မိူဝ်ႈၼႆႉ NCA-S EAO ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၼႃႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် PPST တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 18 August 2020 (တု-လိူၼ်ပႅတ်ႇလပ်း ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်း ၸိုင်ႈမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ (NCA-S EAO) ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၼႃႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် (PPST) တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်ၵုမ် ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၼႃႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် PPST ၼၼ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ပဵၼ်ပႃးႁူဝ်ၼႃႈ ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၼႃႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် PPST ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပိုတ်ႇပၢင်ၵုမ်ၵႂႃႇဝႃႈ ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် 21 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ ပွၵ်ႈၵမ်း (4) ဢၼ်တေထိုင်မႃးၼႆႉ ပဵၼ်ပၢင်ၵုမ် ဢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇတႃႇတင်းသဵင်ႈလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေၸတ်းႁဵတ်းလႆႈ ဢွင်ႇမၢၼ်လီငၢမ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ NCA-S EAO ႁဝ်းၶႃႈ တေႁူမ်ႈၵၼ် ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ၼင်ႇၵႃႈပွင်ပဵၼ်လႆႈ ဝႃႈၼႆ။

ယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈတေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ လွင်ႈၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် တႃႇတေၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈ ဢၼ်လူဝ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈ ဝၢႆးပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် 21 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ ပွၵ်ႈၵမ်း (4) ယဝ်ႉတူဝ်ႈလႄႈ  တွၼ်ႈတႃႇတေသိုပ်ႇၸတ်းႁဵတ်းလႆႈ ပၢင်ၵုမ်ၽူႈၼမ်းသုင်သုတ်း NCA-S EAO ပွၵ်ႈၵမ်း (4) တွၼ်ႈ (2) ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းထီႉ 19 August 2020 တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် 21 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ ပွၵ်ႈၵမ်း (4) တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇသေ တေၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 21 August 2020 ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း
Photo – NCA-S EAO

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း