မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈယေးငိုၼ်းဢိၼ်းဝ ဝဵင်းလွႆၵေႃႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 8 October 2021 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 11:00 မူင်းၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈယေးငိုၼ်းဢိၼ်းဝ ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင် ၼႂ်းဝဵင်းလွႆၵေႃႇ၊ မိူင်းယၢင်းလႅင် ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ယူႇႁိမ်းၸမ်ၼၼ်ႉလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ The 74 Media ဝႃႈ – “ၵွၼ်ႇၼႃႈမၢၵ်ႇတေတႅၵ်ႇၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢဝ်တင်းထူင်လမ်သေ မႃးဝၢင်းဝႆႉယဝ်ႉ ၶိုၼ်းဢွၵ်ႇၵႂႃႇ။ ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁိုင်သင် လႆႈယိၼ်းသဵင်းမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၵမ်းၼိုင်ႈ။ လွင်ႈလူႉသုမ်းတႄႉ မၢၼ်ႇၽၵ်းတူႁူးလႅင်း ယေးငိုၼ်း လႆႈတႅၵ်ႇလႅဝ်လူႉၵွႆၵႂႃႇၵမ်ႈၽွင်ႈ လႄႈ တိူဝ်ႉၸပ်းၺႃးၵူၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ    ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇယဝ်ႉ လၢၼ်ႉဢၼ်မီးႁိမ်းႁွမ်းယေးငိုၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းၵႂႃႇမူတ်းယဝ်ႉသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၵေႃႈ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းပိူင်ပဵၼ် လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ၵႂႃႇမႃး ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈယေးငိုၼ်းဢိၼ်းဝ ဝဵင်းလွႆၵေႃႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်း 06 October 2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 18:00 မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢမ်းလိမ်းပိုတ်းယိုဝ်း ၵွင်ႈလူင်သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆ 1 ၵေႃႉ၊ တိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း 8 ၵေႃႉလႄႈ လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉသုမ်း 5 လင် ၼႆယဝ်ႉ။

ယေးငိုၼ်းဢိၼ်းဝၼႆႉ ပဵၼ်ယေးငိုၼ်းဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်ဝႆႉဢၼ်ၼိုင်ႈ၊ ၵေႃႇတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး မိူဝ်ႈပီႊ 1997 ငဝ်ႈယေးငိုၼ်း မီးတီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႇ လႄႈ ဝဵင်းၼေႇပျီႇတေႃႇသေ ယေးငိုၼ်းၽႄမီး  66 ဢွင်ႈတီႈ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း