မီးၶၢဝ်ႇလိုဝ်းဝႃႈ ၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA တဵၵ်းၵၼ်ႉၸၼ်ၼၢင်းယိင်း ၼႆၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ လႄႈ ပဵၼ်ၶၢဝ်ႇပွမ်သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁၼ်ၽိတ်း RCSS/SSA

သွင်ဝၼ်းပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ မီးၶၢဝ်ႇလိုဝ်းဝႃႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA မီးလွင်ႈ ၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ ၼၢင်းယိင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇၶျွင်းသႃႇ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ လႄႈ ပဵၼ်ၶၢဝ်ႇ ဢမ်ႇၸိုဝ်ႈဢမ်ႇၸႂ်ႈသေ တင်ႈၸႂ်ၵၢဝ်ႇၼႄးၵၼ်ၵူၺ်းၼႆ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း RCSS/SSA ဢၼ်ပၵ်းတီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

မီးၶၢဝ်ႇလိုဝ်းဝႃႈ ၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA တဵၵ်းၵၼ်ႉၸၼ်ၼၢင်းယိင်း ၼႆၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ လႄႈ ပဵၼ်ၶၢဝ်ႇပွမ်သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁၼ်ၽိတ်း RCSS/SSA

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 07 July  2020 (ပ−လိူၼ်ပႅတ်ႇလွင်ႈ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၸုမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈ Facebook Page – Shwe Phee Myay News Agency ၼၼ်ႉ ပိုၼ်ၽႄႈၵႂႃႇၼိူဝ် Online ဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ  17 June 2020 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းမွၵ်ႈ 11:00 မူင်းပၢႆ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈၸၢႆးဢၢႆႈပၼ်ႇ ၵႂႃႇဢုပ်ႇလွင်ႈႁၵ်ႉလွင်ႈပႅင်း တီႈၼၢင်းယိင်း (ဢႃႇယု 16 ပီႊ) ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်သေ ပွၵ်ႈၵိၼ်ၶဝ်ႈၶိုၼ်းတၢင်းႁိူၼ်းၼၼ်ႉ လႄႈ မၢၼ်းၼၢင်းတွပ်ႇထဵင် ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉ (လွင်ႈတၢင်းႁၵ်ႉ) တီႈၸၢႆးဢၢႆႈပၼ်ႇ လႄႈ ထုၵ်ႇၸၢႆးဢၢႆႈပၼ်ႇ တဵၵ်းၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇၶျွင်းသႃႇ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ဝႃႈၼႆ ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼၢင်းယိင်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၵႂႃႇတဵၵ်းၼမ်ႉသေ ထုၵ်ႇၵူၼ်းသိုၵ်း RCSS တင်းၼမ်ႁူမ်ႈၵၼ် တဵၵ်းၵၼ်ႉၸၼ်ၵေႃႈမီး ၊ ပေႃးၵႂႃႇဢၢပ်ႇၼမ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်း RCSS ဝႆႉၼၢင်းယိင်းပဵၼ်ပဝ်ႉမၢႆ လႄႈ မီးလွင်ႈလၢတ်ႈၸႃ ႁဵတ်းဢမ်ႇလီတေႃႇၼၢင်းယိင်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

မီးၶၢဝ်ႇလိုဝ်းဝႃႈ ၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA တဵၵ်းၵၼ်ႉၸၼ်ၼၢင်းယိင်း ၼႆၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ လႄႈ ပဵၼ်ၶၢဝ်ႇပွမ်သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁၼ်ၽိတ်း RCSS/SSA

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉတီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ − လွင်ႈသိုၵ်းႁဝ်း ၵႂႃႇတဵၵ်းၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ ၼၢင်းယိင်း လႄႈ ႁဵတ်းၸလိူဝ်ႈၸလႃႈတေႃႇ ၼၢင်းယိင်း ၼႆၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈလွင်ႈတႄႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဢမ်ႇၵျိူၵ်ႈၸုမ်းႁဝ်း ႁဵတ်းသၢင်ႈၽၢႆႇလဵဝ်သေ တင်ႈၸႂ်ၵၢဝ်ႇၼႄးသႂ်ႇတၢင်းၽိတ်းၵၼ် သေဢမ်ႇၵႃး ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ႁၼ်ၽိတ်းၼိူဝ် မုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်း ၵူၺ်းယူႇယဝ်ႉ ၊ တင်ႈတႄႇသိုၵ်းႁဝ်း လႆႈႁၼ်ၶၢဝ်ႇၼႆႉမႃး ႁဝ်းလႆႈထတ်း ၵၼ်ၶိုၼ်းယူႇ ၵူၼ်းသိုၵ်းႁဝ်း ဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းတႄႉ လႄႈ ၵူၼ်းသိုၵ်း ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈ ၸၢႆးဢၢႆႈပၼ်ႇ ၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးသေၵေႃႉ  ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၶဝ် လႆႈသင်ႇလုၵ်ႈတပ်ႉၽႂ်မၼ်းဝႆႉယူႇ သင်ဝႃႈ ၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈ ႁႂ်ႈမေႃလၢတ်ႈတေႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း သင်ၵူၼ်းမိူင်းၶႂ်ႈလႆႈလွင်ႈၸွႆႈထႅမ် သေလွင်ႈလွင်ႈၵေႃႈ ႁဵတ်းၸွႆႈလႆႈယူႇ ၊ ပေႃးဢမ်ႇလႆႈၶႂၢင်ႉတီႈၸဝ်ႈၶွင် ယႃႇပေၵႂႃႇဢဝ်ၵိၼ်လၢႆ ၶူဝ်းၶွင်ဢုၵ်ႉၸႃႇၵူၼ်းမိူင်း ၊ ပေႃးဢမ်ႇလႆႈၶႂၢင်ႉ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉ ယႃႇပေႁွင်ႉၽႂ်မႃး တီႈတပ်ႉပၢင်သဝ်းလႃးလႃး ၊ ယႃႇပေႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵုင်ႇသိၵ်ႈၶႃႇ ၵူၼ်းၼိုင်ႈၵေႃႉ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇ။

မီးၶၢဝ်ႇလိုဝ်းဝႃႈ ၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA တဵၵ်းၵၼ်ႉၸၼ်ၼၢင်းယိင်း ၼႆၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ လႄႈ ပဵၼ်ၶၢဝ်ႇပွမ်သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁၼ်ၽိတ်း RCSS/SSA

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ − ပေႃးၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈၵၼ်ႉၸၼ်ၼၢင်းယိင်းၼႆႉ ဢမ်ႇဝႃႈၵူၼ်းသိုၵ်းႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်း သင်ထတ်းႁူႉႁၼ်မႃး မုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်း တိုၼ်းဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ၼၵ်းၼႃယူႇ ၊ မုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်း ဢမ်ႇမီးပိူင် ပေႉၵိၼ်ၼၢင်းယိင်း  ၊ ၼၢင်းယိင်း ဢၼ်ဢဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၵႃႉၶၢႆတေႃႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ဢၵျၢင်ႉတၢင်းယၢမ်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ပႅတ်ႈလၢႆတင်းၼမ်ၼၼ်ႉ မုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်း လႆႈတီႉၺွပ်း မူၼ်ႉမႄးပၼ်တူဝ်ၸႂ် လႄႈ ႁႂ်ႈၶဝ်လိူၵ်ႈဢဝ်တၢမ်ႇ 1 လွင်ႈယူႇ (တၢမ်ႇၺႃးၶွၼ်ႉ ဢမ်ႇၼၼ် တၢမ်ႇတေႃႉသၢႆးထူမ်ပၼ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇလီ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ) − လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လႄႈ ဝၢႆးလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵျီႇၼီႇပႃႇၶေႃး (Geneva Call) ၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး / တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢမ်ႇပႆႇယၢမ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ် သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ် ၵူၼ်းမိူင်း တီႈလႂ် ၊ ဝၢႆးလူင်းလၢႆးမိုဝ်း Geneva Call ယဝ်ႉၵေႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢၼ်ဢႃႇယု ပႆႇထိုင် 18 ပီႊ သေ ၶဝ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်းဝႆႉ ၼႂ်း RCSS/SSA ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ  လႆႈႁႂ်ႈၶဝ်ပွၵ်ႈမိူဝ်း ယူႇၸွမ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇဝဵင်း ၽႂ်မၼ်းၶိုၼ်းယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ RCSS လႆႈၵူတ်ႇထတ်းပၼ် ပၢႆးယူႇလီ လႄႈ ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉၵူၼ်းမိူင်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ COVID-19 တီႈသင်ႇၶၸဝ်ႈ ၊ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်း ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ တင်းၼမ် လႄႈ လိူဝ်ၼၼ်ႉ လႆႈၸႅၵ်ႇပၼ်ပႃး ၽႃႈပူၵ်ႉသူပ်း ၊ ၼမ်ႉယႃလၢင်းမိုဝ်း ၊ ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ပၢႆးယူႇလီ လၢႆလႆလွင်ႈ တႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် COVID-19 မိူၼ်ၵၼ်။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း