မူႇပိူင်ၵပ်းသိုပ်ႇတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႂ်းပၢၼ်ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇၵေႃႉမႂ်ႇ

ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်မီးယူႇတီႈ မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ပႅၵ်ႉသမ်ႉ မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ မီးၸွမ်ၽွင်းလူင်ၵေႃႉမႂ်ႇ ၶိုၼ်ႈမႃးႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်းယဝ်ႉသေတႃႉၵေႃႈ မူႇပိူင်ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇ ဢၼ်ၵျႃႇပၢၼ်ႇ မီးတေႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇမီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈယႂ်ႇလူင် ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၵပ်ႉၵိၼ်းပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉသေ ဢမ်ႇလႆႈႁၼ်ၵျႃႇပၢၼ်ႇၵမ်ၵိၼ်းႁႅင်း သေတႃႉၵေႃႈ ယူႇတီႈၵျႃႇပၢၼ်ႇသေ တေဢိင်ဢဝ်မူႇပိူင် မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ ၼွၵ်ႈမိူင်း  မီးတေႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉသေ တေၵပ်းသိုပ်ႇၵပ်းသၢၼ်ၵႂႃႇၵူၺ်းဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 4 October 2021 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 14 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ ၽွင်းလူင် ၽူႇမီႇဢူဝ်ႇ ၶီႇသျီႇတႃႇ (Mr. Fumio Kishida) ၽၢႆႇပႃႇတီႇ Liberal Democratic Party (LDP) ဢၼ်ပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသေ ပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ လႆႈၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ် ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ တႅၼ်းၸွမ်ၽွင်းလူင်ၵေႃႉၵဝ်ႇ ယူဝ်ႇသျီႇႁိတႃႇ သူႇၵႃႇ (Yoshihide Suga) ဢၼ်ယၢမ်ႈလႆႈပဵၼ်ၸွမ်ၽွင်းလူင် ၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈပီႊၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

Credit : Photo owner
Credit : Photo owner

မိူဝ်ႈၼႂ်းပီႊ 2012 ထိုင် 2017 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၵေႃႉမႂ်ႇ ၽူႇမီႇဢူဝ်ႇ ၶီႇသျီႇတႃႇ (Mr. Fumio Kishida) ၼႆႉၵေႃႈ ယၢမ်ႈလႆႈႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်းပဵၼ် ၽွင်းတၢင်မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ မႃးတူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်းတီႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸုမ်းၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်းႁွတ်ႈမိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ၸွမ်ၽွင်းလူင် ၽူႇမီႇဢူဝ်ႇ ၶီႇသျီႇတႃႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ဝႆႉယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ လႆႈမီးလွင်ႈၸမ်ၸႂ်ၵၼ်တင်း ၸဝ်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတီႈ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႄႈ တီႈၼႂ်းၵၢၼ်ငၢၼ်း ၸဝ်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇလင် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၸၼ်ႉသုင် ၼႂ်းၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇၶဝ်ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၶဝ်ႈပႃးၸွမ်းဝႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇငဝ်းလၢႆးမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉသေ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵျႃႇပၢၼ်ႇ ပၢၼ်ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇၵေႃႉမႂ်ႇၼႆႉ မူႇပိူင်ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇမီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈယႂ်ႇလူင်သင်ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းတူင်ဝူင်းၵူၼ်း ၵူႈၸုမ်းၸုမ်း ဢၼ်မီးလွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇတင်း ၸုမ်းၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းတူင်ႉၼိုင် လွင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ယိုၼ်ယၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ မူႇပိူင်ၵျႃႇပၢၼ်ႇ ၵပ်းသိုပ်ႇတေႃႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇမီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈယႂ်ႇလူင်သင်ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈၵျႃႇပၢၼ်ႇသေ ဢမ်ႇၶဝ်ႈလၢတ်ႈၸွမ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵမ်းသိုဝ်ႈသေတႃႉ ၵူၺ်းလၢတ်ႈၽၢၼ်ႇတၢင်း ASEAN ၶဝ်သေ သိုပ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈယူႇၵူၺ်းလႄႈ တႃႇၼႂ်းလွင်ႈၸွႆႈထႅမ် ၽၢႆႇပူၵ်းပွင်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးဢၼ်မႂ်ႇ တီႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တေၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉမူတ်းယူႇဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉဝႃႈ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၵၢၼ်ၵုမ်းထိင်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 မီးလွင်ႈယူပ်ႈယွမ်းတင်းၼမ်သေ ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၵေႃႉၵဝ်ႇ ယူဝ်ႇသျီႇႁိတႃႇ သူႇၵႃႇ (Yoshihide Suga) လႆႈထုၵ်ႇၵူၼ်းမိူင်း ၸီႉၸမ်တင်းၼမ် လႄႈ လွင်ႈယွမ်းႁပ်ႉၼႂ်းတူဝ်ၵေႃႈ လူတ်းလူင်းသေ ၸွမ်ၽွင်းလူင် ယူဝ်ႇသျီႇႁိတႃႇ ၸင်ႇယွၼ်းထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇတၼ်းႁဵင်း ၵိုတ်းယင်ႉၼႃႈတီႈပုၼ်ႈၽွၼ်းၵႂႃႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၵေႃႉမႂ်ႇ ၽူႇမီႇဢူဝ်ႇ ၶီႇသျီႇတႃႇ (Mr. Fumio Kishida) တေဢွၼ်ႁူဝ် ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း LDP သေ တေၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းပၢင်လိူၵ်ႈတၢင်ႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈသိပ်းဢဵတ်း (November 2021) ၼႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း