မိူဝ်ႈၼႆႉ SSPP လႄႈ TNLA ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ လႄႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၸပ်းၵူၼ်းမိူင်း

သိုၵ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP လႄႈ TNLA ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် ၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ဢေႃႈ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸၢမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄးသေ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတူၵ်းတႅၵ်ႇ တိူဝ်ႉၸပ်းၵူၼ်းမိူင်း 1 ၵေႃႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ SSPP လႄႈ TNLA ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ လႄႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၸပ်းၵူၼ်းမိူင်း

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 3 March 2021 (လိူၼ်သၢမ်လွင်ႈ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 12:10 မူင်း သိုၵ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP လႄႈ TNLA ဢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း ဢူၺ်းလီသိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၶဝ်ႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ မၢၵ်ႇၵႂႃႇတူၵ်းတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၸပ်းၺႃး တီႈၼႃႈၽၢၵ်ႇ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈသေ လႆႈတၢင်းၸဵပ်းမၢတ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း ထိုင်တီႈပေႃးလိုမ်းတူဝ်လိုမ်းၶိင်း။

ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈလဵဝ်ၵၼ် ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် လႄႈ ၸွႆႈႁၢမ်ႈလိူတ်ႈ/ၸဵတ်ႉလိူတ်ႈ မၼ်းၼၢင်း ယႃႇႁႂ်ႈဢွၵ်ႇၼမ်ၼႆသေ ထိုင်ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 13:00 မူင်းၼႆႉ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉဢၼ် တိူဝ်ႉၸပ်းၺႃး ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၼၼ်ႉ ယင်းပႆႇႁူႉတူဝ်လူးၵွၼ်ႇ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28 February 2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12:00 မူင်း သိုၵ်း TNLA ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင် 60 MM ယိုဝ်းၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၸၢမ် ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸၢမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈသေ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၸပ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉ လႄႈ ၵႂၢႆး မႃ မူ ၵႆႇ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလဵင်ႉဝႆႉၼၼ်ႉၵေႃႈ လူႉတၢႆတင်းၼမ်။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း