မီးၵူၼ်းထုၵ်ႇတီႉၺွပ်း ယွၼ်ႉဢၢင်ႈၵႂႃႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ထႅင်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 8 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ပဵၼ်ဝၼ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 ၼႆလႄႈ မီးၵူၼ်းမိူင်းတႆးတင်းၼမ် ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇတွတ်ႈ ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ယွၼ်ႉဝႃႈမီးၵူၼ်း (2) ၵေႃႉ ဢၼ်ၵႂႃႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် တီႈတႃႈမိူင်းငႄး ပွၵ်ႉ (6) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ယဝ်ႉပွၵ်ႈၼိုင်ႈ၊ ထိုင်ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမႃး (2) ၵေႃႉၼၼ်ႉ ဢၢင်ႈၶိုၼ်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ထႅင်ႈပွၵ်ႈၵမ်းသွင်ၼႆလႄႈ ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ဢူးမေႃႇထုၼ်းဢွင်ႇ တႅၼ်းၽွင်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ မၢႆ (5) ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊလၢတ်ႈဝႃႈ − ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ လႄႈ ၽူႈယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၢင်ႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ထႅင်ႈလႄႈ ၸင်ႇလႆႈလၢတ်ႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ၊ မိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉ ၽၢႆႇပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၶဝ် တေဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈပၵ်းပိူင်မီးဝႆႉၼၼ်ႉယူႇၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်း (2) ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၵေႃႉဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈယိင်းသမ်ႉ ဢဝ်ၽႅၼ်ႇပလႃႇသတႃႇ ဢၼ်ပူၵ်ႉၸဵပ်းၼၼ်ႉ ပူၵ်ႉႁူမ်ႇပၢႆၼိဝ်ႉၸီႉ ဢၼ်မီးၼမ်ႉမိုၵ်ႉၼၼ်ႉဝႆႉသေ ၶိုၼ်းမႃးၶဝ်ႈထႅဝ်လႄႈ ၽၢႆႇၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၶဝ် တၼ်းၵူတ်ႇထတ်းၺႃး၊ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈၸၢႆးသမ်ႉ ၵႂႃႇဢဝ်သပ်ႉပျႃႇသုၵ်ႈလၢင်ႉသီမိုဝ်းယဝ်ႉ ၶိုၼ်းမႃးၶဝ်ႈထႅဝ်တႃႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ထႅင်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်လႄႈ ၸင်ႇထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းဝႆႉဝႃႈၼႆ။

တီႈမိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ပွတ်းတွၼ်ႈမိူင်းတူၼ်လႄႈ မိူင်းသၢတ်ႇၵေႃႈ မီးပေႃႈမႄႈ ၸႂ်ႉလုၵ်ႈလၢင်း ဢႃႇယု ဢၼ်ဢမ်ႇပႆႇတဵမ် ဢႃႇယု (18) ပီႊ ၵႂႃႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်တႅၼ်းၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၼေႃႇတႅၼ်းၽွင်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ မၢႆ (2) လၢတ်ႈဝႃႈ − ဢၼ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းၼႃႈတီႈ တပ်ႉသိုၵ်ႉ “ဝ” ၵုမ်းၵမ်ၶဝ်၊ မိူဝ်ႈမႃးတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉ ႁၼ်ၼႃႈယဝ်ႉမိူၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁႅင်းၼႃႇလႄႈ ၽိူဝ်ႇထၢမ်တူၺ်း ဢႃႇယုၵေႃႈ ဢမ်ႇတဵမ် 18 ၊ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇသမ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ ပေႃႈမႄႈဢမ်ႇတၼ်းမႃးလႄႈ ႁႂ်ႈဢဝ် ဝႂ်တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၽူႈယႂ်ႇၼၼ်ႉသေ တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်တႅၼ်းၵူၼ်းလူင်၊ ဢၼ်ၸႂ်ႉတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် တႅၼ်းပေႃႈမႄႈၼႆႉ မီးမွၵ်ႈႁူဝ်သိပ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈၼႆႉၵေႃႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ဢမ်ႇႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇပႆႇတဵမ် ဢႃႇယု (18) ၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈၵႂႃႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၼႂ်းႁူင်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉသေ ၶိုၼ်းသပ်းလႅင်းၼႄႁႂ်ႈပွင်ႇၸႂ်ယဝ်ႉ လၢတ်ႈႁႂ်ႈတူဝ်ပေႃႈမႄႈၶဝ် ၶိုၼ်းမႃး တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၶိုၼ်းၼႆယဝ်ႉ။

တီႈဝဵင်းမိူင်းယွင်း မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၵေႃႈ ယွၼ်ႉဝႃႈမီးၵူၼ်း ႁဵတ်းၸုမ်ႈပွမ် ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသေ ဢဝ်မႃးတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် တီႈႁူင်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်တီႈၼိုင်ႈလႄႈ ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းဝႆႉမိူၼ်ၵၼ်။

ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ဢမ်ႇပႆႇႁူႉဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းပႃႇတီႇလႂ် ယွၼ်ႉဝႃႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတိုၵ်ႉသိုပ်ႇ ၸွပ်ႇထၢမ်တူၺ်းယူႇၼႆယဝ်ႉ။

တီႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၵေႃႈ ၸူဝ်ႈၽွင်းယၢမ်းၼပ်ႉၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ယူႇၼၼ်ႉ ၾႆးမွတ်ႇၵႂႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်း (10) မိၼိတ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ − လုၵ်ႈဢွၼ်ႇပွႆႇႁူင်းၾႆးမိၼ်သေ ႁူင်းၾႆးမိၼ်သမ်ႉ တူၵ်းမႆႈသၢႆၾႆး ဢၼ်မီးႁိမ်းၵၢတ်ႇသီႇသႅင်ႇလႄႈ ၾႆးလုၵ်ႉမႆႈသေယဝ်ႉ၊ ၾႆးၾႃႉမွတ်ႇၵႂႃႇ ၵမ်းၼိုင်ႈဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၾႆးမႆႈသေ ၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းၵၢတ်ႇတႄႉလူႉသုမ်းၵႂႃႇၵမ်ႈၽွင်ႈယူႇ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းတႄႉဢမ်ႇမီး ၼင်ႇၵဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

ၶေႃႈမုၼ်း − 7 Day News, Irrawaddy

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း