မေႃယႃ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လုမ်းလႃးတူၺ်းထိုင်ပၼ်ပၢႆးယူႇလီ ၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ပၼ်ပႃးၵႂၢမ်းႁူႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ COVID-19

ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ မေႃယႃ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်တူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်း ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း မိူင်းပၼ်ႇ ၊ မိူင်းၼၢႆး ၊ ၼမ်ႉၸၢင် ၼၼ်ႉ လႆႈၸွႆႈလုမ်းလႃး တူၺ်းထိုင်ပၼ် ပၢႆးယူႇလီ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ပၼ်ပႃးၵႂၢမ်းႁူႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ COVID-19 ဢၼ်ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ယၢမ်းလဵဝ်။

မေႃယႃ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လုမ်းလႃးတူၺ်းထိုင်ပၼ်ပၢႆးယူႇလီ ၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ပၼ်ပႃးၵႂၢမ်းႁူႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ COVID-19

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 17 August 2020 (တု−လိူၼ်ပႅတ်ႇလွင်ႈ 14 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼုမ်ႇထဝ်ႈလဵၵ်ႉယႂ်ႇ သၢမ်ပၢၼ်ၸဵတ်းသႅၼ်း ဢၼ်ယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်း ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း မိူင်းပၼ်ႇ ၊ မိူင်းၼၢႆး ၊ ၼမ်ႉၸၢင်  ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝၢၼ်ႈယူႇၵႆဝဵင်းဝႆႉၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ ၊ ပဵၼ်ၶၢဝ်းႁိုဝ်ႉၶၢဝ်းၾူၼ် ၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ လႄႈ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈတႃႇတေၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်း ပၢႆးယူႇလီတူဝ်ၵဝ်ႇ တီႈၼႂ်းၶူးၼႂ်းဝဵင်း ၼႆသေ ယူႇတီႈမေႃယႃ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႆႈၵႂႃႇလုမ်းလႃးတူၺ်းထိုင်ပၼ် ပၢႆးယူႇလီ ထိုင်ဢွင်ႈတီႈႁိူၼ်း ယူႇယဝ်ႉ။

မေႃယႃ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လုမ်းလႃးတူၺ်းထိုင်ပၼ်ပၢႆးယူႇလီ ၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ပၼ်ပႃးၵႂၢမ်းႁူႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ COVID-19

ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းမီးတၢင်းပဵၼ်ဝႆႉ ၶၢတ်ႇထၢတ်ႈ Vitamin ၊ ၼၢဝ် ၊ ႁူင်းၶဝ်ႈၸဵပ်း ၊ ပဵၼ်ဝတ်း/ဢႆ ၊ လိူတ်ႈသုင် ၊ ပဵၼ်ၶူမ်း၊ ၶႃၶတ်း ၶႃၶိုၼ်ႈ ၊ တႃၸဵပ်း ၊ ပဵၼ် TB  ပွတ်ႇမႅင်း ၊ ၵိၼ်ၽိတ်း တွင်ႉႁေႈ ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ယူႇတီႈ မေႃယႃ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႆႈယူတ်းယႃ တူၺ်းထိုင်ပၼ် လႄႈ ပၼ်ပႃးယႃႈၵိၼ်/တႃး တႃႇထႅင်ႈလၢႆလၢႆဝၼ်းယူႇယဝ်ႉ။

မေႃယႃ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လုမ်းလႃးတူၺ်းထိုင်ပၼ်ပၢႆးယူႇလီ ၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ပၼ်ပႃးၵႂၢမ်းႁူႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ COVID-19

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ပေႃးတေလွတ်ႈၽေးတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်ၶႃႈသၢႆၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉယူႇ ဝၼ်းဝၼ်းၶိုၼ်းၶိုၼ်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈမေႃယႃ RCSS/SSA လႆႈပၼ်ပႃးၵႂၢမ်းႁူႉ လၢႆးႁႄႉၵင်ႈတင်းပဵၼ်မၼ်းယူႇ ဝႃႈၼႆ။

မေႃယႃ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လုမ်းလႃးတူၺ်းထိုင်ပၼ်ပၢႆးယူႇလီ ၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ပၼ်ပႃးၵႂၢမ်းႁူႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ COVID-19

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14 August 2020 (တု−လိူၼ်ပႅတ်ႇလွင်ႈ 11 ၶမ်ႈ) ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸွႆႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း မႄးၶူဝ်တီႈၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း