မီးၶၢဝ်ႇလိုဝ်းဝႃႈ RCSS/SSA ယိုဝ်းၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢႆၼႂ်းၵႃး ႁိမ်းဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်ၼႆၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈလႃးလႃး

ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ တီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ႁိမ်းၸမ်တၢင်းၽႄၵႂႃႇ ဝၢၼ်ႈၵုင်းပူၵ်ႇ (ဝၢၼ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းယၢင်းလမ်) ဢၼ်ယၢၼ်ၵႆဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် မွၵ်ႈ 5 လၵ်းၼၼ်ႉ မီးၶၢဝ်ႇလိုဝ်းဝႃႈ ပဵၼ်ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး  RCSS/SSA ၵႂႃႇယိုဝ်းတၢႆၼႆၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈလႃးလႃး လႄႈ တိုၼ်းပဵၼ်ၶၢဝ်ႇပွမ် ၶၢဝ်ႇၽၢင်း ၵူၺ်းယူႇယဝ်ႉ။

ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ တီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ႁိမ်းၸမ်တၢင်းၽႄၵႂႃႇ ဝၢၼ်ႈၵုင်းပူၵ်ႇ (ဝၢၼ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းယၢင်းလမ်) ဢၼ်ယၢၼ်ၵႆဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် မွၵ်ႈ 5 လၵ်းၼၼ်ႉ မီးၶၢဝ်ႇလိုဝ်းဝႃႈ ပဵၼ်ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၵႂႃႇယိုဝ်းတၢႆၼႆၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈလႃးလႃး လႄႈ တိုၼ်းပဵၼ်ၶၢဝ်ႇပွမ် ၶၢဝ်ႇၽၢင်း ၵူၺ်းယူႇယဝ်ႉ။ Kan Baw Za ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇၼိူဝ် Facebook Page ဝႃႈ − မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 02 July 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈလပ်းသိင်ႇ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ (မအီဖွိန်း) လႆႈတၢႆတီႈၼႂ်းၵႃး တီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ႁိမ်းတၢင်းၽႄၵႂႃႇ ဝၢၼ်ႈၵုင်းပူၵ်ႇ ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ႁွႆးမၢၵ်ႇၵွင်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး / တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA − ဝႃႈၼႆ ၊ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၼၢင်းယိင်း လႆႈထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆတီႈၼႂ်းၵႃးၼႆႉ Kan Baw Za ဢမ်ႇမီးငဝ်ႈႁၢၵ်ႈသၢၵ်ႈသေႇသင်သေ တင်ႈၸႂ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵၢဝ်ႇၼႄး ၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA လႄႈ တင်ႈၸႂ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတႆး ႁၼ်ၽိတ်းၼိူဝ် RCSS/SSA ၵူၺ်းယူႇယဝ်ႉ။ လွင်ႈ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉဢၼ်ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ တီႈၼႂ်းၵႃးၼႆႉ ပဵၼ်ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 23 July 2020 (Kan Baw Za ဢွၵ်ႇဝႃႈ ပဵၼ်ဝၼ်းထီႉ 02 July 2020) လႄႈ မၼ်းၼၢင်းႁဵတ်းႁိုဝ်သေ လႆႈထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆထင်တီႈ ၼႂ်းၵႃး (မိၵ်ႈၵႃး−Mitsubishi) ၼႆၼၼ်ႉ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ဢမ်ႇပႆႇမီးၽႂ်ႁူႉၸွမ်းလွင်ႈတၢင်း လႄႈ ၽၢႆႇပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၵေႃႈ တိုၵ်ႉၸွပ်ႇသွၵ်ႈႁႃတူၺ်း ငိူၼ်ႈငဝ်ႈႁၢၵ်ႈသၢၵ်ႈသေႇ လွင်ႈပိူင်ပဵၼ်တႄႉမၼ်း ယူႇယဝ်ႉ ၊ မၼ်းၼၢင်းပဵၼ်လုၵ်ႈၽႂ် ယူႇတီႈလႂ် ၼႆၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇမီးၽႂ်ႁူႉၸွမ်း လွင်ႈတၢင်းပိူင်ပဵၼ်။ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈဝႃႈ − လွင်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းပိူင်ပဵၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ တီႈၼႂ်းၵႃးၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁူႉ ၶၢဝ်းယၢမ်းမၼ်းတႅတ်ႈတေႃး လႄႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁၢႆႉ/ၸုမ်းလႂ် ၵႂႃႇယိုဝ်းၼႆၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးၽႂ်တၼ်းႁၼ် ၊ တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်ၼႆႉ မီးလၢဝ်းပၢၼ်းလူင် ဢၼ်ၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ်ၼမ်ဝႆႉ ၊ ဢၼ်မၼ်းၼၢင်း ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆၼႆႉၵေႃႈ တေၸၢင်ႈမီးပၼ်ႁႃ ၵၢၼ်ငိုၼ်းတွင်း ၼႂ်းၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢမ်ႇၼၼ် ပၼ်ႁႃၼႃႈႁိူၼ်း ၼႆႉၵူၺ်း ၊ ၊ ပေႃးတေဝႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းၸူၼ်ယိုဝ်းသမ်ႉ ငိုၼ်းၶမ်းလႄႈ ၶူဝ်းၶွင် ဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ်ယႂ်ႇ ဢမ်ႇလႆႈဢဝ်ၵႂႃႇပႃး မိူၼ်ၼင်ႇ သၢႆၶေႃးၶမ်း မၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ − လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆယူႇ။ ၼႂ်းပီႊ 2020 ၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်ယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး လႆႈထုၵ်ႇတင်းၵူၼ်းႁၢႆႉ ဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈ/ၸုမ်း ယိုဝ်းတၢႆလၢႆလၢႆၵေႃႉ လႄႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႆႈထုၵ်ႇပိူၼ်ႈၵၢဝ်ႇၼႄးမႃးမိူၼ်ၵၼ် ၊ RCSS/SSA ဢမ်ႇမီးပေႃႇလသီႇ ပေႉၵိၼ်လူလၢႆ ၼိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ သင်ဝႃႈ ၵူၼ်းသိုၵ်း/ၵူၼ်းမိူင်း မီးတၢင်းၽိတ်း သေၸိူဝ်ႉသေပိူင်တႄႉၼႆၸိုင် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တေဢဝ်တင်းၽိတ်း ၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်မုၵ်ႉၸုမ်း RCSS/SSA မီးဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။ ၸွမ်းၶႅပ်ႇဝဵင်း လႄႈ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်ၼႆႉ တေမီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ လၢႆလၢႆၸုမ်း (ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ) တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးဝႆႉတင်းၼမ်။ တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Kan Baw Za  ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇၼိူဝ် Facebook Page ဝႃႈ − မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 02 July 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈလပ်းသိင်ႇ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ (မအီဖွိန်း) လႆႈတၢႆတီႈၼႂ်းၵႃး တီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ႁိမ်းတၢင်းၽႄၵႂႃႇ ဝၢၼ်ႈၵုင်းပူၵ်ႇ ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ႁွႆးမၢၵ်ႇၵွင်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး / တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA −  ဝႃႈၼႆ ၊ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၼၢင်းယိင်း လႆႈထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆတီႈၼႂ်းၵႃးၼႆႉ Kan Baw Za ဢမ်ႇမီးငဝ်ႈႁၢၵ်ႈသၢၵ်ႈသေႇသင်သေ တင်ႈၸႂ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵၢဝ်ႇၼႄး ၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA လႄႈ တင်ႈၸႂ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတႆး ႁၼ်ၽိတ်းၼိူဝ် RCSS/SSA ၵူၺ်းယူႇယဝ်ႉ။

ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ တီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ႁိမ်းၸမ်တၢင်းၽႄၵႂႃႇ ဝၢၼ်ႈၵုင်းပူၵ်ႇ (ဝၢၼ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းယၢင်းလမ်) ဢၼ်ယၢၼ်ၵႆဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် မွၵ်ႈ 5 လၵ်းၼၼ်ႉ မီးၶၢဝ်ႇလိုဝ်းဝႃႈ ပဵၼ်ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး  RCSS/SSA ၵႂႃႇယိုဝ်းတၢႆၼႆၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈလႃးလႃး လႄႈ တိုၼ်းပဵၼ်ၶၢဝ်ႇပွမ် ၶၢဝ်ႇၽၢင်း ၵူၺ်းယူႇယဝ်ႉ။ Kan Baw Za  ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇၼိူဝ် Facebook Page ဝႃႈ − မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 02 July 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈလပ်းသိင်ႇ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ (မအီဖွိန်း) လႆႈတၢႆတီႈၼႂ်းၵႃး တီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ႁိမ်းတၢင်းၽႄၵႂႃႇ ဝၢၼ်ႈၵုင်းပူၵ်ႇ ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ႁွႆးမၢၵ်ႇၵွင်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး / တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA −  ဝႃႈၼႆ ၊ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၼၢင်းယိင်း လႆႈထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆတီႈၼႂ်းၵႃးၼႆႉ Kan Baw Za ဢမ်ႇမီးငဝ်ႈႁၢၵ်ႈသၢၵ်ႈသေႇသင်သေ တင်ႈၸႂ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵၢဝ်ႇၼႄး ၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA လႄႈ တင်ႈၸႂ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတႆး ႁၼ်ၽိတ်းၼိူဝ် RCSS/SSA ၵူၺ်းယူႇယဝ်ႉ။ လွင်ႈ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉဢၼ်ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ တီႈၼႂ်းၵႃးၼႆႉ ပဵၼ်ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 23 July 2020 (Kan Baw Za ဢွၵ်ႇဝႃႈ ပဵၼ်ဝၼ်းထီႉ 02 July 2020) လႄႈ မၼ်းၼၢင်းႁဵတ်းႁိုဝ်သေ လႆႈထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆထင်တီႈ ၼႂ်းၵႃး (မိၵ်ႈၵႃး−Mitsubishi)  ၼႆၼၼ်ႉ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ဢမ်ႇပႆႇမီးၽႂ်ႁူႉၸွမ်းလွင်ႈတၢင်း လႄႈ ၽၢႆႇပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၵေႃႈ တိုၵ်ႉၸွပ်ႇသွၵ်ႈႁႃတူၺ်း ငိူၼ်ႈငဝ်ႈႁၢၵ်ႈသၢၵ်ႈသေႇ လွင်ႈပိူင်ပဵၼ်တႄႉမၼ်း ယူႇယဝ်ႉ ၊ မၼ်းၼၢင်းပဵၼ်လုၵ်ႈၽႂ် ယူႇတီႈလႂ် ၼႆၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇမီးၽႂ်ႁူႉၸွမ်း လွင်ႈတၢင်းပိူင်ပဵၼ်။ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈဝႃႈ − လွင်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းပိူင်ပဵၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ တီႈၼႂ်းၵႃးၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁူႉ ၶၢဝ်းယၢမ်းမၼ်းတႅတ်ႈတေႃး လႄႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁၢႆႉ/ၸုမ်းလႂ် ၵႂႃႇယိုဝ်းၼႆၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးၽႂ်တၼ်းႁၼ် ၊ တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်ၼႆႉ မီးလၢဝ်းပၢၼ်းလူင် ဢၼ်ၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ်ၼမ်ဝႆႉ ၊ ဢၼ်မၼ်းၼၢင်း ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆၼႆႉၵေႃႈ တေၸၢင်ႈမီးပၼ်ႁႃ ၵၢၼ်ငိုၼ်းတွင်း ၼႂ်းၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢမ်ႇၼၼ် ပၼ်ႁႃၼႃႈႁိူၼ်း ၼႆႉၵူၺ်း ၊ ၊ ပေႃးတေဝႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းၸူၼ်ယိုဝ်းသမ်ႉ ငိုၼ်းၶမ်းလႄႈ ၶူဝ်းၶွင် ဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ်ယႂ်ႇ ဢမ်ႇလႆႈဢဝ်ၵႂႃႇပႃး မိူၼ်ၼင်ႇ သၢႆၶေႃးၶမ်း မၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ − လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆယူႇ။ ၼႂ်းပီႊ 2020 ၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်ယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး လႆႈထုၵ်ႇတင်းၵူၼ်းႁၢႆႉ ဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈ/ၸုမ်း ယိုဝ်းတၢႆလၢႆလၢႆၵေႃႉ လႄႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႆႈထုၵ်ႇပိူၼ်ႈၵၢဝ်ႇၼႄးမႃးမိူၼ်ၵၼ် ၊ RCSS/SSA ဢမ်ႇမီးပေႃႇလသီႇ ပေႉၵိၼ်လူလၢႆ ၼိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ သင်ဝႃႈ ၵူၼ်းသိုၵ်း/ၵူၼ်းမိူင်း မီးတၢင်းၽိတ်း သေၸိူဝ်ႉသေပိူင်တႄႉၼႆၸိုင် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တေဢဝ်တင်းၽိတ်း ၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်မုၵ်ႉၸုမ်း RCSS/SSA မီးဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။ ၸွမ်းၶႅပ်ႇဝဵင်း လႄႈ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်ၼႆႉ တေမီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ လၢႆလၢႆၸုမ်း (ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ) တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးဝႆႉတင်းၼမ်။ တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

လွင်ႈ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉဢၼ်ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ တီႈၼႂ်းၵႃးၼႆႉ ပဵၼ်ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 23 July 2020 (Kan Baw Za ဢွၵ်ႇဝႃႈ ပဵၼ်ဝၼ်းထီႉ 02 July 2020) လႄႈ မၼ်းၼၢင်းႁဵတ်းႁိုဝ်သေ လႆႈထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆထင်တီႈ ၼႂ်းၵႃး (မိၵ်ႈၵႃး−Mitsubishi)  ၼႆၼၼ်ႉ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ဢမ်ႇပႆႇမီးၽႂ်ႁူႉၸွမ်းလွင်ႈတၢင်း လႄႈ ၽၢႆႇပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၵေႃႈ တိုၵ်ႉၸွပ်ႇသွၵ်ႈႁႃတူၺ်း ငိူၼ်ႈငဝ်ႈႁၢၵ်ႈသၢၵ်ႈသေႇ လွင်ႈပိူင်ပဵၼ်တႄႉမၼ်း ယူႇယဝ်ႉ ၊ မၼ်းၼၢင်းပဵၼ်လုၵ်ႈၽႂ် ယူႇတီႈလႂ် ၼႆၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇမီးၽႂ်ႁူႉၸွမ်း လွင်ႈတၢင်းပိူင်ပဵၼ်။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈဝႃႈ − လွင်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းပိူင်ပဵၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ တီႈၼႂ်းၵႃးၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁူႉ ၶၢဝ်းယၢမ်းမၼ်းတႅတ်ႈတေႃး လႄႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁၢႆႉ/ၸုမ်းလႂ် ၵႂႃႇယိုဝ်းၼႆၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးၽႂ်တၼ်းႁၼ် ၊ တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်ၼႆႉ မီးလၢဝ်းပၢၼ်းလူင် ဢၼ်ၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ်ၼမ်ဝႆႉ ၊ ဢၼ်မၼ်းၼၢင်း ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆၼႆႉၵေႃႈ တေၸၢင်ႈမီးပၼ်ႁႃ ၵၢၼ်ငိုၼ်းတွင်း ၼႂ်းၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢမ်ႇၼၼ် ပၼ်ႁႃၼႃႈႁိူၼ်း ၼႆႉၵူၺ်း ၊ ၊ ပေႃးတေဝႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းၸူၼ်ယိုဝ်းသမ်ႉ ငိုၼ်းၶမ်းလႄႈ ၶူဝ်းၶွင် ဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ်ယႂ်ႇ ဢမ်ႇလႆႈဢဝ်ၵႂႃႇပႃး မိူၼ်ၼင်ႇ သၢႆၶေႃးၶမ်း မၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ − လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆယူႇ။

ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ တီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ႁိမ်းၸမ်တၢင်းၽႄၵႂႃႇ ဝၢၼ်ႈၵုင်းပူၵ်ႇ (ဝၢၼ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းယၢင်းလမ်) ဢၼ်ယၢၼ်ၵႆဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် မွၵ်ႈ 5 လၵ်းၼၼ်ႉ မီးၶၢဝ်ႇလိုဝ်းဝႃႈ ပဵၼ်ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး  RCSS/SSA ၵႂႃႇယိုဝ်းတၢႆၼႆၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈလႃးလႃး လႄႈ တိုၼ်းပဵၼ်ၶၢဝ်ႇပွမ် ၶၢဝ်ႇၽၢင်း ၵူၺ်းယူႇယဝ်ႉ။ Kan Baw Za  ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇၼိူဝ် Facebook Page ဝႃႈ − မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 02 July 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈလပ်းသိင်ႇ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ (မအီဖွိန်း) လႆႈတၢႆတီႈၼႂ်းၵႃး တီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ႁိမ်းတၢင်းၽႄၵႂႃႇ ဝၢၼ်ႈၵုင်းပူၵ်ႇ ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ႁွႆးမၢၵ်ႇၵွင်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး / တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA −  ဝႃႈၼႆ ၊ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၼၢင်းယိင်း လႆႈထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆတီႈၼႂ်းၵႃးၼႆႉ Kan Baw Za ဢမ်ႇမီးငဝ်ႈႁၢၵ်ႈသၢၵ်ႈသေႇသင်သေ တင်ႈၸႂ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵၢဝ်ႇၼႄး ၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA လႄႈ တင်ႈၸႂ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတႆး ႁၼ်ၽိတ်းၼိူဝ် RCSS/SSA ၵူၺ်းယူႇယဝ်ႉ။ လွင်ႈ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉဢၼ်ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ တီႈၼႂ်းၵႃးၼႆႉ ပဵၼ်ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 23 July 2020 (Kan Baw Za ဢွၵ်ႇဝႃႈ ပဵၼ်ဝၼ်းထီႉ 02 July 2020) လႄႈ မၼ်းၼၢင်းႁဵတ်းႁိုဝ်သေ လႆႈထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆထင်တီႈ ၼႂ်းၵႃး (မိၵ်ႈၵႃး−Mitsubishi)  ၼႆၼၼ်ႉ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ဢမ်ႇပႆႇမီးၽႂ်ႁူႉၸွမ်းလွင်ႈတၢင်း လႄႈ ၽၢႆႇပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၵေႃႈ တိုၵ်ႉၸွပ်ႇသွၵ်ႈႁႃတူၺ်း ငိူၼ်ႈငဝ်ႈႁၢၵ်ႈသၢၵ်ႈသေႇ လွင်ႈပိူင်ပဵၼ်တႄႉမၼ်း ယူႇယဝ်ႉ ၊ မၼ်းၼၢင်းပဵၼ်လုၵ်ႈၽႂ် ယူႇတီႈလႂ် ၼႆၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇမီးၽႂ်ႁူႉၸွမ်း လွင်ႈတၢင်းပိူင်ပဵၼ်။ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈဝႃႈ − လွင်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းပိူင်ပဵၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ တီႈၼႂ်းၵႃးၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁူႉ ၶၢဝ်းယၢမ်းမၼ်းတႅတ်ႈတေႃး လႄႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁၢႆႉ/ၸုမ်းလႂ် ၵႂႃႇယိုဝ်းၼႆၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးၽႂ်တၼ်းႁၼ် ၊ တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်ၼႆႉ မီးလၢဝ်းပၢၼ်းလူင် ဢၼ်ၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ်ၼမ်ဝႆႉ ၊ ဢၼ်မၼ်းၼၢင်း ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆၼႆႉၵေႃႈ တေၸၢင်ႈမီးပၼ်ႁႃ ၵၢၼ်ငိုၼ်းတွင်း ၼႂ်းၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢမ်ႇၼၼ် ပၼ်ႁႃၼႃႈႁိူၼ်း ၼႆႉၵူၺ်း ၊ ၊ ပေႃးတေဝႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းၸူၼ်ယိုဝ်းသမ်ႉ ငိုၼ်းၶမ်းလႄႈ ၶူဝ်းၶွင် ဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ်ယႂ်ႇ ဢမ်ႇလႆႈဢဝ်ၵႂႃႇပႃး မိူၼ်ၼင်ႇ သၢႆၶေႃးၶမ်း မၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ − လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆယူႇ။ ၼႂ်းပီႊ 2020 ၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်ယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး လႆႈထုၵ်ႇတင်းၵူၼ်းႁၢႆႉ ဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈ/ၸုမ်း ယိုဝ်းတၢႆလၢႆလၢႆၵေႃႉ လႄႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႆႈထုၵ်ႇပိူၼ်ႈၵၢဝ်ႇၼႄးမႃးမိူၼ်ၵၼ် ၊ RCSS/SSA ဢမ်ႇမီးပေႃႇလသီႇ ပေႉၵိၼ်လူလၢႆ ၼိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ သင်ဝႃႈ ၵူၼ်းသိုၵ်း/ၵူၼ်းမိူင်း မီးတၢင်းၽိတ်း သေၸိူဝ်ႉသေပိူင်တႄႉၼႆၸိုင် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တေဢဝ်တင်းၽိတ်း ၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်မုၵ်ႉၸုမ်း RCSS/SSA မီးဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။ ၸွမ်းၶႅပ်ႇဝဵင်း လႄႈ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်ၼႆႉ တေမီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ လၢႆလၢႆၸုမ်း (ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ) တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးဝႆႉတင်းၼမ်။ တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

ၼႂ်းပီႊ 2020 ၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်ယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး လႆႈထုၵ်ႇတင်းၵူၼ်းႁၢႆႉ ဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈ/ၸုမ်း ယိုဝ်းတၢႆလၢႆလၢႆၵေႃႉ လႄႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႆႈထုၵ်ႇပိူၼ်ႈၵၢဝ်ႇၼႄးမႃးမိူၼ်ၵၼ် ၊ RCSS/SSA ဢမ်ႇမီးပေႃႇလသီႇ ပေႉၵိၼ်လူလၢႆ ၼိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ သင်ဝႃႈ ၵူၼ်းသိုၵ်း/ၵူၼ်းမိူင်း မီးတၢင်းၽိတ်း သေၸိူဝ်ႉသေပိူင်တႄႉၼႆၸိုင် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တေဢဝ်တင်းၽိတ်း ၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်မုၵ်ႉၸုမ်း RCSS/SSA မီးဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၶႅပ်ႇဝဵင်း လႄႈ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်ၼႆႉ တေမီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ လၢႆလၢႆၸုမ်း (ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ) တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးဝႆႉတင်းၼမ်။
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း