မီးၵူၼ်းတၢႆ 12 ၵေႃႉ ယွၼ်ႉတီႈၵဵပ်းၶူဝ်းၶွင်တႅၵ်ႇလုၵ်ႉပဵၼ်ၾႆး

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 4 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼႆႉ ယွၼ်ႉထၢတ်ႈ သၢၼ်ၶေးမီး ဢၼ်မီးၼႂ်းၵူဝ်ႇတွင်ႇတီႈၵဵပ်းၶွင် ႁူင်းၵၢၼ်ဢၼ်မီးၼႂ်းဝဵင်းလူင်ဢႃႇမတ်တႃပတ်ႇ ၸႄႈမိူင်းၵုၵျႃႇလတ် ၸိုင်ႈမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ၼၼ်ႉ လႆႈတႅၵ်ႇပဵၼ်ၾႆးမႆႈသေ ၵူၼ်ႇပင်းဝႃႈၼႆ။

 မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11:00 မူင်းၼႆႉ ထၢတ်ႈသၢၼ်ၶေးမီး ဢၼ်မီးၼႂ်းၵူဝ်ႇတွင်ႇတီႈၵဵပ်းၶွင်ႇၼၼ်ႉ လႆႈတႅၵ်ႇသေ လုၵ်ႉပဵၼ်ၾႆးလႄႈ   ၾႆးလႆႈမႆႈလၢမ်းထိုင်ႁူင်းၵၢၼ်ႁိမ်းႁွမ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵမ်ႈၽွင်ႈ ယူႇသေတႃႉၵေႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 30 မိၼိတ်ႉၼႆႉၵူၺ်း ၸုမ်းၽၢႆႇၶႄၾႆး လႄႈ ၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉၶဝ်ႈ ၵုမ်းထိင်းၾႆးလႆႈသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၾႆးမွတ်ႇၵႂႃႇယူႇ ယွၼ်ႉၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉလူင်ၼႆႉသေ မီးၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈႁူင်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇ တႃႇ 12 ၵေႃႉ လႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း 9 ၵေႃႉ၊ ႁူင်းၵၢၼ်ဢၼ်မီးႁိမ်းႁွမ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈလူႉၵွႆၵႂႃႇပႃး ၵမ်ႈၽွင်ႈဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 9 ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃသေ ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၵၢၼ်ၸွႆႈထႅမ်ဢဝ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းဢၼ်ၶမ်ယူႇဝႆႉၼႂ်းႁူင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇမႃးၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းၵႂႃႇ ဝႃႇၼႆ။

ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ၸႂ်ဢမ်ႇလီၸွမ်း ပေႃႈမႄႈ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈလူႉသုမ်းၵူၼ်းၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်း ယွၼ်ႉထၢတ်ႈသၢၼ်ၶႄးမီးတႅၵ်ႇပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉတႄႉတႄႉ လႄႈ ၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈၸဵဝ်းၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းသေၵမ်း ဝႃႈၼႆ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ New Delhi လၢတ်ႈဝႃႈ တီႈမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃးၼႆႉ ယွၼ်ႉၸႂ်ႉၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် ဢၼ်ဢမ်ႇၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလီပဵင်းပေႃးသေ ႁဵတ်းႁိူၼ်းတိူၵ်ႈ၊ ႁဵတ်းၵူဝ်ႇတွင်ႇတီႈၵဵပ်းၶွင်ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ ၵႆႉၵႆႉမီး ႁိူၼ်းတိူၵ်ႈၵူၼ်ႇပင်း၊ ၾႆးမႆႈ ၸိူင်ႉၼႆမႃးယူႇတႃႇသေႇဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး လိူၼ်ထူၼ်ႈသိပ်းသွင် 2019 (December 2019) ၼၼ်ႉၵေႃႈ  ယွၼ်ႉၾႆးၾႃႉၶျွတ်ႉသေ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းတိူၵ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ပွၵ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆၸွမ်း 43 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း