မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇၼႄၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇဢီႈသင်

ဝၢႆးသေသိုၵ်းမၢၼ်ႈသိမ်းဢႃႇၼႃႇယဝ်ႉ (8) ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ ၵေႃႉပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွင်ႇသီႇၽွင်းငမ်းပွင်ၵၢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း (ၼၸဢ) ၼႄတူဝ်ဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈၼႄၵူၼ်းမိူင်း တီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မျႃႉဝတီႇ (MWD)။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 8 February 2021 (လိူၼ်ၵမ်လွင်ႈ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ ဢွၵ်ႇမႃးသပ်းၸႅင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ − သိုၵ်းမၢၼ်ႈယၢမ်ႈတုၵ်းယွၼ်း လၢႆပွၵ်ႈလၢႆၵမ်းယဝ်ႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼူၵ်ႉယုင်း (NLD) ဢမ်ႇယွမ်းၵႄႈၶႆပၼ် လွင်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ဢမ်ႇၸွမ်းတြႃး တီႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 ၼၼ်ႉလႄႈ ၸင်ႇလႆႈၵုမ်းထိင်း ယိုတ်းသိမ်းဢႃႇၼႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ ယင်းသပ်းလႅင်းၼႄသဵၼ်ႈတၢင်းၽႅၼ်ၵၢၼ်ယိူင်းဢၢၼ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ၶွင်ႇသီႇ ၽွင်းငမ်းပွင်ၵၢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း (ၼၸဢ) ဢုပ်ႉပိူင်ႇမိူင်းၼႆႉ (5) ၶေႃႈၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။

မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ − (1) ၶိုၼ်းမႄးၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ သိုပ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈ၊ ဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈ လႆႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉယဝ်ႉ၊ ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ တိုၵ်ႉထတ်းသၢင်ႈထႅင်ႈယူႇ၊ (2) ႁဵတ်းသၢင်ႈလွင်ႈတိုၵ်းတေႃး ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်း တေႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်းၵူၼ်းမိူင်းသေ သိုပ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇယူႇ တီႈၼႆႈၼႆႉၵေႃႈ ယွၼ်းတၢင်းႁူမ်ႈမိုဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းပႃး၊ (3) ၶိုၼ်းမႄးပူၵ်းတင်ႈ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၸိုင်ႈမိူင်း ဢၼ်လႆႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉယွၼ်ႉလွင်ႈ ၽႄႈလၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၊ (4) ပုၼ်ႈတႃႇၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်း တေသိုပ်ႇၶတ်းၸႂ် ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၸွမ်းၼင်ႇ ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ (NCA)၊ ၼင်ႇႁိုဝ်ဝၢၼ်ႈမိူင်း ပေႃးတေမီးလွင်ႈ ၵတ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ တုၵ်းယွၼ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် ႁႂ်ႈပၼ်တၢင်းႁူမ်ႈမိုဝ်း၊ (5) ပေႃးဝႃႈပူၼ်ႉၵႂႃႇ 1 ပီႊ ဢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၢၵ်ႉယဝ်ႉၼႆၸိုင် တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းတင်းၼမ် ဢၼ်မီးလွတ်ႈလႅဝ်း လႄႈ ၽဵင်ႇပဵင်းသေယဝ်ႉ တေသိုပ်ႇလွႆးဢၢပ်ႈ ဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းပၼ် ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းဢၼ်ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼၼ်ႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်းမိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉသေ ၽူႈတၢင်ၼႃႈ ရေႃးပၢတ်ႉသၢၼ်းဢွင်ႇ ၸီႉၸမ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ − ၶေႃႈၵႂၢမ်းမိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇလၢတ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇပႃးၶေႃႈၵႂၢမ်း ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းမုင်ႈမွင်းသေၶေႃႈ၊ ဢမ်ႇပႃးၶေႃႈၵႂၢမ်း ဢၼ်ဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်းပဵၼ်ယႂ်ႇသေၶေႃႈ ၼႆယဝ်ႉ။

မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ တိုၵ်းသူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းပႃးထႅင်ႈဝႃႈ − ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈငဝ်းလၢႆးတေႃႈလဵဝ် ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလီၶိုၼ်ႈမႃးယဝ်ႉလႄႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တင်းၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၶိုၼ်းလႆႈယဝ်ႉ၊ လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိမ်းဢႃႇၼႃႇပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ တိုၼ်းတေဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်တင်း မိူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈသိမ်းဢႃႇၼႃႇ ပီႊ 1962 လႄႈ 1988 ၼၼ်ႉ၊ ပွၵ်ႈၼႆႉ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိုၼ်းပၼ်လွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း ၽႃႇသႃႇ သႃႇသၼႃႇ လိၵ်ႈလၢႆးၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼင်ႇလွတ်ႈလႅဝ်း သဵၼ်ႈတၢင်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇဝႆႉယူႇၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇပႆႇမႃးသပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇၼၼ်ႉတႄႉ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမျႃႉဝတီႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပႃးဝႃႈ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႄၵၢင်ၸႂ်ယူႇၼၼ်ႉ မီးပႃးလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်မၢႆမီႈဢူႉပတေႇလႄႈ ယူႇတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်း တေတႄႇဢဝ်တၢင်းၽိတ်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း