မီးၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ ဢမ်ႇသႂ်ႇၶွၼ်ႇ ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 27 September 2020 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 11 ၶမ်ႈပီႊတႆး 2114ၼီႈ) ၼႆႉ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ The New York Time ဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈဝႃႈ တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇယၢမ်းလဵဝ် ၼႆႉ ၸႂ်ႉၶေႃႈဢၢင်ႈဝႃႈ ၵၢၼ်ငၼ်းဢမ်ႇဢွင်ႇမၢၼ်ၼႆသေ ဢမ်ႇသႂ်ႇၶွၼ်ႇၸိုင်ႈမိူင်းမႃး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း လၢႆပီႊပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ။

တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ ၵေႃႉဢၼ်ၶတ်းၸႂ် တႃႇတေလႆႈပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇထႅင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈသိပ်းဢဵၼ်း ပီႊ 2020 ၼႆႉ  မိူဝ်ႈပႆႇထိုင်ပီႊ 2016 ၶၢဝ်းတၢင်း 15 ပီႊပူၼ်ႉမႃး တႃႇမွၵ်ႈ 10 ပီႊ ၼႆႉ တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ ဢဝ်လွင်ႈတၢင်းဝႃႈ ၵၢၼ်ငၢၼ်းဢမ်ႇပဵၼ်ဢမ်ႇၵႂႃႇလႆႈလီၼႆသေ ဢမ်ႇသႂ်ႇၶွၼ်ႇ ဢမ်ႇပၼ်ၶွၼ်ႇ ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၽိူဝ်ထိုင်ၼႂ်း ပီႊ 2016 ပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈယဝ်ႉ တူဝ်မၼ်းၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၼႂ်းပီႊ 2016 ယဝ်ႉၵေႃႈ မၼ်းၵူၺ်းသႂ်ႇပၼ်ၶွၼ်ႇၸိုင်ႈမိူင်း တႃႇ 750 တေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၵူၺ်းၼႆ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ The New York Time လႆႈဢၢင်ႈဢိင်ၶေႃႈမုၼ်းတီႈၽၢႆႇၶွၼ်ႇငိုၼ်းၶဝ်ႈသေ ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈၼႆ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း ယင်းလၢတ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈၼႂ်းပီႊ 2018 ၼၼ်ႉ တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ  မီးငိုၼ်းၶဝ်ႈ 427.4 လၢၼ်ႉတေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢၼ်လႆႈမႃးတီႈ လၢႆးၵၢၼ်ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်ႈ TV လႄႈ ၵၢၼ်ငၢၼ်းတၢင်ႇ လွင်ႈဢၼ်မၼ်းပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်သေ ၸိုင်ႈမိူင်းပၼ်ၶႂၢင်ႉႁဵတ်းဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉဝႃႈၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ၼႂ်းပီႊ 2018 ၼၼ်ႉတႄႉ ယူႇတီႈ တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ တႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ ၵၢၼ်ငၼ်းမၼ်းဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ်သေ လူႉသုမ်းငိုၼ်းယူႇမွၵ်ႈ 47.4 လၢၼ်ႉ ဝႃႈၼႆသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတႃႇမၼ်းတေသႂ်ႇၶွၼ်ႇပၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ယွမ်းလူင်းမႃးသေ သႂ်ႇၶွၼ်ႇပၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းမႃးဢိတ်းၼိုင်ႈၵူၺ်းဝႃႈၼႆ။    

ၵဵဝ်ႇလွင်ႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ The New York Time ဢွၵ်ႇလၢတ်ႈၼႆႉၵေႃႈ တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ တီႈႁိူၼ်းႁေႃၶၢဝ်မၼ်းဝႃႈ ပဵၼ်ၶၢဝ်ႇပွမ်ၵူၺ်းဝႃႈၼႆ။

ၽူႈတၢင်ၼႃႈ တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ ပူၼ်ႉမႃးၶၢဝ်းတၢင်းသိပ်းပီႊၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ သေ လႆႈသႂ်ႇၶွၼ်ႇပၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်သႅၼ်မၼ်းမႃးယူႇၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈ ပဵၼ်ၶွၼ်ႇမဵဝ်းလႂ် တွၼ်ႈလႂ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇႁၼ်လၢတ်ႈၼႄသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ။

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းထီႉ 3 November 2020 ၼႆႉ တီႈၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ မီးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈၵေႃႉမႂ်ႇလႄႈ ၽွင်းၼႆႉၵေႃႈ တီႈဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ပဵၼ်ၽွင်း တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ (Donald Trump) လႄႈ ၵျူဝ်း ပၢႆတႅၼ်ႇ (Joe Biden) ၽၢႆႇၶႄႉၶဵင် တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ ၶတ်းၸႂ်ႁႃသဵင် တႃႇလႆႈပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၵေႃႉမႂ်ႇ။  

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

ဢိင်ၶေႃႈမုၼ်း − The New York Time , CNA

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း