မီးၵူၼ်း/ ၸုမ်း ဢၢင်ႈၸိုဝ်ႈသဵင် RCSS/SSA သေ ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ လႄႈ ၵဵပ်းသိုၵ်း

မီးၵူၼ်း/ ၸုမ်း ဢၢင်ႈၸိုဝ်ႈသဵင် မုၵ်ႉၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) သေ ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ လႄႈ ၵဵပ်းသိုၵ်း တီႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

မီးၵူၼ်း/ ၸုမ်း ဢၢင်ႈၸိုဝ်ႈသဵင် RCSS/SSA သေ ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ လႄႈ ၵဵပ်းသိုၵ်း

ၸွမ်းၼင်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈ ဢၼ်တႅမ်ႈသႂ်ႇ Date.29.septemper.2022 “သျှမ်းပြည်ထူထောင်ရေးကောင်စီRCSS SSAရှမ်းမြောက်ပိုင်းသေဒ/နမ့်ခမ်းမြို့လူပ်ရှာရေးတပ်ခွဲ တပ်ရင်း701 Motorvisionမိသားစု နမ့်ခမ်းမြို့ လူသစ်စုဆောင်းရေးတပ်မှ လူကြီးမင်း မိသားစု အသက် 10နှစ်အထက်ရှိသောလူတစ်ဦးဦး လာရောက်ခေါ်ဆောင်မည့်စာလွာ” ၼႆၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၽိုၼ်လိၵ်ႈမုၵ်ႉၸုမ်းလႄႈ ဢမ်ႇၵဵဝ်ႇၵပ်းတင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၼႆ ၶႂ်ႈယွၼ်းပွင်ႇလႅင်း ထိုင် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶဝ်ၵူႈၵေႃႉ ယူႇယဝ်ႉ။

ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ် ပွတ်းတၢင်းၵျွၵ်ႉၵူႇ ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ဢိင်ႇတင်းထႅင်ႈ လၢႆလၢႆပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး မီးၵူၼ်း/ ၸုမ်း ဢၢင်ႈၸိုဝ်ႈသဵင် RCSS/SSA သေ ဢထမ်ႇမ ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၵဵပ်းငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တိုၼ်းဢမ်ႇၵဵဝ်ႇၵပ်းတင်း မုၵ်ႉၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၼႆ ၶႂ်ႈယွၼ်းပွင်ႇလႅင်းထိုင် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈၵူႈၵေႃႉယူႇယဝ်ႉ၊ သင်ဝႃႈ မုၵ်ႉၸုမ်းၵဵပ်းၶွၼ်ႇတေႉတေႉၼႆၵေႃႈ တေမီးဝႂ်တိုတ်းပၼ် ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်၊ သင်ဝႃႈဢမ်ႇမီးဝႂ်တိုတ်းပၼ် ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ပေႃးၼႆၸိုင် ပဵၼ်ဢၼ်ပွမ်ၵူၺ်း ယူႇယဝ်ႉ၊ လွင်ႈဢၼ်ဢၢင်ႈၸိုဝ်ႈသဵင်မုၵ်ႉၸုမ်းသေ ၵဵပ်းၶွၼ်ႇတီႈၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ သင်ဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းႁဵတ်းၵေႃႈ ၵေႃႉႁဵတ်းၼၼ်ႉတိုၼ်းၽိတ်းလႄႈ ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်း တိုၼ်းတေဢဝ်တၢင်းၽိတ်းၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ မီးၵူၼ်း/ ၸုမ်း ဢၢင်ႈၸိုဝ်ႈသဵင် မုၵ်ႉၸုမ်း RCSS/SSA  သေ ႁဵတ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈပွမ် ၵဵပ်းၶွၼ်ႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း၊ ၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉပႃးလႄႈ  ၶႂ်ႈယွၼ်းပွင်ႇလႅင်းထိုင် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ႁႂ်ႈမေႃၸႅၵ်ႇၽႄ ထတ်းထွင်တူၺ်းလီလီ ၼႆယဝ်ႉ။

သင်ပဵၼ်လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် ၽိုၼ်လိၵ်ႈ မုၵ်ႉၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ဢၼ်တေႉၼႆၸိုင် တိုၼ်းပိုၼ်ၽႄႈတၢင်း website www.taifreedom.com လႄႈ တီႈၼိူဝ် Facebook Page – Tai Freedom – Shan Version ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ယူႇယဝ်ႉ။

သင်ဝႃႈ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ မီးလွင်ႈတၢင်းၶႂ်ႈႁူႉသေလွင်ႈလွင်ႈ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈတင်း မုၵ်ႉၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ပေႃးၼႆၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်လႆႈတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း RCSS/SSA လႄႈ လုမ်းၵပ်းသၢၼ် RCSS ဢမ်ႇၼၼ် ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်လႆႈတီႈ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) လႆႈယူႇဢေႃႈ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း