မူၺ်တူၵ်းႁႅင်း တီႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ လူတ်ႉၵႃးၽႃႇၵၼ်လၢႆသိပ်းလမ်း

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းယဝ်ႉ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႆႈထူပ်းပႃးၽေးသၽႃႇဝ မူၺ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း မၢင်ပိုၼ်ႉတီႈသုင်ထိုင် 1 မီႇတိူဝ်ႇ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17 December 2020 (လိူဝ်ၸဵင်မႂ်ႇ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ပဵၼ်ၽေးသၽႃႇဝ မူၺ်တူၵ်းႁႅင်း တီႈၼႂ်းၸႄႈမိူင်း မႅတ်ႉသ်သႃၶျူသႅတ်ႉသ် (Massachusetts)၊ ၸႄႈမိူင်းၼိဝ်းယွၵ်ႇ (New York) လႄႈ ၸႄႈမိူင်းၽႅၼ်ႇသိလ်ဝဵၼ်ႇၼီးယႃး (Pennsylvania) တီႈၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇယွမ်း 60 လၢၼ်ႉၵေႃႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၾၢင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ပေႃးဢမ်ႇမီးလွင်ႈယႂ်ႇၸမ်ပဵၼ် ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈ ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး ယွၼ်ႉဝႃႈ မူၺ်တူၵ်းတဵမ် ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉမူၺ်တူၵ်း ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆးၼႆႉသေ မၢင်ပိုၼ်ႉတီႈ တၢင်းၼႃမီးထိုင် 60 သႅၼ်ႇတီႇမီႇတိူဝ်ႇ တေႃႇပေႃးထိုင်တၢင်းၼႃ 1 မီႇတိူဝ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ၊  ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ၽၢႆႇလုမ်းလႃး သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ဢၼ်ပႂ်ႉပၢၵ်ႈပႅတ်ႈမူၺ် ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁေႃႈလူတ်ႉၵႃး ၵႂႃႇမႃးလႆႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၶိုတ်းတၼ်းလႆႈယဝ်ႉလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ လူတ်ႉၵႃးၽႃႇၵၼ် ဢမ်ႇယွမ်း 60 လမ်း လႄႈ မီးၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆယဝ်ႉ 2 ၵေႃႉ၊  ၾႆးၾႃႉမွတ်ႇ ဢမ်ႇယွမ်း 9,000 ဢွင်ႈတီႈ ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေ သဵၼ်ႈတၢင်းလူတ်ႉၵႃးယဝ်ႉ ႁိူဝ်းမိၼ်ၵေႃႈ လႆႈၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း 1,500 သၢႆၵၢၼ်မိၼ်၊ ယွၼ်ႉမူၺ်တူၵ်းၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းမိုၼ်ႈလႄႈ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 18 December 2020 ၼႆႉ ႁိူဝ်းမိၼ် Spirit Airlines ဢၼ်မီးၵူၼ်းၶီႇ ၼႂ်းႁိူဝ်းမိၼ် 111 ၵေႃႉၼၼ်ႉ လႆႈလႆဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်း မိူဝ်ႈၽွင်းလူင်းသိူၵ်ႈ တီႈတႃႈႁိူဝ်းမိၼ်ၵူႈမိူင်းမိူင်း  Baltimore/ Washington International Thurgood Marshall Airport ၼႂ်းၸႄႈမိူင်း မႄႇရီႇလႅၼ်ႇ (Maryland) ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၼိဝ်းယွၵ်ႇ မီးၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ လူတ်ႉၵႃးၽႃႇၵၼ် ၼမ်ထိုင် 27 လမ်း လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီး ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းယဝ်ႉ 6 ၵေႃႉ မိူၼ်ၵၼ်၊ ယူႇတီႈၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸႄႈမိူင်းၼိဝ်းယွၵ်ႇၵေႃႈ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တိတ်းတၢမ်းၸွမ်းၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၶိုတ်းတၼ်းဝႆႉယူႇ ၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်းလႄႈ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ လွင်ႈမူၺ်တူၵ်းၼႆႉ တေဢမ်ႇႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်းတိူဝ်ႉ လွင်ႈတေႃႉတၢင်ႇ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူင်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႆယဝ်ႉ။

Copyright Reading Eagle

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 18 December 2020 (လိူဝ်ၸဵင်မႂ်ႇ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 တီႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇမီး  17,626,770 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉ သဵင်ႈတၢႆမီး 317,928 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 10,291,057 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း