မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ တေၶိုၼ်ႈပၢင်ၵုမ်ဢႃႇသီႇယၼ်ႇတင်းဢွၼ်ႇလၢႆးၵူၺ်းယဝ်ႉ

ပၢင်ၵုမ်ၽူႈၼမ်းသုင်သုတ်း ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ဢၼ်တေဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငဝ်းလၢႆးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ တေၶိုၼ်ႈပၢင်ၵုမ်လူၺ်ႈလၢႆး Online Video Conferencing ၵူၺ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၵုမ်ၽူႈၼမ်းသုင်သုတ်း ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 24 April 2021 တီႈဝဵင်းလူင်ၵျႃႇၵႃႇတႃႇ မိူင်းဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျႃးၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈတႄႇမၼ်း တူဝ်မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ ဢၢင်ႈၵႂႃႇၶိုၼ်ႈပၢင်ၵုမ်ထိုင်မိူင်းဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျႃးယူႇယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း ၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ပိုတ်းယိုဝ်းၶႃႈႁႅမ်တၢႆၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၸမ်သၢမ်လိူၼ် ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင် လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇ 700 ပၢႆယဝ်ႉလႄႈ ၽူႈၵုမ်းၸီႉသင်ႇ GCR2P ယၢမ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းဝႆႉဝႃႈ ပေႃးမိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူဝ်ႈလႂ်ၵေႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈတီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်တူဝ်ဝႆႉၵမ်းလဵဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ DVB ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉၼၼ်ႉ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ လႆႈသူင်ႇလိၵ်ႈၸူးထိုင် လုမ်းၽွင်းတၢင်မိူင်းဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျႃးဝႆႉဝႃႈ တေၶိုၼ်ႈပၢင်ၵုမ်လူၺ်ႈလၢႆးဢွၼ်ႇလၢႆး ၵူၺ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇတၢင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (NUG) ဢၼ် CRPH ၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈတုၵ်းယွၼ်းတီႈဢႃႇသီႇယၼ်ႇဝႆႉဝႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ၵုမ်ၸွမ်းၼႆယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 19 April 2021 (လိူၼ်ႁႃႈမႂ်ႇ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Bangkok Post ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ပၢင်ၵုမ်ၽူႈၼမ်းသုင်သုတ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျႃးၼၼ်ႉ ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းထႆး ပရႃယုတ်း ၸၼ်းဢူဝ်းၶျႃး တႅပ်းတတ်း တေဢမ်ႇၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၸွမ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉသင်လႄႈ ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းထႆး ဢမ်ႇၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ၵုမ်ၸွမ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈႁၼ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပႃးသေတႃႉ မိူင်းထႆးတေသူင်ႇ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်းၵႂႃႇၶိုၼ်ႈပၢင်ၵုမ် တႅၼ်းတၢင်ၸွမ်ၽွင်းလူင် ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းလၢႆလၢႆသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ ပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ၽူႈၼမ်းသုင်သုတ်း ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉၼၼ်ႉ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈပဵၼ်ပၢင်ၵုမ်ဢၼ်ထတ်းသၢင် ၼမ်ႉၵတ်ႉဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ၸွင်ႇတေၵႄႈလိတ်ႈလႆႈပၼ်ႁႃၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈယူႇႁႃႉ ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း 88 သၢၼ်ၶတ်းၸီႉၸမ်ႈ ၸုမ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ဢၼ်ၶတ်းၸႂ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ လႄႈ မၵ်းမၼ်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း 88 ၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ ၸုမ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇႁၼ်ပုၼ်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီးသုၼ်ႇတူဝ်ၵူၺ်း ဢမ်ႇတွၼ်ႉတူၺ်းႁၼ်ထိုင် ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်လႆႈ ပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၶတ်းၸႂ်တိုၵ်းတေႃးပုၼ်ႈတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း (30) ပီႊပၢႆ ၵူၺ်းၸုၵ်းယူႇၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉမႃးယူႇတႃႇသေႇလႄႈ တေလႆႈဝႃႈ မီးပိုၼ်းႁၢင်ႈႁၢႆႉဝႆႉယူႇၼႆယဝ်ႉ။

ထိုင်မႃးပၢၼ်တေႃႈလဵဝ်ၵေႃႈ ၸုမ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇယင်းတိုၵ်ႉၽိတ်ႈမွၵ်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၸွမ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ တီႉၺွပ်းၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူၼ်းမိူင်းယူႇလႄႈ ယူႇတီႈၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း 88 သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈၼႆႉႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်းသေ တႃႇတေၵိုတ်းယိုတ်းပႅတ်ႈ လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်းၼၼ်ႉ ပုၼ်ႈၽွၼ်းမီးတီႈၸုမ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇယူႇၼႆ ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း