မူ တၢႆၼမ် တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်လူတ်းယွမ်း လွင်ႈၵိၼ်ၼိူဝ်ႉမူ

မူ ဢၼ်လဵင်ႉဝႆႉ ၼႂ်းလၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း ပဵၼ်ၵႃႇလမူ သေ လႆႈတၢႆၵႂႃႇတင်းၼမ် လႄႈ တီႈၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၵေႃႈ မူ ပဵၼ်ၵႃႇလ တၢႆတင်းၼမ်မိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ ၊ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ် လူတ်းယွမ်း လွင်ႈၵိၼ်ၼိူဝ်ႉမူ တႄႉတႄႉ ၼႆယဝ်ႉ။   

မူ တၢႆၼမ် တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်လူတ်းယွမ်း လွင်ႈၵိၼ်ၼိူဝ်ႉမူ

တင်ႈတႄႇၼႂ်းလိူၼ် June 2020 မႃးၼႆႉ မူ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လဵင်ႉဝႆႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵႃႇလသေ တၢႆတင်းၼမ် လႄႈ ၸဝ်ႈမၼ်း ဢဝ်ပႅတ်ႈၸွမ်းယုမ်း ၊ ၸွမ်းၼမ်ႉ ၊ ၸွမ်းတၢင်းၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇ ဝဵင်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ မဵၼ်တူႇမဵၼ်ၼဝ်ႈ တေႃႇၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ၼႆယဝ်ႉ ၊ ၵူၼ်းလူင် ၼႂ်း ပွၵ်ႉ/ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၵေႃႈ ယွၼ်းတၢင်းႁူမ်ႈမိုဝ်း ႁႂ်ႈဢဝ်မူ ဢၼ်တၢႆၼၼ်ႉ ၽင်လိၼ် လႄႈ ယႃႇပေပႅတ်ႈ ၸလိူဝ်ႈၸလႃႈ ၼႆယူႇ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ − မူ ပဵၼ်ၵႃႇလသေ တၢႆၼမ်ၼၼ်ႉ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ပဵၼ် တီႈ ၼွင်ပၢင်ႇ လႄႈ ႁူဝ်ၼွင် လူင်/ဢွၼ်ႇ ၊ မၢင်ပွၵ်ႉၵေႃႈ တေတၢႆၼမ်မိူၼ်ၵၼ်ယူႇၶႃႈ ၊ မူ တၢႆၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၶွင်မၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ သမ်ႉတၢင်ႇၵႂႃႇပႅတ်ႈၸွမ်းယုမ်းၸွမ်းယွမ်ႇ ပႅတ်ႈတူၵ်းၼမ်ႉလႄႈ မဵၼ်တူႇႁႅင်းဝႆႉ ၊ မိူဝ်ႈၼႆႉၵၢင်ၼႂ် 07:16 မူင်း ၶႃႈလႆႈႁၼ်မူတၢႆ လွင်ႈမႃးၶၢင်ႉဝႆႉ 2 တူဝ် ႁိမ်းသူၼ်ၶႃႈႁဝ်း တီႈၽင်ႇၼမ်ႉတဵင်း ၊ ဝၢႆးသေ မူ ပဵၼ်ၵႃႇလ တၢႆၼမ်ယဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႈ လွင်ႈၵိၼ်ၼိူဝ်ႉမူ ၸိူဝ်းၼႆႉ ယွမ်းလူင်မႃးတႄႉယူႇၶႃႈ ၊ မိူဝ်ႈလိူၼ်သီႇ (ၼႂ်းလိူၼ် March) ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈ တီႈၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ မူ တၢႆၼမ် ၵမ်းၼိုင်ႈယူႇၶႃႈ” လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၽွင်းၶၢဝ်းမႆႈ ၼႂ်းပီႊ 2020 ၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ မူ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်း 17 ဝၢၼ်ႈ 4 ဢိူင်ႇ ထုင်ႉၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ လဵင်ႉဝႆႉၼၼ်ႉၵေႃႈ လူမ်ႉတၢႆ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇလႄႈ ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ တၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်သင် ၼႆယူႇယဝ်ႉ ၊ မိူဝ်ႈပီႊ 2019 ၼၼ်ႉသမ်ႉ တီႈၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ မူ ပဵၼ်ၵႃႇလတင်းၼမ် လႄႈ လႆႈတၢႆ 1,000 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း