မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇဝႃႈ တေၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19

ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ပေႃးတေၵုမ်ႇသိုဝ်ႉယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ဢၼ်ၼွၵ်ႈမိူင်းႁဵတ်းဢွၵ်ႇ တႃႇၵူၼ်းမိူင်း ႁူဝ်ၼပ်ႉ 50 လၢၼ်ႉပၢႆပေႃးၼႆၸိုင် ဝၢၼ်ႈမိူင်း တေၸၢင်ႈၵွတ်းၽၢၼ်ၵႂႃႇလႄႈ ၼႂ်းမိူင်းၵေႃႈ လူဝ်ႇၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈဢဝ်ႁင်းၵူၺ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 9 August 2021 (လိူၼ်ၵဝ်ႈမႂ်ႇ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ်ၵုမ်းထိင်းႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇသေ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇလႆႈလၢတ်ႈၵႂႃႇၼင်ႇၼႆ။

မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ − ၼႂ်းဢၼႃႇၵၢတ်ႈမိူဝ်းၼႃႈၼႆႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိုၼ်းလူဝ်ႇလႆႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ယႃႈယႃတႃႇယူတ်းယႃ တၢင်းပဵၼ် လႄႈ  ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ႁႂ်ႈလႆႈ၊ ဢမ်ႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇႁင်းၵူၺ်း ဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉ ပေႃးၵုမ်ႇသင်ႇသိုဝ်ႉယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ တီႈၼွၵ်ႈမိူင်း တႃႇၵူၼ်းမိူင်း ႁူဝ်ၼပ်ႉ 50 လၢၼ်ႉပၢႆ ၼႆတႄႉ မိူင်းတေၵွတ်းၽၢၼ်ၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်းယဝ်ႉ၊ ယွၼ်ႉၼၼ် ၵႃႈတေလႆႈၶတ်းၸႂ် ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၼႂ်းမိူင်းႁႂ်ႈလႆႈ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ ယၢမ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈဢဝ် ယႃႈထိူၼ်ႇယႃႈၶိူဝ်း ႁၢၵ်ႈမႆႉႁၢမ်ႈတွၵ်ႇ ဢၼ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းမိူင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မႃးၶူၼ်ႉၶႂႃႉႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ COVID-19 ၼႆယဝ်ႉ။

ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉတႄႉ ၼႂ်းတွၼ်ႈသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်မိူင်းၶႄႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇ သမ်းပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း