မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၵေႃႉ/ၸုမ်း ဢဝ်ၵွင်ႈၵႂႃႇယိုဝ်း တီႈႁူဝ်ဝဵင်း/ႁၢင်ဝဵင်း မူႇၸေႊ

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 23 April 2020 (လိူၼ်ႁူၵ်းမႂ်ႇ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၵေႃႉ/ၸုမ်း ဢဝ်ၵွင်ႈၵႂႃႇယိုဝ်း တီႈႁူဝ်ဝဵင်း/ႁၢင်ဝဵင်း မူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ် တင်းၼမ်။

မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၵေႃႉ/ၸုမ်း ဢဝ်ၵွင်ႈၵႂႃႇယိုဝ်း တီႈႁူဝ်ဝဵင်း/ႁၢင်ဝဵင်း မူႇၸေႊ
“ၶႅပ်းႁၢင်ႈ−ဢဝ်ၼႂ်း Wechat”

မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၵေႃႉ/ၸုမ်း ႁေႃႈၵႃးလမ်းၼိုင်ႈသေ ဢဝ်ၵွင်ႈၵႂႃႇယိုဝ်း တီႈလၢၼ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ပၢမ်ႉၼမ်ႉမၼ်း ဢၼ်မီးတီႈတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸူဝ်ႈၵႅမ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ ၊ မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 19:20 မူင်း သမ်ႉ ၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၵေႃႉ/ၸုမ်း ဢဝ်ၵွင်ႈ  ဢဝ်မၢၵ်ႇ ၵႂႃႇယိုဝ်းသႂ်ႇ တပ်ႉပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ပၢၼ်းသေး (ဢၼ်မီးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း လုၵ်ႉ မူႇၸေႊၵႂႃႇၼမ်ႉၶမ်း) ဝႃႈၼႆ။

မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၵေႃႉ/ၸုမ်း ဢဝ်ၵွင်ႈၵႂႃႇယိုဝ်း တီႈႁူဝ်ဝဵင်း/ႁၢင်ဝဵင်း မူႇၸေႊ
“ၶႅပ်းႁၢင်ႈ−ဢဝ်ၼႂ်း Wechat”

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ − သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇမိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ တၢင်းႁိုင်တေမီး မွၵ်ႈ 5 မိၼိတ်ႉ သေ မၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉၸပ်းၺႃး တီႈပၢမ်ႉၼမ်ႉမၼ်းယူႇ ၵတ်းၵႃႈလႃႈ ပၢမ်ႉၼမ်ႉမၼ်း ဢမ်ႇတႅၵ်ႇ လုၵ်ႉပဵၼ်ၾႆး ၊ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၵေႃႈ မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၵေႃႉ/ၸုမ်း လုၵ်ႉတီႈလႂ်မႃးၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ ပႃးတင်းၵွင်ႈ AK-47 သေ  ဢဝ်ၵွင်ႈဢဝ်မၢၵ်ႇ ၵႂႃႇယိုဝ်း တပ်ႉပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ပၢၼ်းသေး ၊ ပေႃးတူၺ်းၼႂ်း CCTV တႄႉ တေလႆႈႁၼ် ၵူၼ်းႁၢႆႉ 2 ၵေႃႉ ဢၼ် CCTV ဢမ်ႇထၢႆႇလႆႈၼၼ်ႉၵေႃႈ တေမီးထႅင်ႈယူႇ ၊ ၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊ ၸိူဝ်းယူႇၸမ် သဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇၼၼ်ႉ တူၵ်းၸႂ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ ၵူဝ်ႁႄလႄႈ ၵူဝ်လုၵ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ သိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ ၶဝ်ႈလူမ်ႇတိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ/ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်း မိူၼ်မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး− ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉသေ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်း လွင်ႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း လႄႈ လွင်ႈလူႉသုမ်းႁူဝ်ယွႆႈသင် ၊ ဝၢႆးသေ သဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ယဵၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ/သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်း ပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉယူႇၼႆ လႆႈႁူႉၸွမ်းၶၢဝ်ႇ မီးၼင်ႇၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း