မူတၢႆ လၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း တီႈၼႂ်းမိူင်းထႆး ဢမ်ႇယွမ်း 300 တူဝ်

တၢင်းပဵၼ်ၵႃႇလမူ ၽႄႈလၢမ်းတီႈမိူင်းထႆး ႁဵတ်းႁႂ်ႈမူတၢႆၼမ် လႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း သင်ႇၵုမ်းထိင်း ယႃႇႁႂ်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းၵႃႇလ ၽႄႈလၢမ်းပဵၼ်ဝူင်းၵႂၢင်ႈ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28 August 2020 (လိူၼ်ႈၵဝ်ႈမႂ်ႇ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Thairath ဢွၵ်ႇၼႄ ဝႆႉဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းလဵင်ႉမူ လႆႈထူပ်းပၼ်ႁႃ မူတၢႆႁင်းၵူၺ်း တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမႄႈၸႅမ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈ ၵဵင်းမႆႇ လႄႈ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈလမ်းပုၼ်းထႅင်ႈ လၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်းမိူင်းထႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယွၼ်ႉမီးလွင်ႈ ထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ မူတေတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း သေလွင်ႈလွင်ႈၼႆလႄႈ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁတ်းဢဝ်ၵိၼ်ၼိူဝ်ႉမူၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေၵုမ်းထိင်းလႆႈ လွင်ႈၽႄႈလၢမ်း မူၵႃႇလတၢႆႁင်းၵူၺ်းၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ လႆႈဢွၵ်ႇပၵ်းပိူင်ဝႃႈ ႁၢမ်ႈၶၢႆႉမူဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈပိုၼ်ႉတီႈလႄႈ မူၸိူဝ်းဢၼ်တၢႆယဝ်ႉတင်းမူတ်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈဢဝ်ၽင်လိၼ်ၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 August 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈ မူ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလဵင်ႉဝႆႉ ၸွမ်းႁိူၼ်း ၸွမ်းဝၢၼ်ႈသူၼ် လႆႈတၢႆၵႂႃႇတင်းၼမ် 300 တူဝ် တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇမႄႈသၢမ်လႅပ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းသူပ်းမိူၺ်း ၸႄႈတွၼ်ႈ မႄႈႁွင်ႈသွၼ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း သုမ်းငိုၼ်းတင်းၼမ်၊ ယွၼ်ႉလွင်ႈသင်သေ မူလႆႈတၢႆၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁူႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼင်ႇႁိုဝ် မူ ပေႃးတေဢမ်ႇတၢႆ ၼမ်လိူဝ်သေၼႆႉၵေႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽၢႆႇၵုမ်းၵမ် လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း မီးလွင်ႈၶႃႈႁႅမ်တၢႆပႅတ်ႈမူ ဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းႁိမ်းႁွမ်း ဢၼ်တေၸၢင်ႈပဵၼ် ပိုၼ်ႉတီႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ထႅင်ႈတင်းၼမ် သင်ဝႃႈ ၵူၼ်းလဵင်ႉမူ ယွမ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆပႅတ်ႈမူၼႆၸိုင် တေလႆႈၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်း ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 75% သင်ဝႃႈ ၸဝ်ႈၶွင်ဢမ်ႇယွမ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽၢႆႇၵုမ်းၵမ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶႃႈႁႅမ်မူသေ မူလႆႈတၢႆ ၵႂႃႇႁင်းၵူၺ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇလႆႈၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်းသေလွင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈမႄႈႁွင်ႈသွၼ်တႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ မူဢၼ်တၢႆၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ယွၼ်ႉတိတ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ်မူ (PRRS) ဢၼ်ၵႆႉၵႆႉပဵၼ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၽႂ်မၼ်း ၸွမ်းၼင်ႇ ၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇသေၵေႃႈ တၢင်းပဵၼ် ၵႃႇလမူတၢႆၸိူင်ႉၼႆ ၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈၵူႈပိုၼ်ႉတီႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉလွင်ႈၼႆႉသေ မူဢၼ်တၢႆၵႂႃႇတင်းမူတ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ လႆႈသင်ႇႁႂ်ႈဢဝ်ၵႂႃႇၽင်လိၼ် တင်းမူတ်း လႄႈ ယင်းပၼ်ၾၢင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈၵိၼ်ၼိူဝ်ႉမူ ၸိူဝ်းဢၼ်တၢႆႁင်းၵူၺ်း သေဢမ်ႇၵႃး တိုၵ်းသူၼ်းပႃး ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈၵိၼ်ၼိူဝ်ႉမူလိပ်း၊ ပႃလိပ်း သင်တေၵိၼ်ၵေႃႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်ဢၼ်ပိင်ႈယၢင်ႈၶူဝ်ႈသုၵ်း လီငၢမ်းယဝ်ႉ ၸင်ႇၵွႆႈၵိၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း