မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇလၢတ်ႈ တေသိုပ်ႇၵုမ်းၵမ်ဢၢမ်းၼၢတ်ႈထႅင်ႈ 2 ပီႊယဝ်ႉ ၸင်ႇၸတ်းႁဵတ်းပၼ် ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 1 August 2021 (လိူၼ်ပႅတ်ႇလွင်ႈ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼၼ်ႉ ၽူႈၼမ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ လႆႈလၢတ်ႈပၼ်ၵႂၢမ်းမၼ်ႈဝႃႈ တေၸတ်းႁဵတ်းပၼ် ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ တေႁူမ်ႈမိုဝ်းႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းၵႂႃႇၸွမ်း ၽွင်းတၢင်ဢၼ်ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ AESAN လိူၵ်ႈမႃးပၼ်ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းမႃး တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈသွင် February ၼၼ်ႉ လူၺ်ႈဢၢင်ႈဝႃႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈသိပ်းဢဵတ်း November 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း ၼႂ်းၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆလႄႈ လႆႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 1 August 2021 ၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇႁူၵ်းလိူၼ် ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းမႃးၼႆလႄႈ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇၵေႃႈ လႆႈဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈတၢင်း TV ၵႂႃႇဝႃႈ “ဢၼ်လႆႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း ဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၼႆႉ တေပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း ၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈပႅတ်ႇ August 2023 ၼႆသေ၊ ပၼ်ၵႂၢမ်းမၼ်ႈဝႆႉဝႃႈ တေၸတ်းႁဵတ်းပၼ် ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမႂ်ႇ ဢၼ်လၢႆလၢႆပႃႇတီႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၶႄႉၶဵင်ႇသေ တေဢမ်ႇပၼ်ႁႂ်ႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈလႆႈလူႉလႅဝ်” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႄႇယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉတႄႉ ၽၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ တေယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 1 ပီႊၵူၺ်း ၼႆသေတႃႉ၊ ၸွမ်းၼင်ႇ ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ ၶိုၼ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈတၢင်း  TV ၼႂ်းဝၼ်းယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ၶွပ်ႈ 6 လိူၼ်ၼႆႉတႄႉ ပွင်ႇဝႃႈ ၽၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် တေသိုပ်ႇယိပ်းၵမ်ၵုမ်းထိင်း ဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းၵႂႃႇထႅင်ႈ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီႊ ႁူမ်ႈတင်းဢၼ်ပူၼ်ႉမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 6 လိူၼ် တင်းမူတ်းပဵၼ်ၵႂႃႇ 2 ပီႊပၢႆ 6 လိူၼ် ယူႇယဝ်ႉ။

မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇလၢတ်ႈ တေသိုပ်ႇၵုမ်းၵမ်ဢၢမ်းၼၢတ်ႈထႅင်ႈ 2 ပီႊယဝ်ႉ ၸင်ႇၸတ်းႁဵတ်းပၼ် ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ
Photo Credit: REUTERS

ယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ “မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၽွမ်ႉတႃႇတေႁဵတ်းၵၢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇၸွမ်း ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ (AESAN) ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ၵၢၼ် ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ မီးဝႆႉပၼ်ၼၼ်ႉသေ တေႁူမ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ လူၺ်ႈလၢႆးတၢင်းၽွင်းတၢင် AESAN တီႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်” ၼႆယူႇ။

ယူႇတီႈ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၼႂ်းၸုမ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇၵေႃႈ မီးလွင်ႈတေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 2 August 2021 မုင်ႈမွင်းဝႆႉဝႃႈ ၸုမ်းၽွင်းတၢင် ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း တႃႇငူပ်ႉငီႉၵၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ တေၸွႆႈၵိုတ်းယင်ႉလႆႈ လွင်ႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢိၵ်ႇတင်း ၸွႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းပၼ် ၼႂ်းၵႄႈၵင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ တၢင်ႇၽၢႆႇတၢင်ႇၸုမ်း မိူၼ်ၼင်ႇၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇလႄႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ႁူမ်ႈပႃးမိူင်းလၢႆလၢႆမိူင်းၼႆယူႇ။

ၽွင်းတၢင်ဢႃႇသီႇယၼ်ႇၼႆႉ တင်းမူတ်းတေမီးယူႇ 10 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈပႃးၽွင်းတၢင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေပဵၼ်ၽူႈၵေႃႉဢွၼ်ႁူဝ် ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈသေ တေၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႂႃႇ တွၼ်ႈတႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပေႃးတေမီးလွင်ႈၼိမ်သဝ်းမႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢင်ႈဢိင်မႃးတီႈ – CNA

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း