မေႃယႃမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ တႃႇယူတ်းယႃၵူၼ်းပဵၼ် ဝၢႆးၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ

ၸိူဝ်ႉမႅင်းၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ၶႃႈသၢႆၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼိုင်ႈဝၼ်း 300 ပၢႆသေတႃႉ ၵူၺ်းဢမ်ႇမီးမေႃယႃ တႃႇယူတ်းယႃၵူၼ်းပဵၼ် ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လမ်းတီႉၺွပ်း ဝၢႆးယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 22 July 2021 (လိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ 14 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း CNN ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇၵႂ်ႈ Coronavirus ဢမ်ႇၼၼ် COVID-19 တီႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ ယူႇၼႂ်းၸၼ်ႉႁၢႆႉႁႅင်းမႃးၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း လႄႈ ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ၊ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ မီးလွင်ႈၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူၺ်ႈၶဝ်ႈပႃးၼႂ်း CDM ဢမ်ႇၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လႄႈ မေႃယႃ ၸွမ်းႁူင်းယႃဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇႁူင်းယႃ ၵူၺ်းလႆႈၵႂႃႇႁႃသိုဝ်ႉ ဢွၵ်ႇသီၵျိၼ်ႇမႃးယူတ်းယႃၵူၼ်းပဵၼ် ၸွမ်းႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်း ထိုင်တီႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ မီးၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆ ၸွမ်းႁိူၼ်းယေး ဢွင်ႈတီႈလိုဝ်ႈသဝ်း တိူဝ်းၼမ်မႃးၵူႈဝၼ်းဝၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ၼႂ်းၶႅပ်းႁၢင်ႈဢၼ်လႆႈႁၼ်ၵၼ် မီးၵူၼ်းမိူင်းၼႅၼ်ႈၼႃ ဢွၼ်ၵၼ်ၸုၵ်းပႂ်ႉထႅမ်တဝ်ႈဢွၵ်ႇသီႇၵျိၼ်ႇ ၸွမ်းႁူင်းႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ဢွၵ်ႇသီႇၵျိၼ်ႇ ပေႃးတဵမ်ၸွတ်ႇၵႂႃႇၵူႈတီႈ၊ ပေႃးမႃးတူၺ်းၸွမ်းဝတ်ႉဝႃး လႄႈ ပႃႇၸႃႉၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လႆႈငိၼ်းသဵင်ႁွင်ႉသႅၼ်ႇႁႆႈ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းပီႈၼွင်ႉ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ လႄႈ လႆႈၸုတ်ႇၽဝ်ၵူၼ်းတၢႆယူႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

မေႃယႃမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ တႃႇယူတ်းယႃၵူၼ်းပဵၼ် ဝၢႆးၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ

ၽွၼ်းယွၼ်ႈတင်းမူတ်းၼႆႉ လုၵ်ႉမႃးတီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်း လိူၵ်ႈတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး ဝၢႆးၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လမ်းတီႉၺွပ်းမေႃယႃ ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆးလႄႈ ထိုင်တီႈဢမ်ႇမီးမေႃယႃ တႃႇယူတ်းယႃၵူၼ်းပဵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်ၽႄႈလၢမ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်ၸိူဝ်ႉၽၼ်း တေႇလ်တႃႇ ဢၼ်တႄႇၵူတ်ႇထူပ်းႁၼ် တီႈၼႂ်းမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃးသေ ၽႄႈလၢမ်းၶဝ်ႈမႃး ၼႂ်းမိူင်းၶျၢင်း ဢၼ်မီးလႅၼ်လိၼ် တိပ်းၸပ်းဢိၼ်းတီးယႃး ဢွၼ်တၢင်းလႄႈ ယၢမ်းလဵဝ်ၽႄႈၸွတ်ႇတူဝ်ႈဝႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး လႄႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႆယဝ်ႉ။

Thomas H. Andrews ၽူႈလၢႆးငၢၼ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၽၢႆႇသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ဢၼ်ယူႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လၢတ်ႈဝႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈတုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈမေႃယႃလူင် ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ် ၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ၶိုၼ်းၼႆသေတႃႉ၊ ၵူၺ်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁပ်ႉႁွင်းပၼ်ဝႃႈ မေႃယႃၸိူဝ်းၼႆႉ တေဢမ်ႇထုၵ်ႇၺႃးတီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင် ယွၼ်ႉလွင်ႈတူင်ႉၼိုင် ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ၸိုင်ႈမိူင်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မေႃယႃမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ တႃႇယူတ်းယႃၵူၼ်းပဵၼ် ဝၢႆးၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ

ၸွမ်းၼင်ႇ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 6,701 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းမီး 253,364 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 319 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆမီး 6,133 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 173,926 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း