မေႃယႃ ဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျုး ၸိူဝ်းသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းယဝ်ႉ ၶိုၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ 500 ပၢၵ်ႇပၢႆ

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၶိုင်ႈလိူၼ်ၼႆႉၵူၺ်း မေႃယႃမိူင်းဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျုး ၸိူဝ်းသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းယဝ်ႉ ၶိုၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းသေ လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆထႅင်ႈ 114 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 တီႈမိူင်းဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျုး တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 49,509 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 1,449 ၵေႃႉ ပဵၼ်တူဝ်ၼပ်ႉ ဢၼ်မီးၵူၼ်းပဵၼ် လႄႈ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆၼမ်သုတ်း ပဵၼ်မၢႆထီႉ 1 ၼႂ်းဢေးသျုးၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ ၼႂ်းၼၼ်ႉ မေႃယႃၸိူဝ်းသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း ၸေႉတဵမ် 2 မၢၵ်ႈယဝ်ႉၵေႃႈ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶိုၼ်းသေ လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ မီးလွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 မႃး မေႃယႃ မိူင်းဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျုး လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇယဝ်ႉ 545 ၵေႃႉ၊ ၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈၸဵတ်း (July 2021) ၼႆႉ ၶၢဝ်းတၢင်း ၶိုင်ႈလိူၼ်ဢွၼ်ႇၵူၺ်း မေႃယႃလူႉသဵင်ႈတၢႆထႅင်ႈ 114 ၵေႃႉ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်မေႃ ဢၼ်လႆႈသမ်း ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းယဝ်ႉ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇၵဝ်ႈသိပ်းႁႃႈ 95% ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ မေႃယႃလူႉသဵင်ႈတၢႆၼမ်သေ တူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းသမ်ႉ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈ သုင်ႁႅင်းပဵၼ်မၢႆထီႉ 1 ၼႂ်းဢေးသျုး ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၼႆႉလႄႈ လၢႆလၢႆၽၢႆႇဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်ဝႃႈ မေႃယႃ တေဢမ်ႇႁပ်ႉမိုဝ်း ၵူၼ်းပဵၼ်လႆႈ လႄႈ တေၸၢင်ႈထိုင်ၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ပၢႆးယူႇလီၸိုင်ႈမိူင်းလူမ်ႉပင်းလႆႈ  ယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ဢၼ်လႅၵ်ႈလၢႆႈပဵၼ်ၸိူဝ်ႉၽၼ်း တေႇလ်တႃႇ (Delta) ၼႆႉၼႆယဝ်ႉ။

မေႃယႃ ဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျုး ၸိူဝ်းသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းယဝ်ႉ ၶိုၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ 500 ပၢၵ်ႇပၢႆ
Photo Credit: Reuters

ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေၵုမ်းထိင်းလႆႈ လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျုး လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းၸႄႈဝဵင်း၊ ၸႄႈတွၼ်ႈ ပဵၼ်မၢင်ၸႄႈတွၼ်ႈ တႄႇၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 3 July 2021 တေႃႇပေႃးထိုင်ဝၼ်းထီႉ 20 July 2021 ၼႆႉၼႆယဝ်ႉ။

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 23 July 2021 တူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တီႈၼႂ်းမိူင်း ဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျုး တင်းမူတ်းမီး 3,033,339 ၵေႃႉ ပဵၼ်မၢႆထီႉၼိုင်ႈ ၼႂ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ 10 မိူင်း လႄႈ ပဵၼ်မၢႆထီႉ 14 ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆတင်းမူတ်းမီး 79,032 ၵေႃႉ လႄႈ ဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 2,392,923 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၽွင်းယၢမ်းၼႆႉ လၢႆလၢႆၸိုင်ႈမိူင်း မိူင်းၸိူဝ်းမၢၵ်ႈမီး ဢၼ်လႆႈသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းၸေႉတဵမ် 2 မၢၵ်ႈယဝ်ႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶိုၼ်းမီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တိူဝ်းၼမ်မႃး လိူဝ်ၵဝ်ႇလႄႈ ယူႇတီႈ ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ (WHO) ဢွၵ်ႇမႃးပၼ်ၾၢင်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇဝႃႈတေသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းယဝ်ႉၵေႃႈလီ တိုၵ်ႉတေလႆႈယူႇၵိၼ် ၸွမ်းၼင်ႇ ပိူင်ၵုမ်းထိင်း လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း မီးၼၼ်ႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း