မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇလႄႈ ၸုမ်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း 30 ပၢႆ ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်လွင်ႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14 August 2020 (တု−လိူၼ်ပႅတ်ႇလွင်ႈ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ဝၼ်းသုၵ်းပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၸုမ်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း 34 ပႃႇတီႇ (ပႃးပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ) ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းတင်း ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ တီႈဝဵင်းၼေႇပျီႇတေႃႇ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇလွင်ႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈဢၼ်ၸုမ်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း 34 ပႃႇတီႇ ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းတင်း ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလၢႆလၢႆၽၢႆႇ မီးၶေႃႈထၢမ်ၸွမ်းတင်းၼမ်။

ၸွမ်းၼင်ႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼႂ်းမိူင်းလႄႈ ၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ တီႈၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၸုမ်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းလႄႈ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇၼႆႉ ပိူင်လူင်မၼ်းလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်လွင်ႈၶွင်ႉၶမ် ၼႂ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ လႄႈ လွင်ႈလိူၵ်ႈဢဝ် ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၼႂ်းပႃႇတီႇၼႆယဝ်ႉ။

ၽၢႆႇပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၶဝ် လႆႈယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇပႃးထႅင်ႈဝႃႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း ယွၼ်ႉၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မီးလွင်ႈၸပ်းပႃႈၸပ်းၽၢႆႇဝႆႉၽွင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇလႄႈ ၸုမ်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း 30 ပၢႆ ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်လွင်ႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ

လိူၼ်သေၼၼ်ႉ လႆႈဢုပ်ႇၵၼ်လွင်ႈ ဝၢႆးလင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးယဝ်ႉယူႇတီႈ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေသိုပ်ႇဝၢင်းၽႅၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႂႃႇၸိူင်ႉႁိုဝ်ထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽၢႆႇၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇသမ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ− ယူႇတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁပ်ႉတွၼ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇ ဢၼ်တေၶိုၼ်ႈမႃး လႄႈ တေပၼ်ႁႅင်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၶဝ်ၵႂႃႇယူႇ၊ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း တင်းမူတ်းၵေႃႈ ပဵၼ်ပႃႇတီႇ ဢၼ်ယူႇၸွမ်းမႃး လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ (2) ပၢၼ်ယဝ်ႉလႄႈ ထုၵ်ႇလီထတ်းသၢင်တူၺ်း ၵၢၼ်ငၢၼ်းတူဝ်ၵဝ်ႇလီလီ တီႈလႂ်ယူပ်ႈယွမ်းၵေႃႈ ၶိုၼ်းမူၼ်ႉမႄးၵႂႃႇသေ ပႃႇတီႇဢၼ်ၼိုင်ႈလႄႈ ဢၼ်ၼိုင်ႈၵေႃႈ ၶေႃႈၸုၵ်းမၼ်ႈမၼ်းတေပိူင်ႈၵၼ်ဝႆႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ပေႃးမႃးတူၺ်း ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်း ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႃးပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း လႄႈ ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ပဵၼ်ပႃႇတီႇယႂ်ႇၼင်ႇၵဝ်ႇ။

ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ − ပႃႇတီႇဢၼ်ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းတင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပႃႇတီႇ ဢၼ်မီးလွင်ႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵပ်းသိုပ်ႇၸမ်ၸႂ်ၵၼ်တင်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး မိူၼ်ၼင်ႇ ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း (PNO) ၊ ပႃႇတီႇ မုၼ်းလႅင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢၢင်းသႃး (INDP) လႄႈ ပႃႇတီႇတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇၽွမ်ႉႁူမ်ႉၵူဝ်းၵၢင်ႉ (KDUP) ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း