မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၸပ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ လႄႈ လႆႈသဵင်ႈသၢႆၸႂ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ

ၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းသူၼ် ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ/ၶဝ်ႈၾႃႉ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵျွင်းၵုင်း ဢိူင်ႇပၢင်ပေႃ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄးသေ မၢၵ်ႇၵိုင်ႉၵၢင်ႉတႅၵ်ႇသႂ်ႇ လႄႈ လႆႈသဵင်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၸပ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ လႄႈ လႆႈသဵင်ႈသၢႆၸႂ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ
“ၶႅပ်းႁၢင်ႈ−ကမ်းလင့်လက်များ လူမှုကူညီ‌ရေးအသင်း အောင်ဓမ္မရုံ နောင်ပိန်”

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 28 July 2020 (တု−လိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 13:00 မူင်းပၢႆ ဢူးၶျိတ်ႉမွင်ႇ ဢႃႇယု 59 ပီႊ ၵႂႃႇလွင်းၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ/ၸွၼ်ႉယိူဝ်ႈ တီႈၼႂ်းသူၼ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵျွင်းၵုင်း သေ မၢၵ်ႇလႆႈတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၸပ်းၺႃး ၸွမ်းတူဝ်မၼ်းၸၢႆး လႄႈ လႆႈသဵင်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇ ဢွင်ႈတီႈၼႂ်းသူၼ်ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၸပ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ လႄႈ လႆႈသဵင်ႈသၢႆၸႂ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ
“ၶႅပ်းႁၢင်ႈ−ကမ်းလင့်လက်များ လူမှုကူညီ‌ရေးအသင်း အောင်ဓမ္မရုံ နောင်ပိန်”

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ − မၢၵ်ႇႁဵတ်းႁိုဝ်သေ တႅၵ်ႇၺႃးမၼ်းၼႆၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၶႃႈ ၊ ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈတႄႉဝႃႈ ဢူးၶျိတ်ႉမွင်ႇ ၵႂႃႇႁၼ်မၢၵ်ႇ တီႈၼႂ်းသူၼ်သေ ဢဝ်မိတ်ႈတွႆႇမၢၵ်ႇတူၺ်းလႄႈ မၢၵ်ႇၸင်ႇ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉတႅၵ်ႇ တိူဝ်ႉၸပ်းတူဝ်မၼ်း လႆႈငိၼ်းဝႃႈၼႆဢေႃႈ ၊ ၸုမ်းပရႁိတ (ၼွင်ပိင်) ၶဝ် ၵႂႃႇၸွႆႈဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်မၼ်း ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃယူႇ − လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၸပ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ လႄႈ လႆႈသဵင်ႈသၢႆၸႂ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ
“ၶႅပ်းႁၢင်ႈ−ကမ်းလင့်လက်များ လူမှုကူညီ‌ရေးအသင်း အောင်ဓမ္မရုံ နောင်ပိန်”

မၢၵ်ႇဢၼ်တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၸပ်းၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉဝႃႈ ပဵၼ်မၢၵ်ႇၽႂ်/ၸုမ်းလႂ် လႄႈ တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၼႆႉ ၵႆႉမီးၵူၼ်းႁၢႆႉ လၵ်ႉယိုဝ်းၵူၼ်းလူင်တႆး တၢႆလၢႆလၢႆၵေႃႉ လႄႈ ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ဢမ်ႇပႆႇမီးၽႂ်ႁူႉၸွမ်း ဝႃႈပဵၼ်ၽႂ်/ၸုမ်းလႂ် ႁဵတ်းယူႇယဝ်ႉ။

သင်ဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ထူပ်းႁၼ်မၢၵ်ႇ ၸွမ်းသူၼ်ႁႆႈၼႃး ၊ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း လႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပေႃးတေလွတ်ႈၽေးၼၼ်ႉ ယႃႇပေၵႂႃႇတိူဝ်ႉၵႂႃႇတွႆႇၵႂႃႇၶႅၵ်းလႃးလႃး ဢဝ်လွင်ႈတၢင်းပိူင်ပဵၼ် ပွင်ႇလႅင်းထိုင်ပၼ်တီႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ဝၢၼ်ႈ/ဢိူင်ႇ ႁႂ်ႈၶိုတ်းတၼ်းၼႆႉ လီတီႈသုတ်းယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း