မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ 2 လုၵ်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 6 September 2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 00:45 မူင်းၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈႁိမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ 2 လုၵ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉသေ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၸပ်းၺႃးႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း လူႉၵွႆလင်ၼိုင်ႈ၊ ၵူၼ်းတႄႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းသင် ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈၼႄတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ဝၢႆးသေ လူတ်ႉၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁေႃႈလတ်းၽၢၼ်ႇပူၼ်ႉၵႂႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၵႂႃႇသေ လူတ်ႉၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇတိူဝ်ႉၸပ်းၺႃး ဝႃႈၼႆ။

“မိူဝ်ႈယၢမ်းတဵင်ႈၶိုၼ်း 12 မူင်းပၢႆ 45 မိၼိတ်ႉၼၼ်ႉ လႆႈငိၼ်းသဵင်လူတ်ႉၵႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 2 လမ်း ႁေႃႈလတ်းၽၢၼ်ႇၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈႁိူၼ်း ႁဝ်းၶႃႈသေ ဝၢႆးၼၼ်ႉဢမ်ႇႁိုင်သင် မွၵ်ႈ 5 မိၼိတ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉၵူၺ်း သမ်ႉၶိုၼ်းလႆႈငိၼ်းသဵင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ 2 လုၵ်ႈ၊ တေႃႇထိုင် မိူဝ်ႈလႅင်းၾႃႉပၢင်ႇမႃးၵေႃႈ ပဵၼ်မူႇလႂ် ၸုမ်းလႂ် ၵေႃႉမႃးပွႆႇမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁပ်ႉႁူႉလီလီ” ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီယဝ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ မီးလွင်ႈၵူတ်ႇထတ်းၼႅၼ်ႈၼႃ လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း တူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ ယူႇယဝ်ႉ။

တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီၼႆႉ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ သိုၵ်းၶၢင် KIA ၊ SSPP/SSA ၊ လႄႈ TNLA ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃး ၼႆယဝ်ႉ။

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ 2 လုၵ်ႈ

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Photo – CJ

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း