မိူဝ်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁဵတ်းပၢင်တိုၵ်းပွမ် ယိုဝ်းၵွင်ႈၵႂႃႇၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တဝ်ထိူၼ်ႇၵႂႃႇ မီးတီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉဝႃႈ ဢိူင်ႇႁၢႆးၵုၺ် ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး သၢင်ႈႁဵတ်းပၢင်တိုၵ်းပွမ်ၽၢႆႇလဵဝ်သေ ယိုဝ်းၵွင်ႈၵႂႃႇ ၸွမ်းလွႆၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉဝႃႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ပႅတ်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းသေ ပၢႆႈၵႂႃႈပိုင်ႈယူႇႁူမ်ႈတီႈ ဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ႁၢႆးၵုၺ် ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 02 October 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:50 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ 101 ႁႅင်းသိုၵ်း 69 ၵေႃႉ ဢၼ်မီးတီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉဝႃႈ ၼၼ်ႉ တင်ႈၸႂ်သၢင်ႈပၢင်တိုၵ်းပွမ် ယိုဝ်းၵွင်ႈႁၢတ်ႇၵႂႃႇ ၸွမ်းလွႆၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႄႈ မိူၼ်ဝႃႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းယူႇၸမ်သဵင်ႈၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇ တူၵ်းၸႂ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈၵူဝ်ႁႄ လႄႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁဵတ်းပၢင်တိုၵ်းပွမ် ယိုဝ်းၵွင်ႈၵႂႃႇၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ

ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉဝႃႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ − သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈ ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းဝၢၼ်ႈသေ လႃႈလီယိုဝ်းၵွင်ႈ ၵႂႃႇၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း လႄႈ ယိုဝ်းၵႂႃႇဢွင်ႈတီႈဢၼ် ၶဝ်ထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ မီး သိုၵ်းၶူဝ်းလၢႆး တူင်ႉၼိုင်ယူႇသဝ်းဝႆႉၼၼ်ႉၶႃႈ ၊ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈၵူဝ်မၢၵ်ႇၵွင်ႇ/ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ တိူဝ်ႉၸပ်းႁဝ်းလႄႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈမႃး ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈတိုၵ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇ လႆႈပႅတ်ႈၵၢၼ်သေ မႃးၸွမ်းၵၼ် ၊ မၢင်ႁိူၼ်းသမ်ႉ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈပိၵ်ႉၽၵ်းတူ ၶူဝ်းလဵင်း ၵေႃႈဢမ်ႇတၼ်းဢဝ် ယွၼ်ႉၵူဝ်ၼႃႇဢႃးလႃး လႄႈ လႆႈဢဝ်သၢႆၸႂ် လွတ်ႈဢွၼ်တၢင်းဝႆႉၵွၼ်ႇ − ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉဝႃႈ ဢၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇ ပိုင်ဢိင်ယူႇႁူမ်ႈဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ႁၢႆးၵုၺ် ၼႆႉ ပႆႇမီးၸုမ်းလႂ်တူၺ်းထိုင်ပၼ် လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ လႄႈ ယွၼ်ႉဝႃႈ လႆႈၵိုင်ႉၵၢင်ႉပၢႆႈၵႂႃႇ မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼႆႉၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ ၊ လွင်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးမီးၵႃႈႁိုဝ် ၼႆၼၼ်ႉၵေႃႈ တင်းၽၢႆႇ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ဝၢၼ်ႈ/ဢိူင်ႇၶဝ် တိုၵ်ႉဢဝ်သၢႆမၢႆဝႆႉယူႇ လႄႈ မိူဝ်ႈလဵဝ် ဢမ်ႇပႆႇႁူႉၸွမ်း ဝႃႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေး မီးလၢႆၵေႃႉ။ (ၶေႃႈမုၼ်း ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11:00 မူင်း)

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇသွၵ်ႈႁႃ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ/ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉဝႃႈ  ဢမ်ႇႁၼ်မီးလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသိုပ်ႇၵူတ်ႇသွၵ်ႈႁႃ ၸွမ်းလွႆ ဢၼ်မီးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉသေ မိူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈတေၵႂႃႇၵူတ်ႇသွၵ်ႈႁႃ  ၸွမ်းလွႆၼၼ်ႉ လႆႈယိုဝ်းၵွင်ႈၸၢၵ်ႈ လႄႈ မၢၵ်ႇလူင် ၵႂႃႇၵူႈႁူးၵူႈတၢင်းလႄႈ သၢင်ႈပၢင်တိုၵ်းပွမ် ၽၢႆႇလဵဝ်ႁင်းၵူၺ်း ယူႇယဝ်ႉ။

ဢွင်ႈတီႈဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈၸၢၵ်ႈ လႄႈ မၢၵ်ႇလူင် ၵႂႃႇၵူႈႁူးၵူႈတၢင်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ယူႇသဝ်းဝႆႉ လႄႈ သွင်ၽၢႆႇဢမ်ႇလႆႈပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်သင်။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14 July 2020 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ 101 ႁႅင်းသိုၵ်း 60 ပၢႆ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၸူး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၺွင်ႇ ဢိူင်ႇမေႃႇမႃ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး လႄႈ သွင်ၽၢႆႇလႆႈယိုဝ်းၵၼ် ႁိုင်မွၵ်ႈ 20 မိၼိတ်ႉၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း