မူလူမ်ႉတၢႆၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇတီႈထုင်ႉၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ

မူလူမ်ႉတၢႆ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇတီႈၼႂ်းဢိူင်ႇတွင်ႇတူဝ်ႇ၊ ဢိူင်ႇၵျေးပေႃးၶူင်ႇ လႄႈ ထႅင်ႈ (2) ဢိူင်ႇ ထုင်ႉၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းလႄႈ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်းၼမ်သေ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်ဢမ်ႇပႆႇႁူႉဝႃႈ ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ဢီႈသင်ၼႆယဝ်ႉ။

မူဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလဵင်ႉဝႆႉ တႃႇဝၢၼ်ႈ (17) ဝၢၼ်ႈ ၼႂ်း (4) ဢိူင်ႇ တီႈထုင်ႉၼွင်ႁၢႆးယႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်သင်သေ လူမ်ႉတၢႆၵႂႃႇ ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် တူဝ်သွင်တူဝ်သေ တေႃႇပေႃးထိုင် ဝၼ်းထီႉ 31 May 2020 (လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼႆႉ လႆႈလူမ်ႉတၢႆၵႂႃႇယဝ်ႉ (464) တူဝ်ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉဝႃႈဢမ်ႇႁူႉလွင်ႈတၢင်းသေ မူလူမ်ႉတၢႆၵႂႃႇလႄႈ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇယူတ်းယႃလႄႈ လဵင်ႉလူတူဝ်သတ်း ၸႄႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ လႆႈၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉသေ ဢဝ်တူဝ်ယၢင်ႇမူဢၼ်တၢႆၼၼ်ႉ သူင်ႇၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းတၢင်းပဵၼ် တီႈႁွင်ႈၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဢၼ်မီးတီႈဝဵင်းလိူဝ်ႇ ဝႆႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃး ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇယူတ်းယႃလႄႈ လဵင်ႉလူတူဝ်သတ်း ၸႄႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ ယင်းၸီႉသင်ႇ လၢတ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉဝႃႈ သင်ဝႃႈ မူလူမ်ႉတၢႆၼႆၸိုင် ဢဝ်ၽင်လိၼ်သေ တိုၼ်းတေဢမ်ႇလႆႈၵိၼ်ၼိူဝ်ႉမူၼၼ်ႉ လႃးလႃး၊ ဢွင်ႈတီႈၶွၵ်ႈမူၸိူဝ်းၼၼ်ႉၼႆၵေႃႈ ႁႂ်ႈသိတ်းပၼ်ယႃႈယႃၶႃႈၸိူဝ်ႉမႅင်းၵမ်းလဵဝ်ၼႆယဝ်ႉ။

ႁူဝ်ႁိုဝ်ႉၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ၵူႈပီႊပီႊၼႆၵေႃႈ မူၸၢင်ႈၸပ်းတၢင်းပဵၼ် မူတွင်ႉၵႂႃႇ (တွင်ႉႁေႈ)၊ ၶႆႈဝတ်းမူၸိူဝ်းၼႆႉပႃးလႄႈ သင်ဝႃႈ လဵင်ႉယိူဝ်ႇမူၼႆၸိုင် ႁႂ်ႈႁုင်သုၵ်းယဝ်ႉၸင်ႇၵွႆႈလဵင်ႉ၊ မူဢၼ်တၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈဢဝ်ၵႂႃႇၽင်လိၼ်ပႅတ်ႈသေ မူတူဝ်ဢၼ်ဢမ်ႇယူႇလီၼၼ်ႉၵေႃႈ ယႃႇပေႁႅမ်ႈတၢႆသေဢဝ်ၼိူဝ်ႉမူၼၼ်ႉ ႁုင်ၵိၼ်ၶိုၼ်းလႄႈ ၵႂႃႇၶၢႆပၼ်ပိူၼ်ႈလႃးလႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇယူတ်းယႃလႄႈ လဵင်ႉလူတူဝ်သတ်း ၸႄႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈလၢတ်ႈၼၼ်ႉ − ယွၼ်ႉၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇၽွင်းၼႆႉ မႆႈႁႅင်းၼႃႇလႄႈ မူၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၵေႃႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈယူႇ၊ ယွၼ်ႉဝႃႈ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ 7−8 May 2020 ၼႆႉ မႆႈႁႅင်းၼႃႇသေ မူဢၼ်လဵင်ႉဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးၶႂ်ႈၵိၼ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်သင်သေ ႁၢၵ်ႈဢွၵ်ႇပႃးလိူတ်ႈ၊ မၢင်တူဝ် ပဵၼ်ဢမ်ႇယူႇလီ၊ မၢင်တူဝ်ၵေႃႈ ႁွင်ႉသႅၼ်ႇယူႇလၢႆဝၼ်းယဝ်ႉ ၸင်ႇၵွႆႈတၢႆ၊ မၢင်တူဝ်သမ်ႉ လူမ်ႉတၢႆၵႂႃႇၵမ်းလဵဝ်ၵေႃႈမီးၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈမူလူမ်ႉတၢႆလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈၵျေးပေႃးၶူင်ႇ၊ သႄႇမ၊ ၼႃးတွင်းၵျႃႉ၊ ၵၢၼ်ႇၶွင်း၊ ၶျွင်းၶၢၼ်ႉ လႄႈ သီႇပိၼ်ႇတႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်းၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉဝႃႈ မူလူမ်ႉတၢႆတင်းၼမ်လႄႈ ၼႂ်းဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ၊ တူၼ်ႈတီး၊ ၵၢတ်ႇလေႃႉ၊ ပၢင်လွင်း၊ ဢွင်ႇပၢၼ်း၊ ႁူဝ်ပူင်း၊ သီႇသႅင်ႇ၊ လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ၊ ယႂႃႇငၢၼ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ သင်ႇႁၢမ်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉ လွင်ႈသိုဝ်ႉၶၢႆၼိူဝ်ႉမူၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

ဢိင်ၶေႃႈမုၼ်း− Eleven

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း