မၢင်ၸေႈငိုၼ်းႁႃႈပၢၵ်ႇ ဢၼ်ပႃးႁၢင်ႈဢွင်ႇသၢၼ်း တေပိုၼ်ၽႄႈၼႂ်းဝၼ်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ်မၢၼ်ႈ

မၢင်ၸေႈငိုၼ်းႁႃႈပၢၵ်ႇ ဢၼ်ပႃးႁၢင်ႈၸွမ်ႁၢၼ်ဢွင်ႇသၢၼ်းၼၼ်ႉ တေပိုၼ်ၽႄႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 19 July 2020 (ပ−လိူၼ်ပႅတ်ႇလပ်း ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ဢၼ်ပဵၼ်ဝၼ်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ်မၢၼ်ႈၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ယေးငိုၼ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႄႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ − မၢင်ၸေႈငိုၼ်း (500) ဢၼ်ပႃးႁၢင်ႈၸွမ်ႁၢၼ် ဢွင်ႇသၢၼ်းၼႆႉ မီးတၢင်းၵႂၢင်ႈ 150 မီႇလီႇမီႇတိူဝ်ႇ၊ တၢင်းယၢဝ်း 70 မီႇလီႇမီႇတိူဝ်ႇ၊ သီမၢင်ၸေႈငိုၼ်း ပဵၼ်သီလႅင်ၶွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽၢႆႇၼႃႈမၢင်ၸေႈငိုၼ်း (500) ၼၼ်ႉ တေမီးလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ “မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်” ဢၼ်မီးတီႈပွင်ႇဝႃႈ ယေးငိုၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၊ မီးပႃးႁၢင်ႈ ၸွမ်ႁၢၼ်ဢွင်ႇသၢၼ်း ၼႂ်းၵၢင်မၼ်းသေ ၽၢႆႇၶၢင်ႈမၼ်းသမ်ႉ မီးလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ “ငါးရာကျပ်” ၊ ၸွမ်းၸဵင်ႇၶၢင်ႈငိုၼ်းၼၼ်ႉ မီးတူဝ်ၼပ်ႉငိုၼ်း (500) ၽႃႇသႃႇမၢၼ်ႈ လႄႈ ဢင်းၵိတ်း ယဝ်ႉၵေႃႈ မီးပႃး သၢႆႁိူဝ်ႈတႃႇႁူမ်ႇလူမ်ႈငိုၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၽၢႆႇလင်မၢင်ၸေႈငိုၼ်း (500) ၼၼ်ႉ မီးႁၢင်ႈႁိူၼ်းတိူၵ်ႈလူင် ယေးငိုၼ်းၸိုင်ႈမိူင်း လႄႈ တၢင်းၼိူဝ်ၼၼ်ႉ မီးတူဝ်လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်း “CENTRAL BANK OF MYANMAR” ဢၼ်မီးတီႈပွင်ႇဝႃႈ ယေးငိုၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၊ တၢင်းတႂ်ႈသမ်ႉ မီးထႅဝ်လိၵ်ႈ “FIVE HUNDRED KYATS” လႄႈ ၸွမ်းၸဵင်ႇၶၢင်ႈမၼ်း မီးတူဝ်ၼပ်ႉငိုၼ်း (500) ၽႃႇသႃႇမၢၼ်ႈ လႄႈ ဢင်းၵိတ်း ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ မၢင်ၸေႈငိုၼ်း (500) ဢၼ်ပႃးႁၢင်ႈသၢင်ႇသီႈ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၸႂ်ႉတိုဝ်းယူႇ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉၵေႃႈ ယင်းတိုၵ်ႉၸႂ်ႉၸၢႆႇလႆႈယူႇမိူၼ်ၵဝ်ႇၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းယေးငိုၼ်း မိူင်းမၢၼ်ႈ လၢတ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ မၢင်ၸေႈငိုၼ်း ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းယူႇ ယၢမ်းလဵဝ် မိူၼ်ၼင်ႇ သွင်ပၢၵ်ႇ၊ ၼိုင်ႈပၢၵ်ႇ၊ ႁႃႈႁဵင် ၊ ၼိုင်ႈမိုၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တေဢိတ်ႇဢွၵ်ႇ ႁႂ်ႈပႃးႁၢင်ႈၸွမ်ႁၢၼ် ဢွင်ႇသၢၼ်းၵႂႃႇထႅင်ႈၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း