မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈလုမ်းႁဵတ်းမၢႆၾၢင်ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မီးၵူၼ်းၸဵပ်းမၢတ်ႇ 3 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 November 2021 (လိူၼ်သိပ်းသွင်မႂ်ႇ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 15:00 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈလုမ်းႁဵတ်းမၢႆၾၢင် (လဝၵ) ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈသေ မီးၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်မႃးႁဵတ်း မၢႆၾၢင် လႆႈတၢင်းၸဵပ်းမၢတ်ႇၵႂႃႇသၢမ်ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ RFA ဝႃႈ ၼႂ်းဝၢင်းလုမ်းလဝၵၼၼ်ႉ တေမီးၵူၼ်းယူႇမွၵ်ႈၼိုင်ႈပၢၵ်ႇၼႆႉသေ မၢၵ်ႇလႆႈတႅၵ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃးသႂ်ႇ ၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ လႄႈ ယိင်းသွင်ၵေႃႉ ဢၼ်ပႂ်ႉႁဵတ်းမၢႆၾၢင် ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၸၢႆးဢၼ်ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၼၼ်ႉ ဢႃႇယုတိုၵ်ႉမီး 19 ပီႊ လႆႈတၢင်းၸဵပ်းမၢတ်ႇ တီႈၵွၵ်းႁူဝ် တွင်ႉ လႄႈ ၶႅၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇသေ ယူႇၼႂ်းငဝ်းလၢႆးလီလႆႈမႆႈၸႂ်ဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ် လၢတ်ႈဝႃႈ ၼၢင်းယိင်းတႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃႇယု 58 ပီႊ လႆႈတၢင်းၸဵပ်းမၢတ်ႇ တီႈဢႅဝ် လႄႈ ၵွၵ်းႁူဝ်၊ ၼၢင်းယိင်းထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈတႄႉ လႆႈတၢင်းၸဵပ်းမၢတ်ႇ တီႈတိၼ်ဢိတ်းၼိုင်ႈသေ ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈ တၢင်းၸဵပ်းမၢတ်ႇတီႈၵွၵ်းႁူဝ် သွင်ၵေႃႉၼႆႉ ပဵၼ်ႁၢႆႉႁႅင်းဝႆႉလႄႈ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ယူႇတီႈ ႁူင်းယႃလူင်ၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈဝႆႉဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႆႉသေ ပႆႇမီးၸုမ်းလႂ် လႄႈ ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇမႃးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ႁွႆးမိုဝ်းၽႂ် ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း