မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး

မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး လၢႆလၢႆတီႈ ဢၼ်မီးၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉတင်းၼမ် ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၽွင်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်  COVID-19 တိုၵ်ႉၽႄႈလၢမ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ။

မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 16 April 2020 (လိူၼ် 5 လွင်ႈ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ဢၼ်မီးတီႈ ဝဵင်းလူင်မိူင်းၵွၵ်ႇ (ၵုင်းထဵပ်ႈ)၊ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ၊ ၸႄႈတွၼ်ႈရယွင်း၊ ၊ ၸႄႈတွၼ်ႈပထုမ်းထႃးၼီး ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢဝ်ၶဝ်ႈသၢၼ်၊ ၼမ်ႉမၼ်း၊ ၵိူဝ်၊ ၽွင်ဝၢၼ်၊ ၽၵ်းမီႇ၊ မၢၵ်ႇၶိူဝ်သူမ်ႈ လႄႈ ၽၵ်းယိူဝ်ႈၼၢင်းၶဵဝ် သေ ဢဝ်ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢိၵ်ႇတင်း တီႈဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၽႂ်မၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး

ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ − ယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်း တိတ်းၸပ်းၵၼ်ငၢႆႈလႄႈ ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်/ဢမ်ႇမီးၵၢၼ်သေ ထူပ်းလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ၊ ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးၵေႃႈ လႆႈဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈသေ ၸွႆႈထႅမ် လႄႈ ပၼ်ႁႅင်းၸႂ်ၵႂႃႇ− ဝႃႈၼႆ။

မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး

တႄႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26 March 2020 ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉ ဝတ်ႉလူၵ်ႉမူဝ်းလီး ႁဵတ်းပဵၼ် ၸဝ်ႈတႃႇၼလူင်သေ ႁူမ်ႈပႃးၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ် လႄႈ မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် မိုဝ်ႉႁုင်ၶဝ်ႈၽၵ်းသႂ်ႇဢႅပ်ႇယဝ်ႉ ၸႅၵ်ႇပၼ်ၵူၼ်းၸိူဝ်း မီးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈသိုဝ်ႉၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး တေႃႇထိုင် COVID-19 ပေႃးႁၢႆၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း   

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း