မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး လႄႈ ၸုမ်း Alliance Anti-Trafic (AAT) ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 22 August 2019 မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး လႄႈ ၸုမ်းဢလၢႆးၼႅတ်ႉ ဢႅတ်ႇထီႇ ထရပ်ႉၽိၵ်ႉ Alliance Anti-Trafic (AAT) ဢိၵ်ႇတင်း ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းတွင်း တႃႇၸႂ်ႉၸၢႆႇ လဵင်ႉလူ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေပဵၼ်ႁႅင်းၵမ်ႉၸွႆႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်လႆႈမႃးပိုင်ႈယူႇဝႆႉ တီႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ 3 ဢွင်ႈတီႈ ဝႃႈၼႆ။

သၢႆမၢႆၵူၼ်း ဢၼ်လႆႈမႃးပိုင်ႈႁူမ်ႈ ယူႇဝႆႉတီႈ ၵျွင်းမိူင်းတဵမ် ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ  ၸၢႆး 196 ၵေႃႉ၊  ယိင်း 256 ၵေႃႉ၊ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း 452 ၵေႃႉ၊ တီႈၵျွင်းတႃႈယဝ်  ၸၢႆး 374 ၵေႃႉ၊ ယိင်း 320 ၵေႃႉ၊ ႁူမ်းတင်းမူတ်း 694 ၵေႃႉ၊ တီႈၵျွင်းမၢၵ်ႇၶီႈၼူ ၸၢႆး 316 ၵေႃႉ၊ ယိင်း 322 ၵေႃႉ၊ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း 638 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး  ဢၼ်မီးၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး လႆႈၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈ 1,000,000 ပျႃး လႄႈ ၸုမ်းဢလၢႆးၼႅတ်ႉ ဢႅတ်ႇထီႇ ထရပ်ႉၽိၵ်ႉ (AAT) ဢၼ်ပၵ်းလုမ်းဝႆႉတီႈ မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး 385,000 ပျႃး၊ လႄႈၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း ဝဵင်းလိူဝ်ႇ လႆႈၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း 50,000  ပျႃး ငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ် တင်းမူတ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၵေႃႇမတီႇ ၵျွင်းတႃႈယဝ် 1 ၵေႃႉ လႄႈ ၵျွင်းမိူင်းတဵမ် 2 ၵေႃႉ လႆႈတၢင်တူဝ် မႃးႁပ်ႉငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မီး 4 ဢွင်ႈတီႈ  တီႈၵျွင်းဝၢၼ်ႈသူႈတႄႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ၵူႈဝၼ်းလႄႈ လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႃႈ တေမီးၵူၼ်း မွၵ်ႈ 870 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း