မေႃယႃ ၵျႃႇပၢၼ်ႇ တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၵိုတ်းပႅတ်ႈ ပၢင်လဵၼ်ႈႁႅင်း Olympic Games

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 May 2021 ၼႆႉ ၸုမ်းမေႃယႃမိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼိူဝ်ဝႅပ်ႉသၢႆႉဝႃႈ လႆႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈသူင်ႇထိုင် ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ ယူဝ်ႇသျီႇႁိတႃႇ သူႇၵႃ (Yoshihide Suga) သေ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်းပႅတ်ႈ ပၢင်လဵၼ်ႈႁႅင်း Olympic Games ၼႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းမေႃယႃ မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၶိုၼ်းၼႂ်းမိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ ၶၢဝ်းတၢင်းသၢမ်လိူၼ်ယဝ်ႉသေ ႁူင်းယႃၵေႃႈတဵမ်မူတ်း  ႁႅင်းၵူၼ်း လႄႈ ႁႅင်းၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ၵေႃႈ တေဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈလႆႈယဝ်ႉလႄႈ ၸင်ႇလႆႈ တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်းပႅတ်ႈ ပၢင်လဵၼ်ႈႁႅင်း Tokyo Olympics ၼႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းမေႃယႃလူင် ၼႂ်းဝဵင်းလူင်တူဝ်ႇၵျူဝ်ႇ မွၵ်ႇ 6,000 ပၢႆ လၢတ်ႈဝႃႈ ႁူင်းယႃ ဢၼ်မီးၼႂ်းဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လဵၼ်ႈႁႅင်းၼၼ်ႉ လူၼ်ႉတဵမ် လႄႈ ဢမ်ႇမီးပိုၼ်ႉတီႈယဝ်ႉသေ ၵူၼ်းပဵၼ်ၸၢင်ႈတေတိူဝ်းၼမ်မႃးထႅင်ႈယူႇဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉၼၼ် တိုၼ်းတုၵ်းယွၼ်းထိုင် ၶွမ်ႇမတီႇၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း Olympics (International Olympics Committee) ဝႃႈ တႃႇၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လဵၼ်ႈႁႅင်းၼၼ်ႉ မၼ်းတိုၼ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လႄႈ ႁႂ်ႈလႆႈတႅပ်းတတ်းပၼ် တႃႇတေၵိုတ်းယင်ႉ လွင်ႈတေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လဵၼ်ႈႁႅင်း ၼႆႉဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁႅင်းဝႆႉလႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လႄႈ ၵူႈၼွၼ်းၵူၼ်းပဵၼ် တီႈႁူင်းယႃၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈလႆႈယဝ်ႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး တေႃႇထိုင် လိူၼ်ထူၼ်ႈႁႃႈသဵင်ႈ (31 May 2021) ၼႆႉဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈဢၼ်တႅမ်ႈၸူး ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းမေႃယႃလႆႈ လၢတ်ႈဝႃႈ တႃႇၶဵင်ႇတႃႉတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ငဝ်းလၢႆးယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လႄႈ ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် ဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လႄႈ ၸုမ်းၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီတၢင်ႇၸုမ်းၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ထတ်းသၢင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ မႆႈၸႂ်ၸွမ်းလွင်ႈတေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လဵၼ်ႈႁႅင်း Olympic Games ၼႆႉယူႇ တေၸၢင်ႈမီး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတိူဝ်းၼမ်မႃးထႅင်ႈဝႃႈၼႆ။

မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇၼႆႉ ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈပဵၼ်မိူင်းဢၼ်ၵုမ်းထိင်းလႆႈ လွင်ႈၽႄႈလၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 မိူင်းၼိုင်ႈယူႇၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ၼႂ်းတွၼ်ႈၵၢၼ် သမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼၼ်ႉ ယင်းတိုၵ်ႉတူၵ်းလိုၼ်းပိူၼ်ႈဝႆႉလႄႈ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႆႈထုၵ်ႇၵူၼ်းမိူင်း ပွင်ႉၶၢင်းလၢတ်ႈထိုင်ၼမ်ဝႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမုၼ်း သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Reuters လႆႈၵဵပ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ 126 လၢၼ်ႉၼၼ်ႉ ဢၼ်လႆႈသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈယဝ်ႉၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉမီးယူႇ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇသၢမ်ၸုတ်ႇႁႃႈ (3.5%) ၵူၺ်းဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် ၵႃႇလလူင် COVID-19 ၼႆႉသေ ပၢင်လဵၼ်ႈႁႅင်း Olympic Games ၼႆႉ လႆႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈမႃးယဝ်ႉပီႊၼိုင်ႈသေ ၼႂ်းပီႊၼႆႉၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ တႃႇမွၵ်ႈ ႁူဝ်ႇပၢၵ်ႇပႅတ်ႇသိပ်း (80%) ၼႆႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈၸတ်းႁဵတ်း မိူၼ်ၵၼ်သေတႃႉၵေႃႈ ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇတႄႉ လၢတ်ႈဝႃႈ တေၸၢင်ႈၸတ်းႁဵတ်းလႆႈလွတ်ႈၽေးလီယူႇ ဝႃႈၼႆ။

Credit : Photo owner
Credit : Photo owner

မိူဝ်ႈၽွင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းၼႆႉၵေႃႈ လၢၼ်ႉလဝ်ႈ လၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ် လၢၼ်ႉၶဝ်ႈၽၵ်း လၢၼ်ႉႁွင်ႉၵႂၢမ်း (Karaoke) လႄႈ ဢွင်ႇတီႈ ဢၼ်ၶၢႆလဝ်ႈ လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းယူႇၸမ်ၵၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈသင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉ တင်းသဵင်ႈ ယူႇဝႃႈၼႆ။

လၢႆဝၼ်းပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းပဵၼ်မႂ်ႇ ဢၼ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈ မီးယူႇလၢႆႁဵင်သေ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်းၼႆႉၵေႃႈ ၵူၼ်းပဵၼ်မႂ်ႇ မီးယူႇ 5,263 ၵေႃႉသေ ႁူမ်ႈၵူၼ်းပဵၼ်တင်းမူတ်း မီး 683,175 ၵေႃႉ ၵူၼ်းလူႉတၢႆ မီးၵႂႃႇယဝ်ႉ 11,508 ၵေႃႉသေ ဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း မီး 595,177 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း