မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ပေႃးဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်း မၢႆမီႈပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်းၼႆၸိုင် တေလႆႈမွတ်ႇ ယႃႉပႅတ်ႈပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း

ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းယိပ်း ၵွင်ႈၵၢင်ႇလႄႈ လူဝ်ႇလႆႈၼပ်ႉထိုဝ်ႁဵတ်းၸွမ်း မၢႆမီႈပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း ပေႃးဢမ်ႇၼပ်ႉထိုဝ် ဢမ်ႇႁဵတ်း ၸွမ်းပေႃးၼႆၸိုင် ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်းၼႆႉ တေလႆႈမွတ်ႇယႃႉပႅတ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 27 January 2021 (ဝၼ်းလိူၼ်ၵမ်မူၼ်း ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပၼ် ၽူႈမီးၸၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸၼ်ႉၸွမ်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ လူၺ်ႈ Online Video Conference သေ ၼႂ်းၶေႃႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၵႂၢမ်းၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလႄႈ လူဝ်ႇလႆႈၼပ်ႉထိုဝ်ႁဵတ်းၸွမ်း မၢႆမီႈပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း၊ ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်းၼႆႉ ပဵၼ်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉမၢႆမီႈ (Mother Law) ယဝ်ႈ၊ ယွၼ်ႉၼႆလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈလူဝ်ႇလႆႈ ၼပ်ႉထိုဝ် ႁဵတ်းၸွမ်း၊ ပေႃးဢမ်ႇၼပ်ႉထိုဝ် ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်း ပေႃးၼႆၸိုင် ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်းၼႆႉ တေလႆႈမွတ်ႇယႃႉပႅတ်ႈ၊ ယွၼ်ႉၼႆလႄႈ မိူဝ်ႈပၢၼ်ၶွင်ႇသီႇ လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼၼ်ႉ လႆႈမွတ်ႇယႃႉပႅတ်ႈ ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 1947 ယူႇ၊ မိူဝ်ႈပၢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ (ၼဝတ) ၶိုၼ်ႈယိပ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈမွတ်ႇယႃႉပႅတ်ႈ ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 1974 မိူၼ်ၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵၢဝ်ႇၼႄးဝႃႈ ပၼ်ႁႃပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 ၼႆႉ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ၊ ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႄႈ လုမ်းသၽႃး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၶဝ် ဢဝ်မၢႆမီႈပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်းဢၼ်မီးဝႆႉသေ ၸႂ်ႉတိုဝ်းၶေႃႈၵႂၢမ်း ၸွမ်းၼင်ႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ်ၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26 January 2021 ပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်း ၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တွပ်ႇလၢတ်ႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ  ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 သေ သဵၼ်ႈမၢႆၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် မီးလွင်ႈၽိတ်းပိူင်ႈဝႆႉတင်းၼမ်လႄႈ သင်ဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NLD ဢမ်ႇၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ပေႃးၼႆၸိုင် ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေဢမ်ႇသိမ်းဢႃႇၼႃႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇဝႃႈလႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပီႊ 2020 တူဝ်ႈတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 8 November 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ သဵၼ်ႈမၢႆၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ဢၼ်ၽိတ်းပိူင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ဢၼ်ဢမ်ႇၸွမ်းတြႃး မီး 8 လၢၼ်ႉ 6 သႅၼ်ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။  

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 ၼႆႉသေ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈၵၢဝ်ႇၼႄး ႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်းသေတႃႉ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ဢၼ်ဢွင်ႇပႄႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈတႄႉ ဢမ်ႇပႆႇႁၼ်ဢွၵ်ႇမႃး လၢတ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း  

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း