မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၸပ်းၵူၼ်းမိူင်း 8 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 19 January 2020 မၢၵ်ႇ (ဢမ်ႇႁူႉသႅၼ်း) ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်ၽင် ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈတူၵ်း မီးဝႆႉ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈသူၺ်ႇၸိၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိၼ်းပျႃး မိူင်းရၶႅင်ႇ လႆႈတႅၵ်ႇ တိူဝ်ႉၸပ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ 8 ၵေႃႉ လႄႈ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ဝတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 3 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၸပ်းၵူၼ်းမိူင်း 8 ၵေႃႉ

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈဝႃႈ “မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈႁိမ်း ဝၢၼ်ႈသူၺ်ႇၸိၼ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ် မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်းပၢႆ သေ ဢွင်ႈတီႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼၼ်ႉသမ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ယၢမ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၊ ၵူၼ်းဝၢတ်ႇၸဵပ်း တႃႇ 3 ၵေႃႉ တႄႉ လႆႈသူင်ႇၵႂႃႇယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မျွၵ်ႉဢူး ၊ ထႅင်ႈ 5 ၵေႃႉ သမ်ႉ မီးဝႆႉတီႈႁူင်းယႃလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပၢၼ်းမျွင်း သေ လႆႈႁူႉဝႃႈ တေသိုပ်ႇသူင်ႇ ၵႂႃႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈ ႁူင်းယႃမျွၵ်ႉဢူး မိူၼ်ၵၼ် ၊ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉဝႃႈ ပဵၼ်မၢၵ်ႇၶွင်ၽႂ် လႄႈ သႅၼ်းမၢၵ်ႇၵေႃႈ ဢမ်ႇႁူႉ” လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၶၢႆႇသူႉၶ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ  AA ဝႃႈ “ဢွင်ႈတီႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးသေ ၽင်မၢၵ်ႇယဵပ်ႇ/မၢၵ်ႇၽႃ ဝႆႉပႃး” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 January 2020 ၵူဝ်ၵျေႃႇမိၼ်းၼၢႆႇ ဢၼ်ယူႇတီႈဝၢၼ်ႈပိၼ်ႇယျွင်း ၸႄႈဝဵင်းမိၼ်းပျႃး ၵႂႃႇသိုဝ်ႉၾူင်း တီႈဝဵင်းမျွၵ်ႉဢူးသေ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶမယ 540 တီႉၺွပ်းဢဝ်တူဝ်မၼ်းၸၢႆး ၽၢႆႇၼႃႈတပ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉသေ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁၼ် ၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ် သေႃႇမိၼ်းထုၼ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ဝိၼ်းသေႃႇဢူး ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းပွတ်းတူၵ်း တွပ်ႇလၢတ်ႈသင် တီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ။

ၶေႃႈမုၼ်းတီႈ-RFA,VOA
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း