မိူဝ်ႈၼႆႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီသိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ ယႃႉလူႉလႅဝ်ၶူဝ် လႄႈ ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇ ၸုမ်းပလႁိတ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 17 August 2019 လုၵ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ သိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ ပွႆႇမၢၵ်ႇယႃႉလူႉလႅဝ်ၶူဝ် ဢၼ်မီး ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လႄႈ ၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်လူင် 2 ဢွင်ႈတီႈ ဢိၵ်ႇတင်း ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းပႃး  ၸုမ်းပလႁိတ သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ၶမ်ဝႆႉၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ပၢင်တိုၵ်းၽၢႆႇလဵဝ် မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီသိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ ယႃႉလူႉလႅဝ်ၶူဝ် လႄႈ ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇ ၸုမ်းပလႁိတ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 02:30 မူင်း လုၵ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ သိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ ဢဝ်မၢၵ်ႇၵႂႃႇပွႆႇ ယႃႉလႅဝ် ၶူဝ်ၼႃးတီး ဢၼ်မီးၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ လႄႈ ဝဵင်းၵုၼ်လူင် ဢိၵ်ႇတင်း ၶူဝ်ဢၼ်မီးႁိမ်း ဝၢၼ်ႈတူၼ်းပၢင်ၽၢတ်ႇ ဢၼ်မီးၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လႄႈ ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၼႆယဝ်ႉ ၊ မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10:30 မူင်း  လုၵ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ သိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ ႁဵတ်းပၢင်တိုၵ်းၽၢႆႇလဵဝ် တီႈႁိမ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ (သဵၼ်ႈတၢင်းၵႂႃႇ သႅၼ်ဝီ) ယၢၼ်ၵႆဝဵင်းမွၵ်ႈ 12 လၵ်း သေ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းၸပ်းသႂ်ႇ ပၢပ်ႉၼမ်ႉမၼ်း (တဵင်ႇၽိဝ်ႇ)  လုၵ်ႉၾႆးမႆႈၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီသိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ ယႃႉလူႉလႅဝ်ၶူဝ် လႄႈ ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇ ၸုမ်းပလႁိတ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၸုမ်းပလႁိတ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဢဝ်ၵႃး လၢႆလၢႆလမ်းသေ ၵႂႃႇၸွႆႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်မီးတီႈပၢပ်ႉၼမ်ႉမၼ်း တဵင်ႇၽိဝ်ႇ (ယၢၼ်ၵႆဝဵင်း မွၵ်ႈ 12 လၵ်း) လႄႈ  ထုၵ်ႇလုၵ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ သိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇ ၵႃးပလႁိတ လမ်းဢၼ်ၼမ်းၼႃႈ ၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၵမ်းလဵဝ်ၶႃႈ ၊ ၵႃး ဢၼ်ၼမ်းၼႃႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ ပဵၼ် ဢူးထုၼ်းမိၼ်ႉ ၼႂ်းၵႃးသမ်ႉမီးၵူၼ်း 3 ၵေႃႉလႄႈ ၵႃးဢၼ်ယူႇၽၢႆႇလင်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈထွႆလင်ပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်းဝႆးဝႆး ၊ ယွၼ်ႉၶဝ်ပိုတ်းယိုဝ်း ႁႅင်းၼႃႇသေ ဢမ်ႇမီး ၽႂ်ႁတ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇၸွႆႈ ဢူးထုၼ်းမိၼ်ႉ ၶဝ် မိူဝ်ႈလဵဝ် ပဵၼ်ႁိုဝ်ဝႆႉၼႆၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁူႉၸွမ်း ၊ ဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်ယၢၼ်ၵႆ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မွၵ်ႈ 12 လၵ်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ သိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ ႁဵတ်းပၢင်တိုၵ်း ယိုဝ်းၽၢႆႇလဵဝ်ၵူၺ်းၶႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႄႉ ဢမ်ႇလႆႈႁၼ်တုပ်ႉတွပ်ႇ ပိုတ်းယိုဝ်းသင်ၶိုၼ်း လႄႈ ဢမ်ႇပႆႇႁၼ်ၶဝ် တူင်ႉတူဝ်သင် ၊ ၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဢၼ်လုၵ်ႉဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵႂႃႇတၢင်းဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၼၼ်ႉၵေႃႈ လုၵ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ သိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇၶဝ် ႁႄႉႁၢမ်ႈ ဢမ်ႇပၼ်ၵႂႃႇမႃးသင် ၊ တႄႇဢဝ် ဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်ယၢၼ်ၵႆဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မွၵ်ႈ 12 လၵ်း ၶိုၼ်ႈၵႂႃႇတင်းဝဵင်းသႅၼ်ဝီၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ သိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ ယူႇဝႆႉလၢႆလၢႆ ၊ တီႈႁိမ် လွႆသၢမ်သိပ်း ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၵေႃႈ လႆႈငိၼ်းႁူႉဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ လုၵ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ သိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ယူႇၼႆ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈ လုၵ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ သိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ ဢဝ်မၢၵ်ႇယႃႉလူႉလႅဝ်ၶူဝ် 2 ဢွင်ႈတီႈသေ ႁူင်းႁဵၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ လႆႈပွႆႇလုၵ်ႈႁဵၼ်း ပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းႁိူၼ်း ၽႂ်မၼ်းလႄႈ ပိၵ်ႉႁူင်းႁဵၼ်းဝႆႉ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ဢဝ်ၼႂ်းFacebook
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း