မီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ လႅၼ်လိၼ်တႆး−ၶႄႇ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ လႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ မီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ ႁိမ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး−ၶႄႇ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 23 May 2021 (လိူၼ်ႁူၵ်းမႂ်ႇ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) တႄႇယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉမွၵ်ႈ 05:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ႁိမ်းမၢၼ်ႈမႂ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၼႆယဝ်ႉ။

မီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ လႅၼ်လိၼ်တႆး−ၶႄႇ
Photo- မင်းခနဒီ

ယွၼ်ႉလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၼႆႉသေ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈဝႃႈ လူတ်ႉၵႃးလႄႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်းၸွမ်းသေ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆၵႂႃႇ 5 ၵေႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉဢမ်ႇမီးၽႂ်မၢတ်ႇၸဵပ်းသင်၊  ယွၼ်ႉပဵၼ် ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉလႄႈ ဢမ်ႇတၼ်းႁူႉဝႃႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်ၶဝ်ယိုဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸုမ်းလႂ် ဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် သဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇပၼ်းၵႂႃႇသဵင်ႈၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊၼၼ်ႉ ၾႆးၾႃႉၵေႃႈမွတ်ႇၵႂႃႇၵမ်းၼိုင်ႈၼႆယဝ်ႉ။

ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ မီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႄႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉသင် တိုၵ်ႉၵႃႉၶၢႆတေႃႇၵၼ် မိူၼ်ၵဝ်ႇၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 22 May 2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၵႂႃႇ 3 ၵမ်း တီႈ သုၼ်ၵၢင်ၵႃႉၶၢႆ 105 လၵ်း (မိူင်းယု)လႄႈ ၸၢၵ်ႈ X-ray တႃႇၵူတ်ႇထတ်းၶူဝ်းၵုၼ်ႇလႄႈ လူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇလူႉလႅဝ်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း