မိူဝ်ႈၼႆႉ ၾႆးမႆႈ လၢၼ်ႉ “ဝမ်းဝမ်း” KTV ဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး

ၾႆးမႆႈလၢၼ်ႉ “ဝမ်းဝမ်း” KTV ဢၼ်မီးတီႈႁိမ်း တူဝ်းၵဵၵ်ႉ ဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႄႈ ၶူဝ်းၶွင်တီႈ ၼႂ်းလၢၼ်ႉ ပႃးၵႂႃႇၸွမ်းၾႆးတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 08 July 2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸမ် 06:00 မူင်း ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈႁၼ်မႅၼ်ႈ ၾႆးလုၵ်ႉတီႈ ၼႂ်းလၢၼ်ႉ “ဝမ်းဝမ်း” KTV သေ လႆႈၵပ်းသိုပ်ႇ ပွင်ႇလႅင်းထိုင်တီႈ ၸုမ်းၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄၾႆး ဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ႁႂ်ႈၵႂႃႇၸွႆႈၶႄၾႆး လႄႈ ဢဝ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်  ႁိူၼ်းဢၼ်မီးတီႈႁိမ်းလၢၼ်ႉ KTV ၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ ၊ ၸုမ်းၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄၾႆး လႆႈဢဝ်တင်းႁႅင်းၵူၼ်းလႄႈ ၵႃးတၢင်ႇၼမ်ႉႁူတ်းၾႆးသေ ၵႂႃႇၸွႆႈၶႄၾႆး ၸွမ်းၼင်ႇ လႆႈႁပ်ႉလွင်ႈပွင်ႇလႅင်း ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ ယူႇယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ လွင်ႈၾႆးမႆႈၼႆႉသေ Tachileik News Agency ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၵူၼ်းလူင်းတိုၼ်းလၢင်းလၢၼ်ႉ “ဝမ်းဝမ်း” KTV 2 ၵေႃႉ ထဵင်မေႃးၵႂၢမ်းၼမ်ၵၼ်သေ တႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢဝ်ထၢတ်ႈသီႇ ၵႂႃႇထွၵ်ႇသႂ်ႇတီႈ သူဝ်ႇၾႃႇ လႄႈ ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇ သေ ပၢႆႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမူၵ်း သိူင်ႇတူဝ်ဝႆႉတီႈၼိုင်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ ၊ ယူႇတီႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး လႆႈပိုတ်ႇဢမူႉ တီႈၸဝ်ႈလၢၼ်ႉ KTV (ပ) 117/2019 ရႃႇၸဝၢတ်ႈလူင် မတ်ႉတႃ – 436 ၼႆယဝ်ႉ။

ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈ ၵႂႃႇတီႈၼႂ်းလၢၼ်ႉ KTV ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႂ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်းႁူဝ်ယွႆႈ လႄႈ လွင်ႈလူႉသုမ်း ငိုၼ်းၶမ်း ၵေႃႈ ဢမ်ႇပႂ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်းသင် ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ၸုမ်းၶႄၾႆး ဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း