မီးၵူၼ်းႁၢႆႉ ဢဝ်မၢၵ်ႇႁၢင်ႈၵၢင်တႅၵ်ႇသႂ်ႇ တီႈၼႃႈလုမ်းၵပ်းသၢၼ် RCSS ဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး

ဢမ်ႇထၢင်ႇထိူမ်သေ မီးၵူၼ်းႁၢႆႉ ဢဝ်မၢၵ်ႇၵႂႃႇႁၢင်ႈၵၢင်တႅၵ်ႇသႂ်ႇ တီႈၼႃႈလုမ်းၵပ်းသၢၼ် RCSS ဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ႁူဝ်ႉလုမ်း လႄႈ လူတ်ႉၵႃး လူႉၵွႆၼမ် ၵူၼ်းတႄႉလွတ်ႈၽေးလီၵူႈၵေႃႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 18 February 2021 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 06:10 မူင်းၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈ ဢမ်ႇႁူႉၸုမ်း ဢဝ်မၢၵ်ႇၵႂႃႇႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ တီႈသဝ်ႁူဝ်ႉၼႃႈလုမ်း ဢၼ်မီးဝႆႉ ၼႂ်းပွၵ်ႉ (9) ဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉသေ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၽၵ်းတူဝၢင်း ဢိၵ်ႇတင်း ႁူဝ်ႉႁိူၼ်း လႄႈ လူတ်ႉၵႃး၊ လူတ်ႉၶိူင်ႈ လူႉၵွႆၼမ် ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းတႄႉလွတ်ႈၽေးလီၵူႈၵေႃႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

PHOTO – Thaungpaw Tharlay

ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၼၢင်းမူဝ်း လၢတ်ႈဝႃႈ သႅၼ်းမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇဢၼ်မႃးႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉၼႆႉ ပဵၼ်သႅၼ်းမၢၵ်ႇ ဢၼ်ႁဵတ်းဢဝ်ႁင်းၵူၺ်း ၶဝ်ဢဝ်မၢၵ်ႇယၢမ်း ၶိူင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ သႂ်ႇၼႂ်းလွတ်ႈၼမ်ႉ (4) ၼိဝ်ႉၼၼ်ႉသေ ၽင်ဝႆႉတီႈတိၼ်သဝ်ႁူဝ်ႉလႄႈ ၽိူဝ်ႇမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၵေႃႈ ၽၵ်းတူႁူဝ်ႉဝၢင်း လႆႈလူႉလႅဝ်ၵႂႃႇတင်းမူတ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃးလူတ်ႉၵႃး လႄႈ ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေးတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

လူတ်ႉၵႃးၼႆႉ လႆႈၵိုတ်းဝႆႉ ၼႂ်းဝၢင်းလုမ်းတင်းမူတ်းယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ယွၼ်ႉႁႅင်းၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇသေ လူတ်ႉၵႃးတီႈၼႃႈလုမ်း 2 လမ်း လႄႈ တၢင်းၶၢင်ႈလုမ်း 1 လမ်း ဢိၵ်ႇတင်းထႅင်ႈ လူတ်ႉၶိူင်ႈ 1 လမ်း လႆႈလူႉၵွႆတင်းၼမ်ယူႇ၊ မိူၼ်ၼင်ႇ မၢၼ်ႇၽၵ်းႁူးလႅင်းလုမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လႆႈလူႉလႅဝ်တင်းၼမ် ၵူၼ်းဢၼ်ယူႇၼႂ်းလုမ်းတႄႉ လွတ်ႈၽေးလီၵူႈၵေႃႉယူႇ၊ ယၢမ်းလဵဝ် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇသိုၵ်း လႄႈ ၽၢႆႇပလိၵ်ႈၶဝ်ၵေႃႈ တိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းပိူင်ပဵၼ်ဝႆႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) လူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈတိုၵ်းယိုဝ်း ၸိုင်ႈမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ (NCA) မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ15 October 2015 ယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ် မုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ပေႃးတေၸၢင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇ ၵပ်းသၢၼ်ၵၼ်လႆႈငၢႆႈ ဢိၵ်ႇတင်း ႁႂ်ႈပေႃးၸၢင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇ တင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႆႈငၢႆႈၼႆလႄႈ  ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ၸင်ႇလႆႈပိုတ်ႇလုမ်းၵပ်းသၢၼ် ၼႂ်းလၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ ပွတ်းၸၢၼ်း လႄႈ ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။

PHOTO – Thaungpaw Tharlay
PHOTO – Thaungpaw Tharlay

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း