မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇတင်းၽွင်းတၢင်ၶႄႇ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 5 June 2021 (လိူၼ်ႁူၵ်းလွင်ႈ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ဝၼ်းသဝ်ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ လႄႈ ၽွင်းတၢင်မိူင်းၶႄႇ Chen Hai ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တင်း တူဝ်တႅၼ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇယဝ်ႉ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ သိုပ်ႇႁူပ်ႉထူပ်းၸွမ်း ၽွင်းတၢင်ၶႄႇၼႆယဝ်ႉ၊ ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ လွင်ႈႁူပ်ႉထူပ်းသွင်ၽၢႆႇၼႆႉ ပဵၼ်ဢွၼ်ၼႃႈပၢင်ပွႆးၶွပ်ႈၶူပ်ႇ ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ−ၶႄႇ 30 ပီႊတဵမ် ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းမိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 7 June 2021 ထိုင် ဝၼ်းထီႉ 8 June 2021 တီႈဝဵင်းၶျူင်းၶျိင်း(Chongqing) မိူင်းၶႄႇၼႆယဝ်ႉ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၶႄႇ The Global Times ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ မိူဝ်ႈၽွင်းတၢင်ၶႄႇ ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းတင်းမိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ ၼၼ်ႉ Chen Hai လၢတ်ႈဝႃႈ မိူင်းၶႄႇ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ပဵၼ်မိူင်းႁိမ်းႁွမ်းမိူင်းၶႄႇ မီးလွင်ႈၵတ်းယဵၼ်ၼိမ်သဝ်းလီလႄႈ ႁႂ်ႈၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇၵုမ်းထိင်း ငဝ်းလၢႆးၵႂႃႇလူၺ်ႈ လၢႆးၵတ်းယဵၼ် ႁူမ်ႈတင်း ၶႄႇတိုၼ်းၵမ်ႉထႅမ်ၸွမ်းၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းတင်းၽွင်းတၢင်ၶႄႇၼၼ်ႉ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၼ်ၵႂႃႇလွင်ႈ ပၢင်ပွႆးၶွပ်ႈၶူပ်ႇဢႃႇသီႇယၼ်ႇ−ၶႄႇ 30 ပီႊတဵမ်၊ လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19၊ လွင်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵပ်းသိုပ်ႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်−ၶႄႇ ဢၼ်မီးလွင်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းၵၼ်မႃးပီႊယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင် လႄႈ လွင်ႈၵတ်းယဵၼ်ၼိမ်သဝ်း ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ၶႅၼ်ႈသွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၸႃႉၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၼၼ်ႉ ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇယဝ်ႉ မီးပႃး ဢူးဝုၼ်ႇၼမွင်ႇလုၼ်ႇ ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ပဵၼ်ပႃး ၽွင်းလူင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႄႈ ၽွင်းတၢင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၸွမ်းမိူင်းၶႄႇ ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလိူၵ်ႈတၢင်ႇၶိုၼ်ႈမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ  ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇလၢတ်ႈတီႈၶႄႇဝႃႈ− ၼင်ႇႁိုဝ်ငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပေႃးတေ ၼိမ်သဝ်းၼၼ်ႉ တေသိုပ်ႇၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ် ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းပၢင်ၵုမ်ဢႃႇသီႇယၼ်ႇၵႂႃႇလႄႈ တႃႇလွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ တေသိုပ်ႇႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်း မိူင်းဢူၺ်းလီ မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းၶႄႇၵႂႃႇယူႇၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးဝၼ်းထီႉ 4 June 2021 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽွင်းတၢင်ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တင်း မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇသေ သိုပ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇမိူင်းၶႄႇတႃႇၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ပၢင်ပွႆးၶွပ်ႈၶူပ်ႇ ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ−ၶႄႇ တီႈမိူင်းၶႄႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Irrawaddy ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းသေ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵေႃႉဢွၼ်ႁူဝ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇမိူင်းၼၼ်ႉ တႅပ်းတတ်း  တေသိုပ်ႇႁဵတ်းၶူင်းၵၢၼ် သဵၼ်ႈတၢင်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီး မိူင်းၶႄႇ−မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်  CMEC သေ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈပႃးၶွမ်ႇမတီႇၸတ်းပွင်ၵၢၼ်ဢၼ်ၼိုင်ႈသေယဝ်ႉ ႁိပ်ႈၼႅတ်ႈၶိုင်ပွင်ၵႂႃႇႁႂ်ႈၸဵဝ်းယဝ်ႉဝႆးဝႆး ဝႃႈၼႆ။

ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇပၢႆးမၢၵ်ႈမီး Financial Times ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ယေးငိုၼ်းဢေးသျႃး Asian Infrastructure Investment Bank- AIIB ဢၼ်မီးၶႄႇယူႇၽၢႆႇလင်ဝႆႉၼၼ်ႉ ၽုၺ်ႇၽၵ်းတူဝႆႉပၼ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း တႃႇၵူႈယိမ်ငိုၼ်းယဝ်ႉ ဢဝ်မႃးလူင်းတိုၼ်းလၢင်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်  ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း