼၼ်ႉမီးဝႆႉဝႃႈ  သင်ဝႃႈ ၽၢႆႇၼိုင်ႈ မီးလွင်ႈတၢင်း လူဝ်ႇပႃးၵွင်ႇၵၢင်ႇသေ ၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းၼႃႈလိၼ် ဢၼ်ၽၢႆႇၼိုင်ႈၵုမ်းထိင်းဝႆႉၼၼ်ႉ တေလႆႈငူပ်ႉငိၵၼ်သေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ၼႆလႄႈ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ  ၶဝ်ႈၼႂ်းၼႃႈတီႈ RCSS/SSA ၵုမ်းၵမ်သေ ဢမ်ႇယွမ်း ပွင်ႇလႅင်း ထိုင်တီႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA သေဢမ်ႇၵႃး တီႈလုမ်းၵပ်းသၢၼ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၵပ်းသၢၼ် လႄႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈပွင်ႇလႅင်းသင် ၼႆယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶမယ 525 ၼႆႉ ငဝ်ႈတပ်ႉပၵ်းဝႆႉတီႈ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် တိူင်းသိုၵ်း ဝၼ်းဢွၵ်ႇၵၢင် (ယလၶ) ဝဵင်းၶူဝ်လမ် လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶလယ 292 ငဝ်ႈတပ်ႉပၵ်းဝႆႉတီႈ ၵွင်းသၢႆး ၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် တိူင်းသိုၵ်း ဝၼ်းဢွၵ်ႇၵၢင် (ယလၶ) ဝဵင်းၶူဝ်လမ် မိူၼ်ၵၼ်။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 26 June 2019 ပဵၼ်ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ၵႃႉၶၢႆၼွၵ်ႈမၢႆမီႈ ၵူႈမိူင်းမိူင်း ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶမယ 554 ၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၢၼ်ႇသိုၵ်း (ၸၵၶ) – 14 ၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် တိူင်းသိုၵ်း သၢမ်ၸဵင်ႇ (တသၶ) ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်း ပိုတ်းယိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႈၽၢႆႇဢွၵ်ႇ ဝၢၼ်ႈပဵင်းသၢႆး ဢိူင်ႇမိူင်းပူးလူင် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပဵင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း